Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА И СОЦИЈАЛНИ РАД

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ КОНТРОЛЕ И ЊЕНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ

Сажетак

Предмет истраживања овог научног рада биће облици институционализације друштвене и политичке моћи, опредмећени преко друштвеног института социјалне контроле. Научни значај истраживања огледа се у: анализи потребе за институционализацијом друштвених односа који оперишу у јавном дискурсу (јавни сектор, јавна политика, друштвено саобраћање, радни односи), као и у откривању појавних облика који доводе до њених злоупотреба. И ту већ долазимо до друштвеног значаја који указује на ерозију у домену друштвеног саобраћаја ‒ у политичком и пословном управљању: између креатора и корисника услуге, надређеног и подчињеног. Рад ће анализом социјалне контроле и њене сврхе указати и на патолошке појавне облике који настају недовољном институционализацијом ове јако осетљиве и битне материје у друштвеним односима владања и управљања. У процесу расветљавања овог друштвеног и политичког феномена нижег интензитета, биће понуђен и известан предлог мера као иновативни допринос истраживаној појави. Методе од којих аутор полази у раду су: метод посматрања, интуитивно искуство, институционалан приступ, метод поређења…

кључне речи:

Референце

  1. Barker, Robert: The Social Work Dictionary, National Association od Social Workers, Washington D.C, 2003.
  2. Blackburn, Simon: Oxford dictionary of Philosophy, Oxford University Press, 1994.
  3. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Rječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1970.
  4. Bourricaud, Francios: „Contrôle Social“, Encyclopedia Universalis, Corpus 6, Editeur a Paris, 1995.
  5. Weinberger, Ota: „Action and Institution“, Alternative Action Theory ‒ Simultaneously a Critique of Georg Henrik von Wright’s Practical Philosophy, Springer Science+Bussines media, Dordecht, 1998.
  6. Weber, Max: Vlast i politika, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1999.
  7. Webster’s Third New International Dictionary: Volume III S-Z, Enciclopedya Britannica, 1993.
  8. Veladžić, Nevzet: “Devijantne pojave i socijalna kontrola”, Kriminalističke teme, 1-2/2013: 152-167, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2013.
  9. Wolman, Benjamin: Dictionary of Behavioral Science, MacMillan, London, 1974.
  10. Vuković, Danilo: „Interesi, mreže i institucije ‒ sociološko-pravna analiza novog socijalnog zakonodvstva u Srbiji“, Sociologija, 1/2013: 25-46, Beograd, 2013.
  11. Vuković, Drenka: „Mobing na radnom mestu“, Temida, 4/2006: 3-11, Viktomološko društvo Srbije, Beograd, 2006.
  12. Garland, Dejvid: „Društvena kontrola“, (priredili: Adam Kuper, Džesika Kuper), Enciklopedija društvenih nauka: 156-161, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
  13. Gerhardt, Uta: The Social Thought of Talcott Parsons ‒ Methodology and American Ethos, Ashgate Publishing Ltd, 2011.
  14. Giddens, Anthony: „Institutions, Reproduction, Socialisation“, Central Problems in Social Theory ‒ Action, Structure and Contradiction in Social Analysis: 96-131, University of California Press ‒ Berkley, Los Angeles, 1979.
  15. Goode, William: The Dynamics of Modern Society, Transaction Publishers, 2011.
  16. Davenport Noa, Schwartz Ruth, Elliott Gail Pursell: Mobbing ‒ Emotional Abuse in the American Workplace, Civil Society Publishing, 1999.
  17. Dimovski, Darko: „Politička korupcija“, Zbornik radova u: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije, Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš, 2010.
  18. Зиндовић Илија, Станковић Владан: „Легализовани облици корупције у Србији ‒ аномична стања друштвене ентропије“, Социолошки преглед, 1/2012: 17-35, Институт друштвених наука, Београд, 2012.
  19. Kavran, Dragoljub: Nauka o upravljanju – organizacija, kadrovi, rukovođenje, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
  20. Colliot-Thélène, Catherine: Dictionnaire de sociologie, Encliclopædia Universalis Albin Michel, Paris, 2007.
  21. Кораћ, Срђан: „Спровођење реформе јавне управе у Србији ‒ пример појединачне одговорности“, Српска политичка мисао, 3/2014: 53-74, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  22. Crossman, Ashley: http://sociology.about.com/od/S_Index/g/Social-Control.htm.
  23. Lascoumes Pierre, Gales le Patrick: „Introduction ‒ Understending Public Policy through Its Instruments ‒ From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation“, Governance ‒ an International Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol.20, 1/2007, John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
  24. Littlejohn Stephen, Foss Karen: Enciclopedia of comunication theory, SAGE Publications Inc, 2009.
  25. Lumley, Fredrick: Means of Social control, Century company, 1925.
  26. Марковић, Бранислав: Наука о управљању, Правни факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2003.
  27. McClelland, Kent: „Understanding Collective Controle Processes“, Purpose, Meaning and Action – Control Systems Theories in Sociology, 31-57, (ed. Kent McClelland, Thomas Fararo), Palgrave MacMillan, New York, 2006.
  28. Milić, Vojin: „Institucija“, Sociološki leksikon (ur. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović): 192-193, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
  29. Mimica Aljoša, Bogdanović Marija: “Institucija”, Sociološki rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
  30. Мучибабић, Милимир: Социолошко-правни појмовник, ИК Филип Вишњић, Београд, 2007.
  31. Народна скупштина Републике Србије: Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, 36/2010, Београд, 2010.
  32. Park Robert, Burgess Ernest: Introduction to the science of sociology, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1921.
  33. Petrović, Milan: Nauka o upravljanju kao pretpostavka upravne politike, Centar za publikacije, Niš, 2006.
  34. Ross, Edward Alsworth: Social Control ‒ A Survey of the Foundations of Order, Transaction Publishers, New Brunswick ‒ New Jersey, 2009.
  35. Sorokin, Pitrim: Društvena i kulturna dinamika, CID Podgorica, 2002.
  36. Станковић, Владан: „Политичке елите у Србији ‒ од партократије до плутократије“, Политичка ревија, 2/2011: 93-108, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  37. Станковић, Владан: „Парсонс ‒ Архитекта новог поретка“, Политичка ревија, 1/2004: 267-275, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  38. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин: „Од друштвене контроле до моралне регулације ‒ реартикулисање дискурса моралне панике“, Српска политичка мисао, 2/2015: 9-53, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  39. Sills, David (ed.): International Encyclopedia of Social science, Vol.14, The Macmillan Company & The Free Press, 1968.
  40. Souriau, Etienne: „Contrôle Social“, Vocabulaire d’ estetique, Quadrige, Presses Universitaires de France, Paris, 1990.
  41. Fararo Thomas, Skvoretz John: „Instituionalized Social Action – control at the Program Level“, Purpose, Meaning and Action – Control Systems Theories in Sociology, 113-137, (ed. Kent McClelland, Thomas Fararo), Palgrave MacMillan, New York, 2006.
  42. Huault, Isabelle: „Pouvoir ‒ une analiyse par le institutions“, Revue francaise de gestion: 3/2009: 133-149, Lavoisier, 2009.
  43. Shibutani, Tamotsu: Society and Personality ‒ An Interactionist Approach to Social Psychology, Transaction Publishers, 1974.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 316.334.3 111-130