Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ТЕРИТОРИЈАЛНУ АУТОНОМИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Питање териториторијалне аутономије у Србији представљало је и представља извор сталних тензија и нестабилности, а након више од седамдест година њеног постојања и даље се трага за одговарјућим моделом. Уставом из 2006. године територијална организација Републике Србије није доживела промене у односу на претходно уставно уређење, изузев што је предвиђена могућност формирања нових аутономних покрајина које би имале надлежности као и већ постојеће. Асиметичност као обележје територијалне организације сада долази још више до изражаја. Наиме, осим чињенице да је аутономија успостављена само на делу територије Репулике Србије, положај две аутономне покрајине је различит. Тако је Уставом прописано да се положај АП Косово и Метохија, која ужива суштинску аутономију, уређује посебним законом, који се доноси по поступку предвиђеном за промену Устава. У контексту будућих уставних промена нужно је преиспитати постојећи концепт асиметричне децентрализације, а чини се и да би било умесно поставити питање оправданости даљег постојања територијалне аутономије. Требало би, у том смислу, размислити о двостепеној и политипној локалној самоуправи као адекватном моделу децентрализације власти.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, ЗСО и српска аутономија, Internet, http://kossev.info/strana/arhiva/ zso_i_s rps ka_autonomija/6132, 25/11/2016
  2. Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову – Опште одредбе/кључни елементи, Internet, http://www.kim.gov.rs/lat/pphp, 28/11/2016.
  3. Батаковић Душан Т., „Срби на Косову и Метохији: „победа“, протекторат, национална катастрофа“, Нова српска политичка мисао, Београд, Филозофски факултет, Vol. VI (1999), no. 3-4, стр. 7-33.
  4. Бојанић Бојан, „Бриселски (не)споразум – оквир будуће аутономије српског народа у српској покрајини или сигуран пут ка уставноправном отуђењу Косова и Метохије?“, у зборнику радова: Законодавство Републике Србије – стање, циљеви и даљи развој (приредила: Олга Јовић-Прлаиновић), Косовска Митровица, Правни факултет, 2015, стр. 461-480.
  5. Вукадиновић Ђорђе, Самарџић Мирослав, „Аутономна Војводина и демократска Србија, стварност и перспективе“, Нова српска политичка мисао, Војвођанско питање, Посебно издање 1, Нова српска политичка мисао, Београд, 2005, стр. 3-6.
  6. Ђурић Владимир, „Бриселски споразум – поново смишљене смутње“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, стр. 159-180.
  7. Закључак Уставног суда у предмету IУо-247/2013, Службени гласник Републике Србије, број 13/15.
  8. Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине, Службени гласник РС, бр. 6/02.
  9. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Службени гласник РС, бр. 99/09.
  10. Закон о локалној самоуправи републике Косово бр. 03/L-040.
  11. Закон о ратификацији првог међународног споразума принципа који уређују нормализацију односа између Републике Косово и Републике Србије бр. 04/L-199 од 27. јуна 2013. године.
  12. Закон о заштити и промовисању права заједница и њихових припадника у Републици Косова бр. 04/L-020.
  13. Закон о полицији Републике Косово бр. 04/L-076.
  14. Извештај о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора, Internet, http://www.parlament.gov.rs/ upload/archive/files/cir/pdf/akta_procedura/2013/1666-13.pdf 11/03/2017
  15. Издвојено мишљење судије др Босе Ненадић у предмету IУо-247/2013, Службени гласник Републике Србије, број 13/15.
  16. Korhecź Tоmás, „Статут Аутономне Покрајине у уставном праву Републике Србије“, Правни записи, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, бр. 2/2013, стр. 436-466.
  17. Марковић Ратко, „Уставном суду Србије, Стручно мишљење изложено на јавној расправи од 24. јуна 2014“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, стр. 347-353.
  18. Милосављевић Богољуб, „Уставноправни концепт територијалне аутономије у Србији“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2012, стр. 835-848.
  19. Милосављевић Богољуб, „Покрајински статут и организација покрајинске власти према Уставу Републике Србије“, Правни записи, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, бр. 2/2013, стр. 467-475.
  20. Михајловић Владан, Бојанић Бојан, „Војводина од аутономије до квазидржаве и независности (сецесије)“, у зборнику: Право и друштвена стварност (приредио: Петар Станојевић), Правни факултет, Косовска Митровица, 2014, стр. 161-176.
  21. Мишљење о Уставу Србије Европске комисије за демократију путем права (Венецијанска комисија) усвојено на 70. пленарном заседању, Венеција, 17/ 18. августа 2007.
  22. Одлука о прихватању извештаја о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора, Службени гласник Републике Србије, број 38/2013.
  23. Петров Владан, „Статут Аутономне Покрајине Војводине од 2009. год. пред Уставним судом – последњи чин“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 2/2013, стр. 266-277.
  24. Петров Владан, „Уз дилему о контроли уставности Бриселског споразума“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, стр. 111-120.
  25. Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа, Internet, http://www.kim.gov.rs/lat/pphp, 13/02/2017.
  26. Симовић Дарко, „Територијалн аутономија у Уставу Србије од 2006. године“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.14/2008, стр. 729-739.
  27. Симовић Дарко, „Моћ и немоћ институционалног оквира – пример територијалне аутономије Косова и Метохије“, Зборник радова Интеркатедарског састанка наставника и сарадника на предмету Уставно право (приредио: Владан Михаиловић), Косовска Митровица 2012, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр. 169-180.
  28. Симовић Дарко, „Територијална аутономија у светлости одлуке Уставног суда Србије IУз 353/2009“, Свеске за јавно право, Фондација Центар за јавно право, Сарајево, бр. 11/2013, стр. 75-87.
  29. Симовић Дарко, Југовић Сретен, „Уставноправне последице закључења Бриселског споразума“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2015, стр. 515-525
  30. Симовић Дарко, Шурлан Тијана, „О (не)правној природи Бриселског споразума“, Српска политичка мисао,  Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, стр. 141-157.
  31. Скендеровић Ћук, Надиа, „Европске концепције регионализма – преглед и анализа“, у зборнику: Уставно правни оквир децентрализације Србије и аутономије Војводине (рад чланова експертског тима Центра за регионализам), Центар за регионализам, Нови Сад, 2001, стр. 163-184.
  32. Споразум о Заједници српских општина: Ево шта пише у њему, http://www.telegraf.rs /vesti/politika/1720321-sporazum-o-zajednici-srpskih-opstina-evo-sta-pisen-u-jemu, 14/02/ 2017
  33. Статут Аутономне покрајине Војводине, Службени лист АП Војводина, бр. 17/2009.
  34. Статут асоцијације косовских општина, https://kk.rks-gov.net/gracanice/Za-dokumenta-na-Srpskom/Statut-Asocijacije-Kosovskih-Opstina-(2).aspx, 15/12/2016
  35. Устав Републике Србије из 1990, Службени гласник РС, бр. 1/ 90.
  36. Устава Републике Србије из 2006, Службени гласник РС, бр 98/2006.
  37. Чавошки Коста, „Велико веће довитљивих људи, Излагање на јавној расправи у Уставном суду Републике Србије одржаној 24. јуна 2014. године“, Печат, јун 2014.
периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:342.26 177-200