Изабери језик:
Тема броја

МЛАДИ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ДОПРИНОС МЕРА ПОДРШКЕ КВАЛИТЕТУ ОБРАЗОВНОГ ИСКУСТВА УЧЕНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

Сажетак

Ромско становништво се у непропорционално већем броју у односу на целокупну популацију суочава са вишеструком маргинализацијом, од које су најизраженије економска, образовна, просторна и културна. Усмереност истраживања односи се на област образовања Рома, као кључног алата за излазак из циклуса социјалне угрожености, кроз разматрање доступних мера подршке од стране Републике Србије и цивилног сектора у контексту доприноса квалитету образовног искуства ученика ромске националности. Рад се фокусира на перцепцији ученика и стручних радника у оквиру образовних институција и цивилног сектора о значајности мера подршке и импликацијама које имају на образовно постигнуће, степен образовне аспирације и осипање из образовног система ученика ромске националности. Додатно, обухваћене су и препреке са којима се ученици ромске националности суочавају приликом приступа и останка у образовном систему. Рад се заокружује препорукама за побољшање квалитета образовног искуства деце ромске националности. У раду је коришћена је квалитативна методологија, применом полуструктурисаног интервјуа са значајним актерима за истраживачко питање. Резултати истраживања указују на позитиван допринос доступних мера подршке квалитету образовног искуства ученика ромске националности кроз унапређење параметара образовног постигнућа, останка у образовном систему и образовне аспирације. Упркос постигнутом напретку уочен је простор за промену и даљи развој мреже подршке који ће детаљније бити обрађен у раду.

кључне речи:

Референце

  Влада Републике Србије. 2016. Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији. Београд: Влада Републике Србије.

  Грађанске иницијативе. 2011. Процена стања у сектору организација цивилног друштва у Србији. Београд: Грађанске иницијативе.

  Дејановић В., Пејаковић Љ. 2006. Више од незваничне процене – Положај ромске деце у Србији. Београд: Центар за права детета

  Закон о основама система васпитања и образовања. 2017. „Сл. гласник Републике Србије”, бр. 88/2017

  Закон о основама система образовања и васпитања. 2009. „Службени гласник Републике Србије” бр. 72/2009

  Закон о основном образовању и васпитању. 2013. „Службени гласник Републике Србије” бр. 55/2013.

  Закон о предшколском васпитању и образовању. 2010. „Сл. гласник Републике Србије”, бр. 18/2010.

  Зуковић, С. Н., и Милутиновић, Ј. Ј. 2014. „Подршка социјално маргинализованим групама кроз педагошко-саветодавни рад: пример ромске популације”. Специјална едукација и рехабилитација, 13(4).

  Коцић-Ракочевић, Н. и А. Миљевић. 2003. Роми и образовање: између потреба, жеља и могућности. Београд: Дечји ромски центар.

  Мацура-Миловановић, С. (2010). Специфични проблеми у образовању ромске деце. Узданица, год. V, бр. 2, Јагодина: Педагошки факултет.

  Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету. 2018. „Службени гласник Републике Србије” бр. 80/2018.

  Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту. 2019. „Службени гласник Републике Србије” бр. 87/2019.

  Радовановић С., Кнежевић А. 2014. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији. Роми у Србији. Београд: Републички завод за статистику.

  Републички завод за статистику. 2013. Попис становништва, домаћинстава и  станова 2011. години у Републици Србији, Основни скупови становништва – подаци по регионима, Књига пописа 18. Београд: РЗС.

  Републички завод за статистику и УНИЦЕФ. 2019. Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији и Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији, 2019, Извештај о налазима истраживања. Београд: Републички завод за статистику и УНИЦЕФ.

  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. 2016. „Службени гласник Републике Србије”, број 26/2016.

  Табаш Ј. 2019. Посебан извештај заштитника грађана о спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња са препорукама. Београд: Заштитник грађана.

  Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и УНИЦЕФ. 2014. Анализа утицаја политика: Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању. Београд. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и УНИЦЕФ.

  Тодоровић, Д. 2011. „Роми на Балкану и у Србији”. Теме. Вол.35. бр.4. 1137-1174. 

  Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/06.

  Фонд за отворено друштво. 2007. Једнака доступност квалитетног образовања за Роме у Србији, Извештаји о мониторингу. Београд: Фонд за отворено друштво

  Фонд за отворено друштво. 2010. Ромска деца у „специјалном” образовању у Србији – презаступљеност, ниска постигнућа и утицај на живот Истраживање о школама и одељењима за децу. Београд: Фонд за отворено друштво

  Шкорић, Ј. Ј. 2019. „Организације цивилног друштва као подршка образовној инклузији ромске деце у АП Војводини.” Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.

   

периодика СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 1/2023 1/2023 УДК 376.74(=914.99)(497.11) 53-71