Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ИМУНИТЕТ НЕОДГОВОРНОСТИ ПОСЛАНИКА – УСТАВНОПРАВНИ И КРИВИЧНОПРАВНИ ПОГЛЕД

Сажетак

Имунитет неодговорности је класичан институт јавног права који подједнако припада уставном праву и кривичном праву. Његово разумевање није могуће без сједињеног погледа обе науке. Конститутивни елементи имунитета неодговорности су: основ (устав), разлог постојања (заштита слободе говора и ауторитета парламента), временско дејство (трајање заштите, нарочито моменат отпочињања заштите) и обухват (субјекти које штити и дела изјаве на која се односи). О (кривично)правној природи овог института постоје опречна становишта. Највише је спорно да ли имунитет неодговорности треба да остане садржински апсолутан или устав (уз помоћ кривичног законодавства) треба да одреди дела изјаве на која се имунитет не односи. Постоји тежња ка прихватању другог решења, али још увек преовлађују устави који не ограничавају обухват имунитета. Нема чврстог критеријума на основу којег би одређена дела била изузета од имунитетске заштите. Критеријум опредељивања за круг кривичних дела која би заслуживала искључење одговорности не би требало да почива на њиховој тежини, већ на њиховој вези са прокламованим разлогом неодговорности, то јест са идејом слободног образовања мишљења у парламентарној расправи. У сваком случају, ако се постојање овог имунитета данас не доводи у питање, као ни његови конститутивни елементи, питање његовог обухвата захтева даљу усмерену активност две темељне правне дисциплине.

кључне речи:

Референце

  1. Binding, Karl, Die Privilegien der Straflosigkeit, Alexander Edelmann, Leipzig, 1885.
  2. Campbell, Enid, „Freedom of Speech and Debate in Australian Parliaments“, University of Queensland Law Journal, University of Queensland Press, Brisbane, бр. 3/1963.
  3. Cella, Alexander J., „The Doctrine of Legislative Privilege of Freedom of Speech and Debate: It’s Past, Present and Future as a Bar to Criminal Prosecutions in the Courts“, Suffolk University Law Review, Suffolk University, Boston, бр. 1/1968.
  4. Field, Oliver P., „Constitutional Privileges of Legislators“, Minnesota Law Review, Minnesota Law School, University of Minnesota, Minneapolis, бр. 5/1924‒1925.
  5. Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, C. H. Beck, München, 201158.
  6. Fuchs, Helmut, Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I, Springer, Wien – New York, 20046.
  7. Häger, Joachim, у: W. Laufhütte, R. Rissing-van Saan, K. Tiedemann (Hrsg.) et al., Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. Band 2, De Gruyter, Berlin, 200612.
  8. Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European Parliament, Brussels, 2014.
  9. Harker, Julia, „The Impact of Jennings v. Buchanan on Freedom of Speech and Defamation: The Erosion of Parliamentary Privilege“, Auckland University Law Review, Auckland University Law Students’ Society, Auckland, 2005.
  10. Hoppe, Tilman, „Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial Officials in Europe“, Vienna Journal on International Constitutional Law, Verlag Österreich, Wien, бр. 4/2011.
  11. Hubrich, Eduard, Die parlamentarische Redefreiheit und Disciplin, Berlin, 1899.
  12. Jakobs, Günther, Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 19932.
  13. Jescheck, Hans-Heinrich, Weigend, Thomas, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Duncker & Humblot, Berlin, 19965.
  14. Joecks, Wolfgang, у: B. von Heintschel-Heinegg (Hrsg.) et al., Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch. Band 1, H. Beck, München, 2003.
  15. Köhler, Michael, Allgemeiner Teil, Springer, Berlin – Heidelberg, 1997.
  16. Лазаревић, Љубиша, Коментар Кривичног законика, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 20112.
  17. Lenckner, Theodor, Perron, Walter, у: Schönke, H. Schröder (Hrsg.) et al., Strafgesetzbuch. Kommentar, C. H. Beck, München, 200126.
  18. Марковић, Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 201520.
  19. Neumann, Ulfrid, у: U. Kindhäuser, U. Neumann, H.-U. Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar. Band 1, Nomos, Baden-Baden, 20052.
  20. Oppenheim, Edward E., „Congressional Free Speech“, Loyola Law Review, Loyola Law School, Los Angeles, бр. 1‒2/1955‒1956.
  21. Петров, Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 20152.
  22. Reinstein, Robert J., Silverglate, Harvey A., „Legislative Privilege and the Separation of Powers“, Harvard Law Review, Harvard Law Review Association, Cambridge, бр. 7/1973.
  23. Rinck, Hans-Justus, „Die Indemnität des Abgeordeten im Bundesstaat des Bonner Grundgesetzes“, Juristenzeitung, Mohr Siebeck, Tübingen, бр. 8/1961.
  24. Roxin, Claus, Allgemeiner Teil. Band 1, C. H. Beck, München, 20064.
  25. Salva, Emerito M., „Parliamentary Freedom of Speech“, Philippine Law Journal, University of the Philippines College of Law, Quezon City, 1963.
  26. Schröder, Meinhard, „Rechtsfragen des Indemnitätsschutzes“, Der Staat, Duncker & Humblot, Berlin, бр. 1/198
  27. Shenkman, Michael L., „Talking about Speech or Debate: Revisiting Legislative Immunity“, Yale Law & Policy Review, Yale Law School, New Haven, бр. 2/2014.
  28. Sinclair, Guy Fiti, „Parliamentary Privilege and the Polarisation of Constitutional Discourse in New Zealand“, Waikato Law Review, University of Waikato, Tauranga, 2006.
  29. Steele, Jonathan, „Immunity of Parliamentary Statements“, Nottingham Law Journal, Nottingham Trent University, Nottingham, бр. 1/2012.
  30. Стојановић, Зоран, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд, 20124.
  31. Stratenwerth, Günter, Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I: Die Straftat, Stämpfli – Cie, Bern, 19962.
  32. Таховић, Јанко, „Парламентарни имунитети“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 2/1953.
  33. Вуковић, Игор, „Колегијално одлучивање и кривична одговорност“, Право и привреда, Удружење правника у привреди Србије, Београд, бр. 7‒9/2011.
  34. Walter, Tonio, „Indemnität und Immunität (Art. 46 GG) im Überblick“, Juristische Ausbildung, De Gruyter, Berlin, бр. 9/2000.
  35. Wessels, Johannes, Hettinger, Michael, Strafrecht Besonderer Teil 1. Straftaten gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, C. F. Müller, Heidelberg, 201236.
  36. Witte-Wegmann, Gertrud, „Parlamentarische Redefreiheit auch für Regierungsmitglieder?“, Deutsches Verwaltungsblatt, Carl Heymanns, Köln, бр. 22/1974.
  37. Zagler, Wolfgang, „Rechtspolitische Erwägungen zur Abgeordnetenimmunität“, Österreichische Juristen-Zeitung, Manz Verlag, Wien, бр. 16/1972.
  38. Yankwich, Leon R., „Immunity of Congressional Speech-Its Origin, Meaning and Scope“, University of Pennsylvania Law Review, University of Pennsylvania, Philadelphia, бр. 7/1951.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 342.534.2 275-294