Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОБЛИЦИ УМАЊЕЊА ДЕМОКРАТСКИХ КАПАЦИТЕТА У САВРЕМЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СИСТЕМИМА

Сажетак

Предмет истраживања овог научног рада су поједина институционална решења предвиђена у политичким системима која доводе до умањења демократских капацитета у процесима политичког одлучивања. Циљ истраживања је: да се утврде институционални ентитети који највише доприносе процесу умањења демократског одлучивања, да се сагледају процеси који доводе до умањења демократских капацитета, да се понуде решења која би подигла институционални ниво демократског одлучивања на вишу скалу. Временски оквир своди се на савременост, на оно што је тенденција савремених уставних и политичких пракси и њихових решења. Просторни оквир задржава се на оном што подводимо под „транзициона друштва“, мада су патогена испољавања присутна и у политичким системима „развијеног света“. Методи од којих аутор у истраживању полази су: метод посматрања, догматско-нормативистички метод, анализа садржаја, метод поређења, институционални приступ…

кључне речи:

Референце

  1. Драгић Драгиша, Лончар Зоран, Дракић Гордана, „Правни поредак и слобода појединца“, Српска политичка мисао, Vol. 51, бр. 1/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 155-168.
  2. Јовановић Милан, „Уставне реформе и представнички мандат“, у зборнику: Уставне промене (приредили: Оливера Вучић, Коста Чавошки), Правни факултет, Београд, 2003, стр. 398-411.
  3. Лукић Радомир, Политичке странке, Завод за уџбенике и наставна средства, БИГЗ, Београд, 1995.
  4. Марковић Драган, „Могућности и перспективе демократизације политичких институција у Србији“, Српска политичка мисао, Vol. 48, бр. 2/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 55-70.
  5. Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет, Београд, 2016.
  6. Петровић Драган, Буџак Горан, Промене политичког система Србије, Хектор принт, Београд, 2007.
  7. „Слободан мандат ‒ слободно прелетање“, Политика, Београд, 28.07.2012.
  8. Anastasi Antonino, “Partiti e offerta di elezioni primarie per la scelta dei candidati alle cariche pubbliche ‒ tra democratizzazione, plebiscitarismo e partecipazione”, XXIII Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica (Sisp) Università degli studi LUISS Guido Carli Roma 17 – 19 settembre 2009.
  9. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko, Rječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  10. Boudon Raymon, Bourricaud François, Dictionnaire critique de la sociologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1986.
  11. Çavdar, Gamze: „Beyond Election Fraud ‒ Manipulation, Violence and Foreign Power Intervention“, Election Fraud ‒ Detecting and Deterring Electoral Manipulation (eds. Michael Alvarez, Thad E. Hall, Susan D. Hyde), Brookings Institution Press, 2009.
  12. Fund John, Stealing Elections ‒ How Voter Fraud Threatens Our Democracy, Encounter Books, 2013.
  13. Goati Vladimir, Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju, Friedrich Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, Beograd, 2006.
  14. Quinn Thomas, „Leasehold or Freehold? Leader-Eviction Rules in the British Conservative nad Labour Parties“, Political Studies, Vol. 53, N° 5, SAGE Publications, стр. 793-815.
  15. Mimica Aljoša, Bogdanović Marija (ur): Sociološki rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
  16. Mosca Gaetano, La classe politica, Universale Laterza, 1975.
  17. Montesquieu de Charles, De l’ esprit des lois, livre XI, ch. VI, Oeuvres completes, l. 2, Paris, 1951.
  18. Nastasijević Srđan, Partijski sistem Srbije 1990-2008 – između polarizacije i konsolidacije, Magistarski rad, FPN, Beograd, 2009.
  19. Novalić Fahrudin, “Moć i podčinjavanje”, Polemos, Vol. 8, N° 1-2/2005, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005, стр. 239-263.
  20. O’Donnell Guillermo, Schmitter Philippe, Transitions from Authoritarian Rule ‒ Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013.
  21. Orlović Slaviša, Političke partije i moć, Čigoja štampa, Beograd, 2002.
  22. Pavićević Vladimir, „Analiza dometa institucionalnog razvoja Srbije u periodu od 2006. do 2010. godine“, u zborniku: Kvalitet političkih institucija (priredio: Vukašin Pavlović), Fakultet političkih nauka – Centar za demokratiju, Beograd, 2010, стр. 143-149.
  23. Pavlićević Predrag, „Model za istraživanje stila političkih lidera u Srbiji na prelazu milenijuma“, Filozofija i društvo, Vol. XXIV, N° 2/2013, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2013, стр. 211-238.
  24. Pavlović Vukašin, „Kvalitet političkih institucija“, u zborniku: Kvalitet političkih institucija (priredio: Vukašin Pavlović), Fakultet političkih nauka – Centar za demokratiju, Beograd, 2010, стр. 9-33.
  25. Sills David (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 14, The McMillan Company &Free Press, 1968.
  26. Sokol Smiljko, “Načelo diobe ili ograničenja vlasti”, Politička misao, Vol. XXIX, N° 1/1992, Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Zagreb, 1992, стр. 3-18.
  27. Stojiljković Zoran, „Srbija pred izazovima promena“, u zborniku: Kvalitet političkih institucija (priredio: Vukašin Pavlović), Fakultet političkih nauka – Centar za demokratiju, Beograd, 2010, стр. 33-65.
  28. Tourain Alain, Qu’est-ce que la démocratie?, Fayard, Paris, 1994.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 321.7:321.01 15-30