Изабери језик:
Тема броја

ДОМЕТИ И МОГУЋНОСТИ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ОРГАНИЗОВАЊА МЛАДИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИЈАЛНА РЕШЕЊА

Сажетак

Рад анализира институционалне механизме партиципације младих, као посебне друштвене категорије, у креирању и спровођењу политика, са акцентом на локални ниво. Кроз рад је приказан значај социјалног капитала младих за развој здраве и одрживе заједнице. Методом анализе садржаја правних норми, пре свега Закона о младима и Националним стратегијама за младе, приказани су институционални проблеми организовања младих, и понуђена су конкретна нормативна решења која могу да постану део новог закона о младима. Посебан акценат је стављен на институционални оквир организовања младих на локалном нивоу, анализиране су канцеларије за младе, простори за младе и омладински рад. Резултати анализе су показали да постоје бројни проблеми који извиру из недоречености закона по овим питањима. Такође, компаративном методом у раду су представљена решења истих питања у неким државама чланицама Европске уније и Западног Балкана.

кључне речи:

Референце

  Azanjac, Tanja, Donatella Bradic, Djordje Krivokapić, and Tatjana Stojic. 2014. Youth and Public Policy in Serbia. Youth Policy Press.

  Campbell, David and Nancy Erbstein. 2012. “Engaging youth in community change: three key implementation principles.” Community Development 43 (1): 63‒79. doi: https://doi.org/10.1080/15575330.2011.645042.

  Henn, Matt, Mark Weinstein, and Sarah Hodgkinson. 2007. “Social Capital and Political Participation: Understanding the Dynamics of Young People’s Political Disengagement in Contemporary Britain.” Social Policy and Society 6 (4): 467‒479. doi: https://doi.org/10.1017/S1474746407003818.

  Ignjatović, Suzana i Smiljka Tomanović. 2011. „Socijalni kapital i prostor.ˮ Sociologija i prostor 49 (3): 269‒289. doi: https://doi.org/10.5673/sip.49.3.1.

  Ilišin, Vlasta, Dejana Bouillet, Dunja Potočnik, i Ivona Mendeš. 2006. Mladi između želja i mogućnosti – položaj, problem i potrebe mladih Zagrebačke županije. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

  Janković, Dejan. 2020. Društvene promene i ruralni razvoj: značaj socijalnog kapitala, participacije i društvenih mreža. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Poljoprivredni fakultet.

  Jarrett, L. Robin, Patrick J. Sullivan, and Natasha D. Watkins. 2005. “Developing social capital through participation in organized youth programs: qualitative insights from three programs.” Journal of community psychology 33 (1): 41‒55. doi: https://doi.org/10.1002/jcop.20038.

  Kapucu, Naim. 2011. “Social Capital and Civic Engagement.” International Journal of Social Inquiry. 4 (1): 23‒43.

  Knight, Yolande. 2009. “Talkin’ ‘both my generation: a brief introduction to generational theory.” Planet 21 (1): 13‒15. doi: https://doi.org/10.11120/plan.2009.00210013.

  Milenković, Dejan. 2012. Komentar Zakona o mladima. Beograd: Beogradska otvorena škola.

  Milenković, Dejan. 2013. Participacija i učešće mladih u društvenim procesima u Republici Srbiji. Beograd: Centar za novu politiku.

  Milenković, Dejan. 2023. Komparativna analiza zakona o mladima u Evropskim zemljama. Beograd: UNICEF.

  Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade. n.d. „Istorijat.ˮ Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade. Poslednji pristup 20. jun 2023. https://asocijacijakzm.org/istorijat/.

  Nacionalna strategija za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 9/23.

  Nacionalna strategija za mlade za period od 2009. do 2014. godine, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 55/08.

  Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 22 od 27. februara 2015.

  Pavićević, Olivera. 2011. „Pozitivni i negativni aspekti društvenog kapitala – slučaj postkomunističkih društava.ˮ Sociologija 54 (3): 501‒526. doi: https://doi.org/10.2298/SOC1203501P.

  Stoker, Gery i David Marsh. 2005. Teorije i metode političke znanosti. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.

  Tomanović, Smiljka, Dragan Stanojević, Isidora Jarić, Dušan Mojić, Slađana Dragišić Labaš, Milana Ljubičić, i Ivana Živadinović. 2012. Mladi – naša sadašnjost. Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji. Beograd: Čigoja štampa; Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

  U Report Srbija. 2023. „Ankete.ˮ U Report Srbija. Poslednji pristup 23. jun 2023. https://serbia.ureport.in/opinions/.

  Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 98/06, 115/21.

  Watson-Thompson, Jomella, Stephen B. Fawcett, and Jerry A. Schultz. 2008. “A framework for community mobilization to promote healthy youth development.” American Journal of Preventive Medicine 34 (3): S72‒S81. doi: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.12.016.

  Woodman, Dan. 2016. “The sociology of generations and youth studies.” In Routledge handbook of youth and young adulthood, second edition, ed. Endy Furlong, 20‒27. New York: Routledge.

  Zakon o mladima, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 50/11 i 116/22 – dr. zakon.

периодика Српска политичка мисао 3/2023 3/2023 УДК 352.07(497.11) 51-75