Izaberi jezik:
Tema broja

GLOBALIZACIJA I INSTITUCIONALNI MODELI

IN­STI­TU­CI­O­NAL­NI OKVI­RI PO­LI­TIČ­KE DO­MI­NA­CI­JE

Sažetak

Ovaj rad predstavlja sažetu interpretaciju činjenica, kojima autor pokušava usmeriti pažnju naučne javnosti na „institucionalne okvire političke dominacije“. Izraz potiče od lat. institution – zavod, ustanova. Jer, vlast posredstvom mnogih institucija (posebno škole i porodice) uz primenu indoktrinacije koja počinje da se primenjuje nad decom i omladinom od ranih dana mladosti pokušava da uspostavi političku dominaciju. Institucija (ustanova) je pojam koji ima svoje značenje u sociologiji, pravu, ekonomiji, teoriji države i u drugim društvenim naukama. Dominacija (lat. dominatio) se može predstaviti kao vlast, moć, gospodarenje, pretežnost, a politička dominacija predstavlja aktivnost politike u ostvarivanju vlasti putem prvenstveno indoktrinacije. Pošto su institucije odgovorne za funkcionisanje sistema, posebno opstanka režima na vlasti, one će u tom cilju primenjivati razne metode, među kojima i indoktrinaciju. Indoktrinacija uopšte znači pouku, poučavanje, instruisanje. U posebnom smislu indoktrinacija je nastojanje jedne organizovane snage (države, crkve, partije i sl.) da svim raspoloživim sredstvima uticanja, pomoću državnih i drugih organa, preko škola, štampe i radija i preko umetnosti, književnosti i nauke, svim građanima naturi određenu teorijsku koncepciju odnosno doktrinu, da im nametne određena verovanja i načine ponašanja.

Ključne reči:

Reference

  1. Берн Ерик, Коју игру играш, Нолит, Београд, 1980.
  2. Влајки Емил, Игре друштвеног комуницирања, НИРО, Младост, Београд, 1984.
  3. Ђорђевић Јован, Идеје и институције, Београд, 1972.
  4. Кривокапић Борис, Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Купер Адам, Купер Џесика, Енциклопедија друштвених наука, II том, Службени гласник, Београд, 2009.
  6. Мос Марсел, Социологија и антропологија, XX век, Београд, 1998.
  7. Стајић Љубомир, Гаћиновић Радослав, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2007.
  8. Хоркхајмер Макс, Традиција и критичка теорија, БИГЗ, Београд, 1976.
  9. Bourdieu Pjer, Passeron Jean-Claude, La reproduction, Minuit, Paris, 1970.
  10. Boudelot Ch. – Cardan Paul, Marxsime et théorie révolutionaire, “Socialisime et barbarie”, 39 I 40, 1985.
  11. Establet Roger, L`école capitaliste en France, Maspero, Paris 1971.
  12. “La Pensée”, 151, Idéologies et appareils idéologigues d`Etat, 1970.
  13. Trotsky Leon, Terrorisme et communisme, U.G.E., RParis, 1965.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2017 УДК 316.334.3:316.75 13-28
ç