Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ УТИЦАЈ МЕДИЈА

ЈЕДАН ПРОБЛЕМ МЕДИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ: САМОРЕГУЛАЦИЈА КАО ИЗАЗОВ НОВИНАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ НА МРЕЖИ

Сажетак

Интернет темељно мења структуру и етику новинарске професије. Предмет овог рада је примена саморегулаторних инструмената у онлајн новинарству. Преиспитују се основе идентитета новинарске професије и идентификују кључне тенденције професионалне трансформације која се одвија под утицајем дигиталних медија. Циљ рада је да се, применом критичко-аналитичког метода, испита потенцијал саморегулаторних механизама у оснаживању идентитета новинарске професије, полазећи од нормативног карактера друштвене одговорности медија. Закључујемо да политика унапређивања саморегулације у онлајн медијима захтева: перманентно прилагођавање етичког кодекса новим смерницама које су примерене променљивом информационом окружењу; његово доследно примењивање у пракси, и јачање надлежности и одговорности независних регулаторних тела и професионалних удружења.

кључне речи:

Референце

   1. Бурдије Пјер, Нарцисово огледало: расправа о телевизијском новинарству, Клио, Београд, 2000.
   2. Водинелић Владимир, Гајин Саша, „Кодекс новинарске струке, Модел“, Херетикус 2006/1-2, Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2006, стр. 143-152.
   3. Додатак Препоруци ЦМ/Рец(2011)7 „Критеријуми за идентификацију медија и смернице за степеновани и диференцирани приступ“, у зборнику: Зборник одабраних правних инструмената Савета Европе у вези са медијима 2007–2014. (приредила: Мaja Стојановић), Савет Европе – Канцеларија у Београду, Београд, 2015, стр. 87-116.
   4. Закон о електронским комуникацијама, Службени гласник РС, бр. 83/2014.
   5. Индикатори за медије у демократији, Препорука Савета Европе бр. 1848 (2008).
   6. Резолуција бр. 2: „Очување кључне улоге медија у дигиталној ери“, у зборнику: Зборник одабраних правних инструмената Савета Европе у вези са медијима 2007–2014. (приредила: Мaja Стојановић), Савет Европе – Канцеларија у Београду, Београд, 2015, стр. 186-187.
   7. Gnjev muslimana zbog antiislamskog videa, Internet, http://balkans.aljazeera.net/blog/gnjev-muslimana-zbog-antiislamskog-videa, 23/05/2016.
   8. Hallin C. Daniel, Mancini Paolo, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, 2004.
   9. Hulin Adeline, Dvorkin Jeffrey, „Mehanizmi za samoregulaciju medija u online svijetu“, у зборнику: Vodič za samoregulaciju online medija (приредили: Аdeline Hulin, Мike Stone), Ured predstavnice OSCE-a za slobodu medija, Beč, 2013, стр. 77-105.
   10. McQuail Denis, McQuail’s Mass Communication Theory, 6th edition, Sage, London, 2010.
   11. Mek Kvejl Denis, „Uloge medija u društvu“, Časopis za upravljanje komuniciranjemCM, Protocol – FPN, Beograd, 3/2007, стр. 5-16.
   12. Möller Cristian, Richter Andrei, „Internet i novi medijski prostor“ у зборнику: Vodič za samoregulaciju online medija (приредили: Аdeline Hulin, Мike Stone), Ured predstavnice OSCE-a za slobodu medija, Beč, 2013, стр. 8-43.
   13. Sutter D. John, YouTube restricts video access over Libyan violence, Internet, http://edition.cnn.com/2012/09/12/tech/web/youtube-violence-libya/index.html, 23/05/2016.
   14. The Internet Governance Forum, http://www.intgovforum.org/cms/.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 316.774:004.738.5]:071.11 59-75