Izaberi jezik:
Tema broja

RODNA (NE)RAVNOPRAVNOST U SAVREMENOM DRUŠTVU

ISPITIVANJE ODNOSA STRUČNJAKA U RAZLIČITIM SISTEMIMA PREMA POČINIOCIMA NASILJA U PARTNERSKIM ODNOSIMA KAO PREDUSLOV USPOSTAVLJANJA USLUGE TRETMANA POČINILACA NASILJA

Sažetak

Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima je no­va usluga u socijalnoj zaštiti, namenjena zaustavljanju i sprečavanju nasilja. Njegova osnovna funkcija je zaštita i dobrobit žrtve. Teorijske postavke tretmana su zasnovane na sagledavanju nasilja kao najekstremnije posledice rodne neravnopravnosti. Cilj istraživanja je ispitivanje odnosa stručnjaka iz svih relevantnih sistema prema počiniocima nasilja, kako bi se prepoznale snage i eventualne teškoće u implementaciji tretmana poči­nilaca nasilja. Tretman počinilaca nasilja se u Kragujevcu, prvoj lokalnoj sredini koja sistemski razvija ovu uslugu, sprovodi od 2010. godine. Aktuelno se ova usluga razvija i u drugim sredinama. Spremnost svih sistema koji se bave nasiljem u porodici da podrže rad sa počiniocima je nužna za efikasnu i kontinuiranu primenu tretmana. Istraživanjem su obuhvaćeni profesionalci iz sistema socijalne zaštite, policije, tužilaštava, sudova i medija. Odnos je ispitivan u odnosu na tri domena: karakteristike počinilaca nasilja i uzroci nasilnog ponašanja, mogućnosti i faktori promene i identifikacija sistema podrške. Rezultati pokazuju da su u svim sistemima prisutni stereotipi o počiniocima nasilja, kao i pogrešne interpretacije uzroka nasilja, a da su najizraženije u sistemima sudstva i policije. Istraživanje implicira važnost edukacije stručnjaka i multisektorskog pristupa u uvođenju usluge tretmana počinilaca nasilja u partnerskim odnosima.

Ključne reči:

Reference

  1. Babcocka C. Julia, Greena E. Charles, Robie Chet, „Does batterers’ treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment“, Clinical psychology review, Elsevier Ltd., no. 23/
  2. Gondolf W. Edward, „MCMI-III Results for Batterer Program Participants in Four Cities: Less”Pathological”Than Expected“, Journal of family violenœ, Ple­num Publishing Corporation, Vol. 14, No. 1,1999.
  3. Грујић Јелена, „Програми за починиоце насиља у породици: истраживања добрих пракси и предлога модела рада са починиоцима за Србију“, Прилози за унапређење стратешког и правног оквира у области насиља у породици, (ур. Весна Јарић, Данијела Ранковић), Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2010.
  4. Група аутора, ур. Секулић Ј., Малешевић Д., Приручник за обуку професионалаца и професионалки за третман починилаца насиља у партнерским односима, Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2012.
  5. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013
  6. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе и спречавању и борби про­тив насиља над женама и насиља у породици, МУ 12-13, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/2246-13Lat.pdf
  7. Молин, П. Кристијан, Стејнсвог, П. Ејстејн, „Третман починилаца насиља у породици и разумевање феномена“, О починиоцима насиља у породици и партнерским односима (уредница: Снежана Лакићевић), Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2011.
  8. Петронијевић Гордана, Јовановић Сандра, „Искуство у примени третмана починилаца насиља у партнерским односима“, Породица у лавиринту породичног насиља, (приредили: проф. др Миомира Костић, доц. др Дарко Димовски), Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш, 2013.
  9. Секулић Јелена, „Оправданост програма за починиоце насиља у породици и партнерским односима“, Породица у лавиринту породичног насиља (приредили: проф. др Миомира Костић, доц. др Дарко Димовски), Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш, 2013.
  10. Стошић, Милена: Трансакциона анализа и жене жртве насиља у породици, Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2012.
  11. Hirschel D., Hutchison I.W., Shaw M., „The Interrelationship Between Substance Abuse and the Likelihood of Arrest, Conviction, and Re-offending in Cases of Intimate Partner Violence “, Journal of family violence, Springer Science, Vol. 25, 2010.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2014 УДК 364.63:343.54/.55 93-112
ç