Изабери језик:
Тема броја

СТАРЕЊЕ И СТАРИ – ПОЛИТИКА ПРЕМА СТАРИМА: ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ

ИЗОЛОВАНИ У ЗАЈЕДНИЦИ – УПОТРЕБА СКАЛЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ЕФИКАСНОСТИ БСМ ЗА ПРОЦЕНУ СТРУКТУРЕ ПОДРШКЕ ЗА СТАРЕ

Сажетак

Становништво Републике Србије је међу најстаријим популацијама у свету, али услуге социјалне заштите намењене старима нису довољно развијене, те потребе старих за подршком често остају незадовољене. Циљ овог истраживања је да се испитају задовољене и незадовољене потребе, као и структура подршке старима који живе у заједници и користе услугу помоћи у кући. Исто тако интересовало нас је да ли постоји повезаност доступности подршке и степена потребне подршке. За испитивање потребе за подршком коришћена је Скала за процену функционалне ефикасности БСМ. Истраживање је реализовано током 2013. године на узорку старих који су користили услуге у заједници у Сремској Митровици (N=42). Резултати указују да је највећем броју старих који користе услуге у  заједници  потребно стално присуство другог лица. Када користе само услугу помоћи у кући, подршка за старе постоји пре свега у односу на одржавање хигијене, куповину и припрему хране, док не постоји у случају када је старима потребна подршка за учествовање у групним активностима, дружење, провођење слободног времена и кретање у заједници. Ово указује да се тренутно задовољавају само основне потребе старих, док старима недостаје подршка за партиципацију у друштву. Иако стари користе услуге у заједници, породице и даље остају доминантни пружаоци подршке, а њихова улога расте са повећањем потребе за подршком. Ово указује да се стари иако живе у заједници, налазе у својеврсној изолацији. Како би се то променило потребно је развијати и формалну и неформалну подршку старима за провођење слободног времена и дружење, као и услуге намењене старима на првом степену подршке, односно обезбедити медицинску и другу негу у заједници.

кључне речи:

Референце

  1. Закон о социјалној заштити, Службени гласник Републике Србије, бр. 24/2011, Београд, 2011.
  2. Матковић Гордана, Станић Катарина: Социјална заштита у старости – дуготрајна нега и  социјалне пензије, Институт за социјалну политику, Факултет за економију, финансије и администрацију, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Београд, 2014.
  3. Национална стратегија о старењу (2006-2015), Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2006, Београд, 2006.
  4. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник  Републике Србије, бр. 42/2013, Београд, 2013.
  5. Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад, Службени гласник  Републике Србије, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011-30, Београд, 2011.
  6. Република Србија, Републички завод за социјалну заштиту, Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2012. годину, Београд, 2013.
  7. Република Србија: Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Становништво, Републички завод за статистику, Београд, 2012.
периодика Социјална политика 3/2014 УДК 364.4-053.9:303.224 65-78