Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ НОВИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ НАКОН УСВАЈАЊА ЛИСАБОНСКОГ УГОВОРА

Сажетак

Предмет овог рада јесте институционални изглед Европске уније након ступања на снагу Лисабонског уговора. Аутор представља измене које се односе на Европски парламент, Комисију, Савет министара, Европски савет и Суд правде. Циљ рада је да опише и објасни новине у институционалном систему ЕУ које доноси Лисабонски уговор. Користећи анализу садржаја, заједно са компаративно дескриптивном ме­тодом, аутор покушава да одговори на неколико питања. Прво питање које се намеће јесте колико се институционално устројство ЕУ по Лисабонском угово­ру разликује од оног из Уговора о Уставу. Поред тога, треба дати одговор на питање о тешкоћама које су постојале приликом усаглашавања Лисабонског уго­вора. На крају, имајући у виду изложене институционалне иновације, треба одговорити на питање које логички следи, каква је будућност овог уговора.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bribosia, Hervé, „The main institutional innovations of the Lisbon Tre­aty“, У: The Lisbon Treaty EU constitutionalism without a constitutio­nal treaty?, (ed.Stefan Griller, Jacques Ziller), Springer Wien New York, 2008.
  2. Carbone, Maurizio, „From Paris to Dublin: domestic politics and the treaty of Lisbon“, Journal of Contemporary European Research, University Association for Contemporary European Studies, London,Vol.5, n°1, 2009.
  3. De Bùrca, Grainne, „The EU on the road from the Constitutional Treaty to Lisbon Treaty“, Jean Monnet Working Paper, 03/08, http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/intro.html.
  4. Gross, Daniel, Kurpas, Sebastian, Widgren, Mika, „Weighting votes in the Council: Toward a Warsaw compromise?“, CEPS Commentary, Centre for European Public Studies, 20 june 2007.
  5. Griller, Stefan, Ziller, Jacques, „The Lisbon Treaty – EU constitutionalism without a constitutional treaty?“, Springer Wien New York, 2008.
  6. Knežević-Predić, Vesna, Radivojević, Zoran, „Kako nastaje i deluje pra­vo Evropske unije“, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
  7. Penrose, Lionel, „The elementary statistics of Majority voting,“ Journal of Royal Statistical Society, Royal Statistical Society, London, Vol.109, n°1, 1946.
  8. Prokopijević, Miroslav, „Evropska unija – uvod“, Službeni glasnik, Beo­grad, 2009.
  9. Стојановић, Ђорђе, „Различити теоретски приступи концепцији глобалног цивилног друштва“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр.2/2010.
  10. The Treaty of Lisbon: Implementing the institutional innovations, Joint Study CEPS, EGMONT, EPC, 2007.
  11. Treaty establishing Constitution for Europe, Offical Journal of the EU, C n°310, December 2004.
  12. Treaty of Lisbon, http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm. 23.09.2010.
  13. http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultatselections/rf2005/000/000.html. 23.09.2010.
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 341.17+342.5(4-672EU) 301-318