Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

IZAZOVI PRIMENE NORMATIVNO-PRAVNIH AKATA U OBLASTI POLITIKE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Sažetak

Kompanije preko implementacije i primene odredbi strategija, zakona, direktiva i drugih propisa, ali i međunarodnih standarda rada, obezbeđuju svojim zaposlenima zaštitu na radu, te osiguravaju stabilnost svog poslovanja. Analizom zakonske regulative, naučno-stučne literature i rezultata empirijskog istraživanja, došlo se do saznanja da se teorijski pristup i zakonski okvir u određenoj meri razlikuju od prakse. Svest o potrebi implementacije i primene javnih socijalnih politika države i društva u oblasti rada mora se graditi kod svih aktera ovog procesa. Politika bezbednosti i zdravlja na radnom mestu obavezuje privredna društva da kontinuiranim ulaganjem u unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu upravljaju smanjenjem broja povreda na radu. Rezultati analiza pokazuju da je potrebno podizanje nivoa svesti o primeni mera za bezbedan i zdrav rad u redovima zaposlenih na gradilištima, zbog toga što je godinama unazad najizraženiji stepen povreda na radu i profesionalnih oboljenja u ovoj privrednoj grani. Zaključci gravitiraju ka potrebi svobuhvatne revizije zakona i propisa usmerenih na usaglašavanje sa stanjem u praksi.

Ključne reči:

Reference

  • Бабовић, П. (2009). „Повреде на раду као индикатори неадекватних услова рада и радне средине“. Acta medica Medianae, 48(4): 22-26.
  • Бојић Ж, Вулановић С. (2011). „Континуирано управљање ризицима на радном месту и у радној околини“. У Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011, ур. Б. Николић, 159-165. Нови Сад: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
  • Влада Републике Србије, Републички секретериjат за јавне политике (РСЈП),     https://rsjp.gov.rs/, последњи пут приступано 03.01.2021.
  • Ђуровић, Б. (2013). “The World Day for Safety and Health at Work“, Vojnosanit Pregl (70(4)), 343–345.
  • Закон о безбедности и здрављу на раду, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017
  • Закон о пензијском и инвалидском осигурању, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 86/2019
  • Закон о раду, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/2018
  • Извештај о раду Инспектората за рад за 2012. годину, извор: https://www.minrzs.gov.rs/arhiva, последњи пут приступано 22.10.2020.
  • Извештај о раду Инспектората за рад за 2016. годину, извор: https://www.minrzs.gov.rs/arhiva, последњи пут приступано  22.10.2020.
  • Извештај о раду Инспектората за рад за 2017. годину, извор: https://www.minrzs.gov.rs/arhiva, последњи пут приступано 22.10.2020.
  • Јовевски, Лазар Ј. 2012. „Заштита здравља и безбедност на раду с посебним освртом на заштиту ratione personae.” Докторска дисертација. Универзитет у Београду.
  • Кнежевић Ј. 2011. „Безбедност и здравље на раду-теорија и пракса у Републици Србији“. Завршни мастер рад. Универзитет у Београду: Факултет безбедности.
  • Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 121/2012 и 102/2015.
  • Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, „Службени гласник Републике Србије“,  бр. 53/1997, 14/2009- др. уредба;
  • Правилник о превентивни мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета, „Службени гласник Републике Србије“,  бр. 106/2009.
  • Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, „Службени гласнику Републике Србије“, бр. 94/2006 и 108/2006
  • Правилник о утврђивању професионалних болести, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 14/2019.
  • Ристић О., Ристић Д. (2018). „Мере за спречавање мишићно-коштаних поремећаја при ручном преношењу терета на градилиштима“. У (С.Б.), Међународно саветовање – Ризик и безбедносни инжењеринг, 238-245. Нови Сад: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
  • Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 14/09 и 95/2010.
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/06.
  • ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems
  • OHSAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Assessments Series Specifications
  • Yoon, S. J., Lin, H. K., Chen, G., Yi, S., Choi, J., & Rui, Z. (2013). „Effect of occupational health and safety management system on work-related accident rate and differences of occupational health and safety management system awareness between managers in South Korea’s construction industry“. Safety and health at work4(4), 201-209.
PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2021 1/2021 УДК 331.45/.48(497.11)(094.5) 33-48
ç