Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U KRIZNIM VREMENIMA

IZAZOVI I POTEŠKOĆE U RADU SA DECOM U OBLASTIMA MENTALNOG ZDRAVLJA ZA VREME PANDEMIJE

Sažetak

Mentalno zdravlje dece i mladih je često veoma ugroženo. Pandemija Korona virusa 2019 (COVID-19) dovela je do velikih promena poput ograničenja kretanja, zabrane putovanja i sprovođenja striktinih preventivnih mera (izolacija, socijalno distanciranje, nošenje zaštitne opreme). Sve navedeno dovodi do značajnih promena u životima dece, mladih i njihovih porodica. Ustanovljeno je da 2,2 milijarde dece i adolescenata sa problemima mentalnog zdravlja predstavljaju blizu jedne trećine populacije u svetu. Traumatsko iskustvo ostavlja traga na pojedinca, ali je traumatsko iskustvo za svakoga individualno. Što za jednu osobu predstavlja traumatsko iskustvo za drugu to ne mora biti. Dakle, ono je individualno i definiše se kao subjektivni doživljaj objektivne stvarnosti. Cilj ovog rada je da pokaže rad psihijatra sa decom u vreme iznenadne krize koja je prouzrokovana pandemijom COVID-19. Metod rada: Ilustrativni prikazi pacijenata koji su se javljali u Institutu za mentalno zdravlje tokom pandemije. Zaključak: U kriznim i konfliktnim situacijama postoji verovatnoća da će biti neophodno da se organizuju preventivni i interventni programi istovremeno. Deci je potrebna pomoć kako bi se ublažile akutne posledice krizne situacije, a preventivni programi su potrebni da spreče dodatne prateće posledice kao što je slabija briga i nega dece, usled zauzetosti roditelja poslom, stariijim članom porodice, obolelim članom i sl. Roditelje treba podsticati da se podučavaju o načinima na koji se deca mogu zaštiti od nepovoljnih uticaja.

Ključne reči:

Reference

  • Bojanin S. (2016). Tretman pokretom i savetovanje, Pomoć porodici. Beograd.
  • Bojanin S. (2019). Prijateljski razgovori dečijeg psihijatra, Pomoć porodici. Beograd.
  • Grujičić, R., Bogdanović, J., Stupar S., Maslak, J., Pejović Milovančević M. (2020). COVID-19 Pandemija – Uticaj na decu i mlade. Psihijatrija danas. 2020; in press
  • Ljubomirović N., Dwivedi К. (2007). The outcomes of group work with traumatized children and their families in the southern Serbia and Kosovo región. У: Hosin A. Responses to Traumatised Children, UK: Palgrave Macmillan, стр. 91-104. ISBN13:978-1-4039-9680-0, ISBN 10:1-4039-9680-6.
  • Ljubomirović N. (2000).Stres i mladi. Beograd: Zadužbina Andrejević, str 75. ISSN 450-801X;17, ISBN 86-7244-211-3.
  • Ljubomirović N. (2015). Dečiji izraz kroz terapiju igrom. Psihijatrija danas, Beograd: Institut za mentalano zdravlje, 93-101. UDK 616.89, ISSN-0350-2538. COBISS.SR.ID 224666636
  • Ljubomirović N. i sar. (2019). E-Priručnik sa uputstvima za rad sa ranjivim grupama migranata. Psihosocijalne intervencije u krizi i savetodavni rad sa mladim migrantima, SEM, IOM, CDI, VŠSR Beograd.
  • World Health Organization. (‎2019)‎. The WHO special initiative for mental health (‎‎‎‎2019-2023)‎‎‎‎‎: universal health coverage for mental health. World Health Organization.
  • World Health Organization (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Accessed May 19th, 2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
  • Young Minds (2020). Coronavirus Report: Impact on Young People with Mental Health Needs. 2020. https://youngminds.org.uk/about-us/reports/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/
PERIODIKA Socijalna politika 3/2021 3/2021 UDK 616.98:578.834]:616.89-053.2 21-34
ç