Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ НЕТЕРИТОРИЈАЛНИХ АУТОНОМИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – КОМПАРАТИВНИ АНАЛИЗА

Сажетак

У овом раду анализирамо јавна овлашћења и јавне службе нетериторијалних аутономија националних мањина, као специфичних организационих структура и функционалних управних надлежности у виду јавних овлашћења која су им поверена. Нетериторијална аутономија у последње време све више заокупља пажњу како научне тако и стручне јавности, јер се у бројни проблеми националних мањина у различитим државама могу решити кроз нетериторијалну аутономију. Како јавне службе и управна јавна овлашћења представљају саставни део јавне управе у организационом и функционалном смислу, у овом раду анализирани компаративни модели указују да нетериторијалне аутономије све више представљају и припадају целини јавне управе у многим савременим државама у свету. Она може послужити и за даљу анализу поло жаја и статуса нетериторијалне аутономије националних мањина и у Републици Србији. Одговорајући правни оквир у том смислу у Републици Србији већ постоји, али до сада није темељно изучаван.

кључне речи:

Референце

  • Николић П., Уставно право, Београд 1994.
  • Ackrén, М., Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: a fuzzy-set application, Åbo Akademi University Press, Åbo 2009.
  • Advisory Committee on The Framework Convention for the Protection of National Minorities, Third Opinion on Russian Federation, ACFC/OP/III(2011)010, par.74.
  • Arraiza J.M., “The Management of Linguistic Diversity through Territorial and Non-Territorial autonomy”, Europäische Journal für Minderheitsfragen, Vol. 8, 1/2015, 7-33
  • Coakley J., “Approaches to the Resolution of Ethnic Conflicts: The Strategy of Non-territorial Autonomy”, International Political Science Review, Vol. 15, 2/1994, 297-314.
  • Gross, A., “Empowered Citizens as the Heart of Autonomies, Strong Democracies and Good Governance: Autonomy as a Part of the Democratization Process”, in: Autonomies in Europe: Solutions and Challenges (ed. Z. Kántor), L’Harmattan, Budapest 2014, 9-13.
  • Légaré, A., Suksi, M., „Rethinking the Forms of Autonomy at the Dawn of the 21st Century”, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 15, 2/2008, 143-155.
  • Myntti, K., “The Sami Cultural Autonomies in the Nordic Countries”, in: Minority Governance in Europe (ed. K. Gál), Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open society Institute, Budapest 2002, 151-170.
  • Nimni E., “The Conceptual Challenge of Non-Territorial Autonomy”, in: The Challenge of Non-Territorial Autonomy, Theory and Practice (eds. E. Nimni, A. Osipov, D.J. Smith), 2013.
  • Osipov, A., “Non-Territorial Autonomy in the Post-Soviet Space”, in: Managing Diversity Through Non-Territorial Autonomy (ed. T.H. Malloy, A. Osipov, B. Vizi), 2015
  • Osipov, A., “National Cultural Autonomy in Russia: A Сase of Symbolic Law”, Review of Central and East European Law, Vol. 35, 1/2010, 27-57.
  • Osipov, A., “Autonomy as Symbolic Production, The Case of Contemporary Russia”, in: Minority Accommodation Through Territorial and Non-Territorial Autonomy (ed. T. Malloy, F. Palermo), 2015.
  • Poleshcuhuk, V., “Changes in the Concept of National Cultural Autonomy in Estonia”, in: The Challenge of Non-Territorial Autonomy, Theory and Practice (eds. E. Nimni, A. Osipov, D.J. Smith), 2013
  • Rothchild D., Hartzell C.A., “Security in Deeply Divided Societies: The Role of Territorial Autonomy”, in: Identity and Territorial Autonomy in Plural Societies (ed. W. Safran, R. Máiz), Frank Cass Publishers, London 2000, 259, наведено према М. Ackrén, Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: a fuzzy-set application, Åbo Akademi University Press, Åbo 2009.
  • Smith, D.J., “NTA as a Political Strategy in Central and Eastern Europe”, in: Minority Accommodation Through Territorial and Non-Territorial Autonomy (ed. T. Malloy, F. Palermo), 2015
  • Smith, D.J., „Non-Territorial Autonomy and Political Community in Contemporary Central and Eastern Europe”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol. 12, 1/2013.
  • Suksi, M., “Non-Territorial Autonomy, The Meaning of ’(Non)-Territoriality’”, in: Minority Accommodation Through Territorial and Non-Territorial Autonomy (ed. T. Malloy, F. Palermo), 2015
  • Third Report Submitted by Slovenia pursuant to Art.25. of the FCNM, ACFC/SR/III(2010), 78.
  • Vizi, B. „Minority Self-Governments in Hungary: a Special Model of NTA?“, in: Managing Diversity Through Non-Territorial Autonomy: Assessing, Advantages, Deficiencies and Risks (ed. T. Malloy, A. Osipov, B.Vizi), Oxford University Press, Oxford 2015, 31-52.
  • Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Uradni list, št. 96/05, 109/05, 105/06, 9/14.
  • Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Uradni list, št. 25/08.
  • Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja Uradni list, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18.
периодика Администрација и јавне политике 1/2022 1/2022 УДК 354(497.11)341.234(497.1) 5-32