Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ОСНОВЕ НОВОГ МОДЕЛА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ

Сажетак

Вишедеценијска лоша реформска пракса економије у Србији намеће неопходност истраживања и анализе реформи из једног другачијег угла. Више се не може кривити сам процес транзиције који предуго траје, већ се мора поставити питање, због чега је тако? Поред свих недаћа које су задесиле Србију у послењих две деценије, ипак се стиче утисак да је протекло и више него довољно времена да се политички систем стабилизује, а да се економија опорави. Посебно ако имамо у виду скромне економске потенцијале Србије. У раду ћемо понудити један нови приступ анализе економских реформи у Србији, који ће нагласити улогу и значај институција за ефикасно спровођење истих. Ниједна земља, па ни Србија, свој привредни раст и развој, на средњи и дуги рок, не може остварити без квалитетних институција. Покушаћемо да одговоримо на питања зашто Србија заостаје у економским реформама, те да на основу добијених одговора понудимо и један нови приступ економским реформама који ће се базирати на новим институционалним основама.

кључне речи:

Референце

  1. Аџић Софија, „Институционални оквир за повећање ефикасности индустријске политике у Србији“, у: Контроверзе економског развоја у транзицији – Србија и Западни Балкан, ред. Божидар Церовић и Милица Увалић, Научно друштво економиста са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду, 2011.
  2. Беговић Борис, Институционални аспекти привредног раста, Службени гласник, Београд, 2011.
  3. Церовић Божидар, Транзиција – замисли и остварења, ЦИД Економски факултет, Београд, 2012.
  4. Хасе Х. Р., Шнајдер Х., Вајгелт К., Лексикон социјалне тржишне привреде, Konrad-Adenauer-Stiftung, Београд, 2005.
  5. Лековић Властимир, Институционална економија, Економски факултет, Крагујевац, 2010.
  6. North C. Douglass, Институције, институционална промјена и економска успјешност, Masmedia, Загреб, 2003.
  7. Остром Елинор, Управљање заједничким добрима – еволуција институција за колективно дјеловање, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2006.
  8. Сокић Сретен, Економија Србије, C-print, Београд, 2011.
  9. Сокић Сретен, „Економија и економске институције“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Година (XXV) XII, vol. 36, бр. 2., Београд, 2013., стр. 185 – 206.
  10. Шумпетер Јозеф, Теорија привредног развоја, Службени гласник, Београд, 2012.
  11. Увалић Милица, „Проблеми досадашњег модела развоја Србије“, у: Нова стратегија развоја привреде Србије – изазови економске политике у 2011. години, ред. Јуриј Бајец и Миомир Јакшић, Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду, 2011.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 330.34+338.2(497.11) 287-304