Tema broja

TRADICIJA

JEDAN OGLED O RAZVOJU SRPSKE USTAVNOSTI – NAMESNIČKI USTAV

Sažetak

Autor u članku analizira političke prilike i okolnosti koje su prethodile donošenju Ustava Kneževine Srbije od 1869. godine, njegov normativni tekst i uticaj na razvoj državnih ustanova i institucija. Namesnički ustav je usvojen nakon jednog od najburnijih političkih razdoblja u Srbiji. Donošenjem ovog ustava je manifestovana faktička suverenost formalno vazalne kneževine. Karakter ustavnih odredbi je posledica „duha“ vremena u kome je donet i političkog kompromisa vladajućih birokratskih struktura i liberalno nastrojene opozicije. Politički kompromis opredelio je i ograničeni demokratski karakter ustavnih odredbi. Tako je Ustavom utvrđen položaj Narodne skupštine kao učesnika u vršenju zakonodavne vlasti ali nije ustanovljen parlamentarni sistem, ustavno načelo nezavisnosti sudstva nije praćeno i odgovarajućim jemstvima, proklamovana je samostalnost opština u upravi ali ne i lokalna samouprava, a zajemčena prava i slobode su zakonima ograničavana. Uprkos svojim nedostacima, Namesnički ustav je omogućio nastanak pretpostavki za razvoj demokratskih ustanova i institucija i donošenje Ustava od 1888. godine. Njegov značaj je u činjenici da je suspendovao važenje tzv. Turskog ustava i stvorio uslove i pretpostavke za pojavu političkih stranaka i parlamentarizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Владисављевић Милан, Развој уставности у Србији, Издавачка задруга „Политика и друштво“, Београд, 1938.
  2. Вучић Оливера, Промена и трајање устава, „Досије“, Бео­град, 2005.
  3. Дневник Бењамина Калаја, „Службени гласник“, Бео­град, 2002.
  4. Кандић Љубица, „Гарашанинови нацрти уставног уређења Србије у XIX веку“, Архив за правне и друштвене науке, број 2/2008, Правни факултет Универзитета у Београду, стр. 69-95.
  5. Кандић Љубица, „Необјављени нацрти устава у Србији у првој половини XIX века“, Анали Правног факултета у Београду, број 5-6/1972, стр. 778-785.
  6. Кркљуш Љубомирка, „Светозар Милетић о Уставу Кнежевине Србије од 1869“, Истраживања, број 16/2005, Филолошки факултет Институт за историју, Нови Сад, 2005, стр. 137-152.
  7. Кркљуш Љубомирка, Правна историја српског народа, Правни фа­култет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2007.
  8. Живан Живановић, Политичка историја Србије у XIX веку, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1923.
  9. Зборник закона и уредба и уредбени указа I, Београд, 1840.
  10. Јанковић Драгољуб, Рађање парламентарне демократије – политичке странке у Србији XIX века, Правни факултет у Београду, Београд, 1997.
  11. Јевтић Драгош, Поповић Драгољуб, Народна правна историја, четврто издање, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009.
  12. Јовановић Слободан, „Наше уставно питање“ у: Политичке и правне расправе, прва свеска, Сабрана дела Слободана Јовановића, књига 2, Београдско издавачко-графички завод, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990.
  13. Јовановић Слободан, „Уставобранитељи и њихова влада (1838-1858)“, Сабрана дела Слободана Јовановића, књига 3, Београдско издавачко-графички завод, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990.
  14. Јовановић Слободан, „Влада Милана Обреновића (1868-1878), књига прва“, Сабрана дела Слободана Јовановића, књига 4, Београдско издавачко-графички завод, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990.
  15. Јовановић Слободан, „Влада Милана Обреновића, књига дру­га (1878-1889)“, Сабрана дела Слободана Јовановића, књига 5, Београдско издавачко-графички завод, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990.
  16. Јовичић Миодраг, Лексикон српске уставности, 1804-1918, „Филип Вишњић“, Београд, 1999.
  17. Калаузов Маша, „Уставни нацрт Радивоја Милојковића из 1868. године“, Истраживања, број 17/2006, Филозофски факултет Институт за историју, Нови Сад, стр. 63-77.
  18. Марковић Ратко, „Питање државности Србије током њеног уставног развитка“, у: М. Јовичић (ур.), Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века, САНУ, Београд, 1990, стр. 49-54.
  19. Марковић Ратко, Уставно право, тринаесто осавремењено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  20. Марковић Слободан, „Црква и политика, Српска православ­на црква у Србији и држава: клерикализација или цезаропапизам“, http://www.nspm.org.yu/Debate/2005_CP_slmarkovic_klerika.htm (доступно 16.12.2009).
  21. Мекензи Дејвид, Јован Мариновић – европски државник, Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2004.
  22. Мекензи Дејвид, Јован Ристић – европски државник, Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2004.
  23. Миловановић Ж. Милован, Државно право и друге уставноправне студије (избор, редакција и поговор Ратко Марковић), ЈП „Службени гласник, Београд, 1997.
  24. Милосављевић Богољуб, Поповић М. Драгољуб, Уставно право, треће измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2009.
  25. Николић К. Драган, „Устав од 1869 године – Намеснички устав”, у: М. Јовичић (ур.), Устави кнежевине и краљевине Србије 1835-1903, САНУ, Београд, 1988, стр. 81-89.
  26. Николић Павле, „Декларација права човека и грађанина од 1789. и права и слободе у српским уставима у XIX веку”, Инострани утицаји на наше право, Српска академија наука и уметности, одељење друштвених наука, књига 10, Београд, 2002, стр. 61-83.
  27. Новаковић Драган, „Став Напредњачке странке према Српској пра­вославно] цркви”, Политикологија религије, 2/2007, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, стр. 61-80.
  28. Пржић Илија А., „Два уставна пројекта за владе кнеза Михаила, Ар­хив за правне и друштвене науке, број 1/1924, стр. 42-48; Архив…, број 3/1925, стр. 207-219; Архив, број 4/1925, стр. 295-303.
  29. Павловић Марко, Уставно законодавство кнеза Михаила, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1989.
  30. Попов Чедомир, „Друштвено политичке прилике у Србији у време доношења Устава од 1869″, у: Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века, САНУ Београд, 1990, стр. 87-92.
  31. Продановић Јаша, Уставни развитак и уставне борбе у Србији, „Ге­ца Кон А. Д.”, Београд, 1936.
  32. Продановић M. Јаша, Историја политичких странака и струја у Србији, књига I, Просвета, Београд, 1947.
  33. Радојевић Миодраг (прир.), Српски устави од 1835. до 1990 са уста­вима Краљевине СХС и Краљевине Југославије, „Граматик”, Београд, 2004.
  34. Стевановић Миладин, Кнез Александар Карађорђевић, ЈП „Службе­ни гласник”, Београд, 2008.
  35. Свирчевић Мирослав, Локална самоуправа у Србији и Бугарској (1878-1914), ЈП „Службени гласник”, Београд, 2009.
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 342.4(407.11)”18» 457-486
ç