Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ И ДИПЛОМАТИЈА

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ РЕГУЛАЦИЈЕ КОНФЛИКАТА У ПОДИЈЕЉЕНИМ ДРУШТВИМА

Сажетак

Политичко-институционално уређење представља једно од најважнијих питања везаних за подијељена друштва. Обзиром да се ради о политички нестабилним друштвима, веома је важно на који начин се власт може дијелити и ко све може учествовати у тој власти. Према томе, у раду се приказују различити институционални модели који се примјењују у подијељеним друштвима, као и условљеност таквих модела различитим друштвеним и политичким контекстима. У првом поглављу се прави разлика између плуралних и подијељених друштава и наглашава се структурална специфичност подијељених друштава. Друго поглавље проблематизује демократски принцип владавине већине у подијељеним друштвима. Због веома осјетљивих политичких односа између друштвених сегмената, институционални аранжмани се не могу свести искључиво на политичку партиципацију и компетицију већ морају осигурати и додатне политичке гаранције, поготово за мањинске друштвене сегменте. Стога, треће поглавље даје приказ институционалних модела доласка на власт и организовања власти. Та три модела су консоцијацијски, центрипетални и модел раздвајања власти, те су приказани кроз облик хоризонталне и вертикалне организације власти, као и типа изборног система. Будући да институционални оквири функционишу у различитим политичким и друштвеним миљеима, у четвртом поглављу се указује на условљеност институционалних модела различитим контекстуалним факторима који поспјешују или ограничавају институционалну дјелотворност.

кључне речи:

Референце

  • Вукојевић, Стефан. 2017. „Корпоративне консоцијације–услови успјеха и слома“, Српска          политичка мисао, (2): 135-151.
  • Вукојевић, Стефан. 2020. „Политичка стабилност у дубоко подијељеним и             постконфликтним друштвима“, Зборник Матице српске за друштвене науке, (174),   207-222.
  • Almond, Gabrijel i Sidni Verba. 2000. Civilna kultura, Zagreb: Politička kultura.
  • Bogaards, Matthijs. 2003. “Electoral choices for divided societies: multiethnic parties and      constituency pooling in Africa” Journal of Commonwealth and Comparative Politics, 41      (3): 59–80.
  • Dal, Robert. 1997. Poliarhija – participacija i opozicija, Beograd: Filip Višnjić.
  • Horowitz, Donald L. 1985. Ethnic Groups in Conflict, Berkeley, CA: University of California        Press.
  • Horowitz, Donald L. 1991. A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided        Society, Berkeley, CA: University of California Press.
  • Horowitz, Donald L. (2002): “Constitutional Design: Proposals versus Processes“, in: Andrew           Reynolds (ed.), Architecture of Democracy, Oxford University Press, Oxford.
  • Horowitz, Donald L. 2008. “Conciliatory Institutions and Constitutional Processes in Post-    conflict States“, William & Mary Law Review, 49 (4): 1213-1248.
  • Lewis, Arthur. 1965. Politics in West Africa, London: George Allen and Unwin.
  • Lijphart, Arend. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven:    Yale University Press.
  • Lijphart, Arend. 2004. “Constitutional Design for Divided Societies“, Journal of Democracy, 15            (2): 96-109.
  • Lipset, Seymour Martin and Stein Rokkan. 1967. “Cleavage Structures, Party Systems, and      Voter Alignments: An Introduction“, In Party Systems, and Voter Alignments: Cross- National Perspectives, eds Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan, 1-67. New    York/London: Free Press/Collier-Macmillan.
  • Lipset, Seymour Martin. 1990. “The Centrality of Political Culture“, Journal of Democracy, 1 (4): 80-83.
  • March, James G., and Johan P. Olsen. 1984. “The New Institutionalism: Orgnizational Factors in        Political Life“, The American Political Science Review, 78 (3): 734-749.
  • McGarry, John. 2007. “Asymmetry in Federations, Federacies and Unitary States“,             Ethnopolitics, 6 (1): 105-116.
  • McGarry, John, and Brendan O’Leary. 2004. The Northern Ireland Conflict: Consociational            Engagements, Oxford: Oxford University Press,.
  • McGarry, John, and Brendan O’Leary. 2007. “Iraq’s Constitution of 2005: Liberal Consociation   as Political Prescription”, International Journal of Constitutional Law, 5 (4): 670–698.
  • Mill, John Stuart. 2001 (1861). Considerations on Representative Government, London: The   Electric Book Company Ltd.
  • Reilly, Benjamin. 2001. Democracy in Divided Societies – Electoral Engineering for Conflict           Management, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Reynolds, Andrew. 2011. Designing Democracy in a Dangerous World, Oxford: Oxford            University Press.
  • Rothchild, Donald, and Philip G. Roeder. 2005. “Dilemmas of state-building in divided             societies”, In Sustainable Peace: Power and Democracy after Civil Wars, eds. Philip. G.         Roeder and Donald Rothchild, 1-25, Ithaca and London: Cornell University Press.
  • Schmitter, Philippe C., and Terry Lynn Karl. 1991. “What Democracy Is…and is Not“, Journal            of Democracy, 2 (3): 75-88.
  • Schumpeter, Joseph A. 1943. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper.
  • Sisk, Timothy. 1996. Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts,             Washington: Institute of Peace Press.
  • Smith, Anthony D. 1998. Nationalism and Modernism – a critical survey of recent theories of       nations and nationalism, London and New York: Routledge.
  • Wolff, Stefan. 2011. “Managing ethno-national conflict: towards an analytical framework“,    Commonwealth & Comparative Politics, 49 (2): 162-195.
периодика Национални интерес 3/2022 3/2022 316.48(100) 211-227