Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У КРИЗНИМ ВРЕМЕНИМА

ИЗАЗОВИ И ПОТЕШКОЋЕ У РАДУ СА ДЕЦОМ У ОБЛАСТИМА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Сажетак

Ментално здравље деце и младих је често веома угрожено. Пандемија Корона вируса 2019 (COVID-19) довела је до великих промена попут ограничења кретања, забране путовања и спровођења стриктиних превентивних мера (изолација, социјално дистанцирање, ношење заштитне опреме). Све наведено доводи до значајних промена у животима деце, младих и њихових породица. Установљено је да 2,2 милијарде деце и адолесцената са проблемима менталног здравља представљају близу једне трећине популације у свету. Трауматско искуство оставља трага на појединца, али је трауматско искуство за свакога индивидуално. Што за једну особу представља трауматско искуство за другу то не мора бити. Дакле, оно је индивидуално и дефинише се као субјективни доживљај објективне стварности. Циљ овог рада је да покаже рад психијатра са децом у време изненадне кризе која је проузрокована пандемијом COVID-19. Метод рада: Илустративни прикази пацијената који су се јављали у Институту за ментално здравље током пандемије. Закључак: У кризним и конфликтним ситуацијама постоји вероватноћа да ће бити неопходно да се организују превентивни и интервентни програми истовремено. Деци је потребна помоћ како би се ублажиле акутне последице кризне ситуације, а превентивни програми су потребни да спрече додатне пратеће последице као што је слабија брига и нега деце, услед заузетости родитеља послом, стариијим чланом породице, оболелим чланом и сл. Родитеље треба подстицати да се подучавају о начинима на који се деца могу заштити од неповољних утицаја.

кључне речи:

Референце

  • Bojanin S. (2016). Tretman pokretom i savetovanje, Pomoć porodici. Beograd.
  • Bojanin S. (2019). Prijateljski razgovori dečijeg psihijatra, Pomoć porodici. Beograd.
  • Grujičić, R., Bogdanović, J., Stupar S., Maslak, J., Pejović Milovančević M. (2020). COVID-19 Pandemija – Uticaj na decu i mlade. Psihijatrija danas. 2020; in press
  • Ljubomirović N., Dwivedi К. (2007). The outcomes of group work with traumatized children and their families in the southern Serbia and Kosovo región. У: Hosin A. Responses to Traumatised Children, UK: Palgrave Macmillan, стр. 91-104. ISBN13:978-1-4039-9680-0, ISBN 10:1-4039-9680-6.
  • Ljubomirović N. (2000).Stres i mladi. Beograd: Zadužbina Andrejević, str 75. ISSN 450-801X;17, ISBN 86-7244-211-3.
  • Ljubomirović N. (2015). Dečiji izraz kroz terapiju igrom. Psihijatrija danas, Beograd: Institut za mentalano zdravlje, 93-101. UDK 616.89, ISSN-0350-2538. COBISS.SR.ID 224666636
  • Ljubomirović N. i sar. (2019). E-Priručnik sa uputstvima za rad sa ranjivim grupama migranata. Psihosocijalne intervencije u krizi i savetodavni rad sa mladim migrantima, SEM, IOM, CDI, VŠSR Beograd.
  • World Health Organization. (‎2019)‎. The WHO special initiative for mental health (‎‎‎‎2019-2023)‎‎‎‎‎: universal health coverage for mental health. World Health Organization.
  • World Health Organization (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Accessed May 19th, 2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
  • Young Minds (2020). Coronavirus Report: Impact on Young People with Mental Health Needs. 2020. https://youngminds.org.uk/about-us/reports/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/
периодика Социјална политика 3/2021 3/2021 UDK 616.98:578.834]:616.89-053.2 21-34