Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U KRIZNIM VREMENIMA

IZAZOVI SOCIJALNE INKLUZIJE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Sažetak

Zasnovana na humanoj ideji, inkluzija predstavlja aktivnosti individue i društva zarad aktivnog uključivanja marginalizovanih/ vulnerabilnih grupa u život zajednice na svim nivoima. Inkluzija, kao proces trajnih promena, polazi od pretpostavke promovisanja, zagovaranja i obezbeđivanja jednakosti u svetu koji se menja. Cilj ovog rada jeste da primenom analize sadržaja relevantne literature, kao i kvalitativnim terenskim istraživanjem (metodom polustrukturisanog intervjua) prikaže sa kojim se izazovima deca sa smetnjama u razvoju susreću u svakodnevnom životu. U radu se elaborira prihvaćenost deteta unutar vršnjačke grupe sa posebnim osvrtom na segmente: socijalne prihvaćenosti, podrške, uključenosti, napredovanja i samostalnosti. Rezultati istraživanja pokazuju da su izazovi i teškoće sa kojima se deca sa smetnjama u razvoju susreću u praksi indirektno povezani sa sistemskom podrškom koja im se pruža od strane institucija. Ukoliko i postoje barijere u interakciji sa društvenim okruženjem one su uslovljene nedostatkom inkluzivne kulture, nedovoljno razvijenim ili nedostupnim uslugama za podršku dodatnim potrebama deteta i neinformisanošću šireg okruženja kao glavnim kočnicama u razvoju inkluzivne prakse.

Ključne reči:

Reference

  • Ковачевић, Анкица Симона. 2021. „Challenges of Inclusion in Pre-school Teaching“. У Наставничеството: класичност и модерност, Рени Христова-Коцева, 72-77. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.
  • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, Службени гласник Републике Србије, бр. 80/2018
  • Сузић, Ненад. 2008. Увод у инклузију. Бања Лука: XBS.
  • Уједињене нације. 1995. параграф 66
  • Margaritoiu, Alina. 2010. Inclusive Education- Key Aspects, Dilemmas and Controversies, Educatia incluziva – aspecte cheie, dileme si controverse. By: Margaritoiu, Alina. Petroleum – Gas University of Ploiesti Bulletin, Educational Sciences Series, 62 Issue 1B, pp. 81-86.
  • Mullaly, Bob. 2000. The New Structural Social Work. Oxford University Press. pp. 252–286.
  • Stainback Susan, Stainback William. 2000. Inclusion: The guide for educators. New York: Paul H. Brookes.
  • United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.
  • United Nations. 2006. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: United Nations.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2021 3/2021 УДК 364:376.1-056.26/.36-053.2/.6 71-83
ç