Изабери језик:
Тема броја

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА СТУДЕНТСКЕ ПОБУНЕ 1968.

ИСТОРИЈСКА ВЕРТИКАЛА УТИЦАЈА ЛЕВИЦЕ – СТУДЕНТСКЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ ПРЕ 1968. И „ЦРВЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ“ ПРЕ „УНИВЕРЗИТЕТА КАРЛ МАРКС“

Сажетак

У раду се посматра историјска вертикала утицаја левице, односно Комунистичке партије Југославије, на Београдском универзитету од 20-их година 20. века до 1968. године. Циљ је био да се уочи и опише континуитет утицаја комуниста и левих идеја на ову установу и студенте у посматраном периоду. Посебна пажња је посвећена 30-им годинама када су комунисти успели да остваре снажан утицај и контролу над политичким деловањем београдских студената и да их укључе у антирежимске демонстрације у оквиру „студентског напредног покрета“. Утицај комуниста је био такав да је уочи Другог светског рата Београдски универзитет називан „црвени универзитет“. Уочава се да је Комунистичка партија после Другог светског рата, када је освојила власт и по својој вољи обликовала државу, друштво и сам Универзитет, систематски изграђивала и неговала традицију „црвеног универзитета“ и „студентског напредног покрета“. Намера је била да ова традиција постане узор у формирању нових генерација „социјалистичке интелигенције“ и у потпуности замени „буржоаску“ традицију Универзитета. Закључује се да је традиција „црвеног универзитета“ утицала и на генерацију студената која је покренула студентски бунт 1968. Међутим, овај пут је носилац традиције био изван Партије, односно Савеза комуниста Југославије, што у систему какав је сама Партија устројила није било пожељно ни могуће.

кључне речи:

Референце

  • Архив Србије, фонд Београдски универзитет, Записници са седница Универзитетског сената 1938-1939, 30. новембар 1939.
  • Архив Србије, фонд Београдски универзитет, 1939, фасц. X, документ 10, Извештај ректора 1938/39.
  • Архив Србије, фонд Београдски универзитет, фасцикла XIV, 1940, Извештај о инциденту 30. новембра 1939.
  • Бонџић, Драгомир, „Поглед на прошлост Београдског универзитета после Другог светског рата – стварање нове традиције“, у зборнику: Спомен места – историја – сећања (уредник Драгана Радојичић), Етнографски институт САНУ, Београд, 2009, стр. 161-174.
  • Васић, Мирољуб, „Револуционарни студентски покрет 1929-1941“, у зборнику: Универзитет у Београду 1838–1988 (главни уредник Андреј Митровић), Универзитет у Београду, Савремена администрација, Београд 1988, стр. 861-880
  • Весовић, Милан, „Студентска штампа између два светска рата“, у зборнику: Универзитет у Београду 1838–1988 (главни уредник Андреј Митровић), Универзитет у Београду, Савремена администрација, Београд 1988, стр. 881-899.
  • „Годишњи извештај ректора Универзитета министру просвете за 1924/25. школску годину“, Универзитет у Београду, Београд, 1925.
  • Дамјановић, Милица, Напредни покрет студената Београдског универзитета, књига I, од 1919. до 1929, Нолит, Београд, 1966.
  • Историјски архив Београда, фонд Градски комитет КПЈ, фасцикла 516, Записник са саветовања ЦК КПЈ по питању универзитета, 16. јануар 1952.
  • Николић, Коста, Комунисти у Краљевини Југославији. Од социјал-демократије до стаљинизма 1919-1941, Центар за савремену историју југоисточне Европе, Београд, 2000.
  • Ристановић, Раде, „Идеолошка оријентација чланова Клуба студената ЈРЗ Словенски југ“, Токови историје, Институт за новију историју Србије, Београд, бр. 1/2016, стр. 143-164.
  • Ристановић, Раде, „Организовање демократске омладине на Универзитету у Београду (1939-1941), Годишњак за друштвену историју, Удружење за друштвену историју, Београд, бр. 3/2017, стр. 51-78.
  • Станковић, Ђорђе, „Социјална историја револуционарног студентског покрета 1919-1941“, у: Студенти и Универзитет 1914 – 1954, Центар за савремену историју југоисточне Европе, Београд 2000, стр. 40-66.
  • Станковић, Ђорђе, „Универзитет, комунисти и диктатура (1929-1932)“, у: Студенти и универзитет 1914-1954, Центар за савремену историју Југоисточне Европе, Београд 2000, стр. 105-145.
  • Тошић, Десимир, „Једно виђење студентских политичких кретања пред Други светски рат – личне белешке из 1941. године“, Токови историје, Институт за новију историју Србије, Београд, бр. 3/2006, стр. 229-265.
  • Цвијић, Јован, О научном раду и о нашем Универзитету, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1907.
  • „Akciono-politički program“, Student, br. 2, vanredni broj, 8. jun 1968, str. 1-2.
  • Beogradski univerzitet i ’68, Zbornik dokumenata o studentskim demonstracijama (priredili Momčilo Mitrović i Dobrica Vulović), Centar za marksizam Univerziteta, Beograd 1989.
  • Bondžić, Dragomir, Beogradski univerzitet 1944–1952, Institut za savremenu istoriju, Beograd,
  • Damjanović, Milica, „Klub studenata komunista na Beogradskom univerzitetu (1919-1921)“, u zborniku: Crveni univerzitet (urednici Milica Damjanović, Miloš Jevtić, Milan Vukos), Beogradski univerzitet, Beograd, 1966, str. 7-32.
  • Hobsbaum, Erik, Interesantna vremena. Jedan život u dvadesetom veku, CID, Podgorica, 2005.
  • Marković, Predrag, „Predistorija studentskih pokreta – uporedna perspektiva do Drugog svetskog rata“, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, br. 1/2001, str. 19-32.
  • Nikolić, Kosta, Boljševizacija KPJ 1919-1929. Istorijske posledice, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1994.
  • Radević, Milorad, „Licej i Velika škola 1838-1905“, u: Studenti Beogradskog univerziteta 1838–1941: hronologija političkog života, Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ, Beograd, 1971, str. 9-28.
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 378.4(497.11):329.13/.15“1920/1968“ 41-56