Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЕУ

Сажетак

Предмет овог рада представља анализа процеса имплементације европских јавних политика. При томе, треба имати у виду да је политички систем ЕУ специфичан и да се разликује од типичних политичких система по многим карактеристикама. Систем управљања на више нивоа представља управо најочигледнију разлику. Европска унија не може да оствари циљеве јавних политика уколико државе чланице не примењују успешно ове политике. Државе чланице су превасходно одговорне за имплементацију и обезбеђивање сагласности са европским политикама. Циљ рада јесте да укаже на комплексност овог процеса као и на проблеме са којима се суочавају како државе чланице, тако и Европска унија током процеса имплементације европских јавних политика.

кључне речи:

Референце

  1. Cinni, Michelle, Nieves Perez-Solorzano Borragan, European Union politics, Oxford University Press, London, 2009.
  2. Commission, White Paper on European Governance, COM (2001) 428 final.
  3. Dimitrakopoulos, Dionyssis, Richardson, Jeremy, „Implementing EU Public Policy“ in: Jeremy Richardson (eds.), European Union-Power and Policy-Making, London, Routledge, 2001.
  4. Falkner, Gerda, Treib, Oliver, Hartlapp, Miriam, Leiber, Simone, Complying with Europe EU Harmonisation and Soft Law in the Member States, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
  5. Gerston, Larry, Public Policy Making – Process and Principles, 1997, M.E. Sharpe, New York, London.
  6. Knill, Christoph, „Implementation“, in: Jeremy Richardson (eds.), European Union – Power and Policy Making, Routledge, London and New York, 2006.
  7. Knill, Christoph, Lenschow, Andrea,  „Coping with Europe: the impact of British and German administrations on the implementation of EU environmental policy“, Journal of European Public Policy, Vol. 5, No. 4, 1998, pp. 595-614.
  8. Knill, Christoph, Tosun, Jale, „Governance Institutions and Policy Implementation in the European Union“, in: Jeremy Richardson (eds.) Constructing a Policy-Making State? Policy Dynamics in the EU, Oxford University Press, London, 2012.
  9. McCormik, John, Environmental Policy in the European Union, Palgrave, New York, 2001.
  10. Pollack, Mark A.,  „Theorizing EU Policy-Making“, in: Helen Wallace, William Wallace, Marck Pollak (eds.), Policy Making in the EU, Oxford University Press, London, 2005.
  11. Richardson, Jeremy, Constructing a Policy-Making State? Policy Dynamics in the EU, Oxford University Press, London, 2012.
  12. Richardson, Jeremy, European Union-Power and Policy-Making, 2001, London, Routledge.
  13. Richardson, Jeremy, European Union-Power and Policy-Making, 2006, London, Routledge.
  14. Rosamond, Ben, „New theories of european integration”, in Cinni, Michelle, Nieves Perez-Solorzano Borragan, (eds.), European Union Politics, Oxford University Press, London, 2009.
  15. Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness, 2013. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493014/IPOL-JURI_ET(2013)493014_EN.pdf.
  16. Tosiek, Piotr, Comitology Implementation of EU Policies – Democratic Intergovernmentalism?, http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/026.pdf приступљено 20.11.2015.
  17. Wallace, Helen, Wallace, William, Pollak, Marck A., Policy Making in the EU, Oxford University Press, London, 2005.
  18. Тодоровић, Јелена, „Утицај европеизације и политике условљавања на јачање административних капацитета“,  Српска политичка мисао, бр.4/2011, вол.34, Институт за политичке студије, Београд, стр.197-213.
  19. http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_en.pdf. приступљено 20.11.2015.
периодика Политичка ревија 4/2015 УДК 323.21+35.07(4-672EU) 111-127