Tema broja

SRBIJA – SAVREMENI SOCIJALNI I POLITIČKI IZAZOVI

INSTITUCIONALNO SUZBIJANJE KORUPCIJE – POSTJUGOSLOVENSKI UVIDI

Sažetak

Rad je usredsređen na normativnu analizu antikorupcijskog institucionalnog inženjeringa u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Na temelju analize sadržaja nacionalnih antikorupcijskih normativnih akata postjugoslovenskih republika dolazi se do nalaza o institucionalnoj logici suzbijanja korupcije kao neformalne institucije i sistemske devijacije. Učinci preventivnog i represivnog suzbijanju korupcije u postjugoslovenskim republikama ukazuju da se najbolji rezultati u institucionalnom dizajnu postižu konstituisanjem novih nezavisnih institucija umesto redizajniranja postojećih. Komparativna iskustva krivičnopravnih reakcija na koruptivne oblike kriminaliteta ukazuju na disproporciju između broja akata koje donose represivni organi (broj krivičnih prijava, podignutih optužnica i pravosnažnih osuda) i odsustvo statističkih podataka o broju procesuiranih javnih funkcionera.

Ključne reči:

Reference

  • Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu. 2014. Analiza rizika u cilju procene regulatornih i organizacionih prepreka efikasnim istragama i postupcima u krivičnim delima korupcije. Beograd: Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu.
  • Kaznenski zakonik [KZ], „Uradni list RS”, št. 50/2012.
  • Perić Diligenski, Tijana and Vesna Stanković Pejnović. 2019. “Combating Corruption in Serbia – Between European Union Requirements and Political Reality.” In Serbia Current Political, Economic and Social Issues and Challenges, ed. Igor Janev, 111−124. New York: Nova Science Publishers, Inc.
  • Poslovnik Skupštine Crne Gore, „Službeni list RCG”, br. 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19 i 112/20.
  • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije [ZIntPK], „Uradni list”, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo – in 158/20.
  • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije [ZONDOSOKTK], „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 94/2016 i 87/2018 – dr. zakon.
  • Zakon o sprečavanju korupcije [ZSK], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 35/2019 i 88/2019.
  • Zakon za sprečuvanje na korupcijata i sudirot na interesi [ZSKSI], „Služben vesnik na Republika Makedonija”, broj 12/2019.
  • Zakon о Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije [ZAPKKBPK], „Službeni glasnik” BiH, br. 10/2009.
  • Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije [ZRKUNPK], „Sl. list SCG – međunarodni ugovori”, br. 12/2005.
  • Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja [ZSPIJZ 2010], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010.
  • Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti [ZZPL 2018], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2021 2/2021 УДК 243.352:343.85(497.1)“20“ 79-100
ç