Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА У КРИЗИ И МОГУЋНОСТ УПРАВЉАЊА

КАД ПРЕДНОСТИ ПОСТАНУ НЕДОСТАЦИ: ПРИМЕР ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАЛУТЕ – ЕВРА

Сажетак

У раду се анализира утицај заједничке валуте – евра на кризу Европске монетарне уније. Имајући у виду да се комплексност кризе у евро зони огледа у узајамном прожимању више облика криза, неопходно je сагледати и њихове заједничке одлике са циљем да се укаже на један од најважнијих, ако не и најважнији аспект европске кризе – органску кризу самог евра. Коришћењем аналитичко-синтетичког присту­па, критички су разматране раније потврђене предности увођења евра са циљем да се покаже у којој мери су те пред­ности постале недостаци. Анализа дугорочног тренда коришћена je за адекватну интерпретацију макро-економских и финансијских индикатора, док je синтеза постојеће ли­тературе коришћена у циљу потпоре ауторовог критичког разматрања. Увођење евра je директно и индиректно допринело конвергенцији цена финансијских актива и значајном повећању прекограничног финансирања у оквиру евро зоне. Међутим, конвергенција цена финансијских актива и пози­тивна перцепција инвеститора прикривала je или умањивала стварне ризике који се базирају на економским фундаментима, што је у крајњој линији имало за резултат погоршање биланса банака, тј. инвеститора, на једној страни, те западање у дужничку кризу земаља примаоца капитала, на другој страни. Такође, увођење евра имало је значајан утицај на додатно повећање економског дисбаланса између земаља чланица евро зоне. Кроз додатни раст интра-регионалне размене захваљујући заједничкој валути, неке чланице монетарне уније додатно су погоршале своју платно-билансну позицију. Наиме, повећани прекогранични прилив капитала услед ниских каматних стопа имао је делимичан утицај на раст реалних зарада, раст инфлације и реалну апресијацију у земљама примаоцима капитала, чиме je додатно угрожена њихова платно-билансна позиција и конкурентност.

кључне речи:

Референце

  1. Blank, Sven, Claudia M. Buch, “The euro and cross-bor­der banking: evidence from bilateral data”, Comparative Economic Studies, 49, no 3, 2007.
  2. Chintrakarn, Pandej, “Estimating the Euro Effects on Trade with Propensity Score Matching”, Review of Internatio­nal Economics, 16, no 1, 2008.
  3. Coeurdacier, Nicolas, Philippe Martin, “The geography of asset holdings: Evidence from Sweden”, Sveriges Riksbank Working Paper Series, no 202, 2007.
  4. Danthine, Jean-Pierre, Francesco Giavazzi, Ernst-Ludwig, Von Thadden, “European financial markets after EMU: a first assessment”, National bureau of economic rese­arch, no w 8044, 2000.
  5. De Santis, Giorgio, Bruno, Gerard, Pierre, Hillion, “Port­folio Choice and Currency Risk Inside and Outside the EMU”, Swedish Economic Policy Review no 6, 1999.
  6. Euro Area cross-border financial flows, ECB Monthly bulletin, February 2012.
  7. Flam, Harry, Häkan Nordström, “Euro effects on the inten­sive and extensive margins of trade”, CESifo working paper, no.­ 1881, 2006.
  8. Franklin Allen, Thorsten Beck, Elena Carletti, Philip R. La­ne, Dirk Schoenmaker and Wolf Wagner: Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, Centre for Economic Policy Research, London, 2011.
  9. Fratzscher, Marcel, “Financial market integration in Europe: on the effects of EMU on stock markets”, International Journal of Finance & Economics, 7, no 3, 2002.
  10. Gabrisch, Hubert, Karsten Staehr, “The Euro Plus Pact: Competitiveness and Cross-Border Capital Flows in the EU Countries”, ECB Working Paper, no 1650, March 2014.
  11. Justin Yifu, Lin, Volker Treichel, “The Crisis in the Euro Zone Did the Euro Contribute to the Evolution of the Crisis?”, The World Bank Development Economics Vice Presidency, July 2012, WPS6127 Public
  12. Kalemli-Ozcan, Sebnem, Elias, Papaioannou, José-Luis, “What lies beneath the euro’s effect on financial integration? Currency risk, legal harmonization, or tra­de?”, Journal of International Economics, vol. 81, no 1, 2010.
  13. Lane, Philip R. “The real effects of European monetary union”, The Journal of Economic Perspectives, no 4, 2006.
  14. Micco, Alejandro, Ernesto Stein, Guillermo, Ordonez. “The currency union effect on trade: early evidence from EMU”, Economic policy, 18, no 37, October 2003.
  15. Roberto, Blanco, “Euro area government securities markets: for market functioning”, BIS Papers, no 12, 2001.
  16. Rose, Andrew K. “One money, one market: the effect of common currencies on trade”, NBER Working Paper, no 7432, December 1999.
  17. Spiegel, Mark M., “Monetary and financial integration in the EMU: push or pull?”, Review of International Eco­nomics, 17, no 4, 2009.

   

периодика Национални интерес 3/2014 УДК 339.738:330.101.54(4-672ЕU) 223-241