Tema broja

‘’PRVA JUGOSLAVIJA’’ SRPSKO HTENJE ILI MORANJE

JUGOSLAVIJA I (NE)MOGUĆNOST CIVILIZACIJSKOG KOMPROMISA

Sažetak

U Jugoslaviji su se u istoj državi našle originalna evropska, vrednosno-moralna Pravoslavna civilizacija i Zapadna kvazicivilizacija. (Ne)mogućnost njihovog kompromisa se analizira na primeru stavova Petog i Šestog kongresa Kominterne o Jugoslaviji i nacionalnom pitanju uopšte. Kominterna svoj pristup zasniva na negiranju rezultata Prvog svetskog rata i zapadnom konceptu nacionalnog. Previđajući pravoslavni koncept, ona doprinosi uništenju Jugoslavije i dokazivanju nemogućnosti civilizacijskog kompromisa.

Ključne reči:

Reference

  • Казимировић Васа, Србија и Југославија 1914-1945 IIv, Призма, Крагујевац; Центар филм, Београд, стр. 1-1373.
  • Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля 1924 г., Стенографический отчет, Часть I, Государственное издательство, Москва, Ленинград, 1925, стр. 1-1007.
  • Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля 1924 г., Стенографический отчет, Часть II (Приложения), Государственное издательство, Москва, Ленинград, 1925, стр. 1-312.
  • VI конгресс Коминтерна, 17 июля – 1 сентября 1928 г., Стенографический отчет, Выпуск шестой, Тезисы, резолюции, постановления, воззвания, Государственное издательство, Москва, Ленинград, 1929, стр. 1-199.
  • Jakšić Pavle, Nad uspomenama I-II,  Rad,  Beograd, 1990, str. 1-619+1-716.
  • Livada Dr Svetozar i suradnici, Biološki slom i nestajanje srba u hrvatskoj (1880–2011), JP Službeni glasnik, Beograd; IK Prometej, Novi Sad, str. 1-192
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2018 3/2018 УДК 94(497.1)“1918/1991“ 65-74
ç