Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

КАНТОВА ИДЕЈА ВЕЧНОГ МИРА

Сажетак

Да бисмо разумели Кантову идеју вечног мира, аутор сматра да је неопходно да се она сагледа у контексту целокупне Кантове филозофије, имајући у виду поред политичко-правних списа и његова разматрања о моралу, историји, антропологији, телеологији природе и религији. Брижљивом текстуалном анализом аутор показује да је идеја вечног мира везана за овострану сферу, за успостављање светскограђанског поретка, али да она није лишена религиозне димензије, будући да је провиђење гарант остваривости вечног мира. Након што је указао да за Канта нема суштинске разлике између појмова намере природе и провиђења, аутор подсећа да је кенигсбершком филозофу у разумевању историје блиска позиција теодикеје. Иако се залаже за вечни мир, иако повремено чак проклиње рат као извор свег зла, Кант ипак не превиђа да рат у скривеном плану природе често игра улогу средства за будући мир. Указавши да је слобода највиши појам Кантове филозофије, да је за њега филозофија морала највиша филозофска дисциплина, аутор истиче да нема остварења политичке утопије без јединства слободе и морала. Он подсећа да идеја вечног мира није највиша у Кантовој филозофији. Од савршеног правно-грађанског стања виша је религијска идеја опште републике по законима врлине. Следећи Канта, аутор на крају указује на неопходност да се у политичком животу обједине моралност и практична мудрост.

кључне речи:

Референце

  1. Арент, Хана, „Кантова политичка филозофија“, у: Модерно читање Канта (приредили: Слободан Дивјак – Иван Миленковић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
  2. Баста, Данило, Вечни мир и царство слободе, Плато, Београд, 2001.
  3. Borries, Kurt, Kant als Politiker, Scientia Verlag, Aalen, 1973.
  4. Brandt, Reinhardt, „Vom Weltbürgerrecht“, у: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden (Hg. Otfried Höffe), Akademie Verlag, Berlin, 1995.
  5. Вајл, Ерик, Проблеми Кантове филозофије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2010.
  6. Weyand, Klaus, „Kants Geschichtsphilosophie : Ihre Entwicklung und Ihr Verhältnis zur Aufklärung“, у: Kantstudien, Ergänzungshefte, Nr. 85, Kölner Universitätsverlag, Köln, 1964.
  7. Достанић, Душан, „Кантов пројект вечног мира – 220 година после“, у: Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2015.
  8. Кант, Имануел, Критика чистога ума, БИГЗ, Београд, 1976.
  9. Кант, Имануел, Критика практичког ума, БИГЗ, Београд, 1979.
  10. Кант, Имануел, Критика моћи суђења, БИГЗ, Београд, 1975.
  11. Кант, Имануел, Пролегомена за сваку будућу метафизику, Плато, Београд, 2005.
  12. Кант, Имануел, Метафизика морала, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1993.
  13. Кант, Имануел, Вечни мир, Гутенбергова галаксија, Београд – Ваљево, 1995.
  14. Кант, Имануел, „Идеја опште историје усмерене ка остварењу светског грађанског поретка“, у: Ум и слобода, Велика едиција Идеја, Београд, 1974.
  15. Кант, Имануел, „Одговор на питање: шта је просвећеност“, у: Ум и слобода, Велика едиција Идеја, Београд, 1974.
  16. Кант, Имануел, „Нагађања о почетку историје човечанства“, у: Ум и слобода, Велика едиција Идеја, Београд, 1974.
  17. Кант, Имануел, „О уобичајеној изреци: то би у теорији могло бити исправно, али не вреди за праксу“, у: Ум и слобода, Велика едиција Идеја, Београд, 1974.
  18. Кант, Имануел, „Крај свих ствари“, у: Ум и слобода, Велика едиција Идеја, Београд, 1974.
  19. Кант, Имануел, „Спор међу факултетима. Други одељак. Спор између филозофског и правног факултета“, у: Ум и слобода, Велика едиција Идеја, Београд, 1974.
  20. Кант, Имануел, „Одабрани фрагменти из заоставштине“, у: Ум и слобода, Велика едиција Идеја, Београд, 1974.
  21. Кант, Имануел, Религија унутар граница чистога ума, БИГЗ, Београд, 1990.
  22. Kant, Immanuel, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, у: Kant’s gesammelte Schriften (Hrsg. von der Preussischen Akademie der Wissenschaften), Bd. XV/2, Walter de Gruyter und Co., Berlin, 1923.
  23. Kant, Immanuel, Antropologija u pragmatičnom pogledu, Breza, Zagreb, 2003.
  24. Kant, Immanuel, „Vorarbeiten zum Ewigen Frieden“, у: Kant’s gesammelte Schriften (Hrsg. von der Preussischen Akademie der Wissenschaften), Bd. XXIII, Walter de Gruyter und Co., Berlin, 1955.
  25. Кант, Имануел, О лепом и узвишеном, Графос, Београд, 1988.
  26. Kersting, Wolfgang, „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“, у: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden (Hg. Otfried Höffe), Akademie Verlag, Berlin, 1995.
  27. Кучинар, Здравко, „Незаобилазни Кант“, у: Летопис Матице српске, св. 5, 2005.
  28. Laberge, Pierre, „Von der Garantie des ewigen Friedens“, у: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden (Hg. Otfried Höffe), Akademie Verlag, Berlin, 1995.
  29. Löwith, Karl, Svjetska povijest i događanje spasa, August Cesarec, Zagreb – Svjetlost, Sarajevo, 1990.
  30. Лолић, Маринко, „Вечни мир и светски грађански поредак“, у: Филозофија и друштво, Институт друштвених наука, Београд, бр. XXV, 2005.
  31. Merle, Jean-Christofe, „Zur Geschichte des Friedensbegriff vor Kant“, у: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden (Hg. Otfried Höffe), Akademie Verlag, Berlin, 1995.
  32. Мертенс, Томас, „Будућност Кантовог вечног мира“, у: Актуелност и будућност Кантове филозофије (приредио: Данило Н. Баста), Гутенбергова галаксија, Београд, 2004.
  33. Маус, Ингеборг, Аспекти народне суверености, Досије, Београд, 2001.
  34. Николај, епископ Велимировић, „Рат и Библија“, „Наука о закону (номологија)“, у: Сабрана дела, књ. 5, Глас цркве, Чачак, 2013.
  35. Свето писмо Старога и Новога завјета: Библија, Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Београд, 2012.
  36. Höffe, Otfried, „Einleitung: Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal“, у: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden (Hg. Otfried Höffe), Akademie Verlag, Berlin, 1995.
  37. Höffe, Otfried, „Völkerbund oder Weltrepublik“, у: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden (Hg. Otfried Höffe), Akademie Verlag, Berlin, 1995.
  38. Hegel, G. W. F., „Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie, und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften“, у: Jenaer kritische Schriften (Hauptwerke in sechs Bänden, Bd. 1) Felix Meiner, Hamburg, 2015.
  39. Хегел, Г. В. Ф. Филозофија историје, Федон, Београд, 2006.
  40. Чичовачки, Предраг, „Можемо ли се надати вечном миру?“, у: Звездано небо и морални закон: есеји о Кантовој филозофији, Јасен, Београд – Никшић, 2005.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 172.4+1 61-92