Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

JAVNE FINANSIJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Sažetak

Finansiranje lokalnih samouprava u našoj zemlji ima dugu tradiciju. Od dobijanja državne samostalnosti i nastanka državnih institucija, u Srbiji je opština imala poseban značaj. Kao deo državne organizacije njen značaj se ogledao u nadležnostima, koje su se vremenom prenosile sa države, a samim tim i novčana sredstva da se te nadležnosti valjano ostvaruju. Kako nadležnosti tako i javne finansije uglavnom su bile projektovane na državnom nivou iz jednog centra. Temelji finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji uspostavljeni su 1994. godine. Te godine je donet Program rekonstrukcije monetarnog sistema i strategije ekonomskog oporavka SR Jugoslavije, kofa je imao za cilj da zaustavi hiperinflatorna kretanja i uspostavi stabilan ekonomski i monetarni ambijent, koji je bio narušen raspadom SFRJ i sankcijama UN. Konačan cilj reforme lokalne samouprave u Srbiji trebalo bi da bude stvaranje jake, uticajne i nezavisne lokalne samouprave sa solidnim i transparent nim javnim finansijama i odgovarajućim komunalnim uslugama koje su usmerene prema građanima. Ovaj cilj može da bude postignut samo ako se sprovede ade kvatna decentralizacija odgovornosti sa odgovarajućim instrumentima na raspolaganju. Kao rezultat, za očekivati je da lokalne vlade preuzmu odgovornost za lokalne probleme, pripremajući i implementirajući politike i projekte koji će podsticati dalji razvoj na lokalnom nivou. Ključne reči: javne finansije, finansiranje lokalne samouprave, porezi, budžet, opština.

Ključne reči:

Reference

  1. Бингулац, З., Јовановић, М., Крстић, Б.: Монетарне ијавне финансије, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2003.
  2. Благојевић, О.: „Развој финансија и финансијске науке“, Финансије, 3-4/1991.
  3. Вигвари, А: Основи теорије државног буџета и финансијски послови самоуправа, Европски покрет у Србији, Београд и Прометеј, Нови Сад, 2003.
  4. Горчић, Ј.: Јавне финансије, ЈП Штампа, радио и филм Бор, Ниш, 1990.
  5. Закон о јавним приходима и расходима, Сл. гласник РС, бр. 76/1991, 4119/92 др. закон, 18/1993, 22/1993 испр., 37/1993, 67/1993, 45/1994, 42/1998, 54/1999, 22/2001, 9/2002 др. закон, 87/2002 др. закон, 33/2004 и 135/2004 др. закон).
  6. Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, бр. 129/2007.
  7. Закон о пореском поступку и пореској администрации, Сл. гласник РС, бр. 80/2002 исправка измене и допуне: Сл. гласник РС, бр. 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009 др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 испр., 93/2012 и 47/2013.
  8. Закон о порезима на имовину, Сл. гласник РС, бр. 26/2001, Сл. лист СРЈ, бр. 42/2002-одлука СУС и Сл. гласник РС, бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012одлука УС и 47/2013.
  9. Закон о порезу на додату вредност, Сл. гласник РС, бр. 84/2004; 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007 и 93/2012.
  10. Закон о порезу на доходак грађана, Сл. гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002, бр. 80/2002 др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 одлука УС, 7/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 одлука УС, 8/2013 усклађени дин. изн. и 47/2013.
  11. Закон о порезу на фонд зарада, Сл. гласник РС, бр. 27/2001.
  12. Закон о престанку важења Закона о порезу на фонд зарада, Сл. гла­сник РС, бр. 33/2004.
  13. Закон о финансирању локалне самоуправе, Сл. гласник РС, бр. 62/06, 47/2011 и 93/2012.
  14. Ђорђевић, Ј.: Систем локалне самоуправе у Југославији, Правни факултет, 1957.
  15. Ђорђевић, Ј.: Наши народни одбори, Удружење правника НРС, Бео град, 1949.
  16. Јелчић, Б: Наука о финансијама, Информатор, Загреб, 1983.
  17. Јелчић, Б: Наука о финансијама и финансијско право, Народне нови­не, Загреб, 1990.
  18. Јелчић. Б.: Развој јавних финансија у Југославији, Правни факултет, Загреб, 1985.
  19. Јовановић, С.: О држави Основи једне правне теорије (Сабрана дела, књ. 8) БИГЗ, Београд, 1990.
  20. Кијановић, М: Локални јавни приходи у систему јавних прихода Ре­публике Србије, Графокартон, Пријепоље, 1999.
  21. „Local Government“, International Enciclopedia of Public Policy and Administration, Jay Shafrity (ed.), Boulder (Westview Press), 1998.
  22. Национална стратегија развоја Републике Србије за период 2007­-2012.
  23. Раичевић, Б.: „Локални нефискални приходи“, у Зборнику Инициа­тива за фискалну децентрализацију случај Југославије, Магна агенда, Београд, 2001.
  24. Раичевић, Б.: Особености развоја фискалног система у условима федеративног уређења Југославије, Економски институт, Београд, 1977.
  25. Раичевић, Б.: Фискална структура Републике Србије, Збирка радо­ва Иницијатива за фискалну децентрализацију случај Југославије, Магна агенда, Београд, 2001.
  26. Стипановић, Б.: Финансије локалне самоуправе и фискално уједначавање у Републици Србији, Београд, 2004.
PERIODIKA Politička revija 2/2014 УДК: 336.12:352 221-244
ç