Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

IDEOLOŠKI CILJEVI I SADRŽAJI U PROGRAMIMA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

Sažetak

U ovom radu su izloženi rezultati analize ideoloških ciljeva i sadržaja, kao i njihovih međusobnih korelacija u aktuelnim nastavnim programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja u Republici Srbiji. Ovi programi su doneti u procesu društveno-političkih promena započetih oktobra 2000. godine, u kojima je osim smene vladajućih elita i preraspodele političke moći, došlo do promena u društvu i sistemu vrednosti, a potom i do rekonstrukcije srpske državnosti. Sve je to uticalo i na učestale promene u obrazovno vaspitnom sistemu, što se može najpouzdanije zapaziti u programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja gde su nastavni sadržaji o društvenim vrednostima i najzastupljeniji. Zato se ovo istraživanje bavi analizom programa na nivou dokumenta, pa je u njemu primenjen analitičko-deskriptivni metod kako bi se identifikovali i opisali osnovni ideološki ciljevi i sadržaji, a potom i utvrdila njihova međusobna saglasnost i koherentnost sa vladajućom ideološkom koncepcijom. Osnovno polazište u ovim razmatranjima je da su aktuelni nastavni programi za prvi ciklus osnovnog obrazovanja u Srbiji definisani u skladu sa neoliberalnom ideologijom i strategijom razvoja i da je to učinjeno kroz mehanizme selektivnog pristupa kulturnim vrednostima, njihove evaluacije i nametanja drukčijeg pogleda na svet. Ideološki činioci u ovimnastavnim programima se mogu prepoznati kroz ciljeve, zadatke i nastavne sadržaje koji se odnose naročito na: razvoj svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti; razvoj religijske svesti i verske tolerancije; i osposobljavanje za život u demokratski uređenom društvu. Ova pitanja su komplementarno definisana u vidu eksplicitnih ili skrivenih ideoloških sadržaja.

Ključne reči:

Reference

  1. Базић Јован, Друштвени аспекти образовања, Институт за политичке студије, Београд; Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, Лепосавић, 2012.
  2. Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15.
  3. Закон о основном образовању и васпитању, Службени гласник РС, бр. 55/13.
  4. Јевтић Мирољуб, ,,Мултикултурно друштво и религија“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, Vol. 33, 3/2011, 245-265.
  5. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања, Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 5/14 и 11/14.
  6. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања, Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13 и 11/14.
  7. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања, Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14.
  8. Савет Европе, Демократија и људска права: Повеља о образовању за демократско грађанство и образовању за људска права, Дирекција за комуникације, Стразбур, 2015.
  9. Савет Европе, Образовање за демократију и грађанско друштво 2001-2004 – Препоруке, GIV/EDU/CIT, Стразбур, 2002, 38.
  10. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  11. Altiser Luj, Ideologija i državni ideološki aparati, Karpos, Loznica, 2015.
  12. Apple W. Michael, Ideologija i kurikulum, Fabrika knjiga, Beograd, 2012.
  13. Aprcović Boriša, „Uloga političkog obrazovanja u procesu demokratizacije“, Religija i tolerancija, Vol. XIV, 25/2016, 103-122.
  14. Aristotel, Politika, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1975.
  15. Bazić Jovan, Knežević Mirjana, „Knowledge in EU Development Strategies“ in R. Dimitrovski (ed.) Eleven International Scientific Conference “Knowledge in practice”, Knowledge, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, Vol. 15.1, 2016,83-88.
  16. Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, Reproduction in Education, Society and Culture, Sage Publishing, London, 1977.
  17. Caldwell T. Zarrín (ed.), Religious Education in Scools: Ideas and Experiences From around the World, International Association for Religious Freedom, Oxford, 2001. Internet: https://iarf.net/wp-content/uploads/2013/02/Religious-Education-in-Schools.pdf, 03/05/2017.
  18. European Commission, Citizenship Education in Europe, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels, 2012.
  19. Goja Jadranka, „Tranzicijski problemi teorije obrazovanja: funkcionalna i konfliktna perspektiva“, Sociologija sela, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, br. 36/1998, 89-102.
  20. Krnjaja Živka, „Ideologije obrazovnih programa: šta očekujemo od obrazovanja, stanje i perspektive u Srbiji“, Sociologija, Vol. LVI, 3/2014, 286-303.
  21. Ravlić Slaven, Suvremene političke ideologije, Politička kultura, Zagreb, 2003.
  22. Šalaj Berto, „Modeli političkog obrazovanja u školskim sustavima europskih država“, Politička misao, Zagreb, XXXIX (3)/2002, 127-144.
  23. Vasović Mirjana, U predvorju politike, JP Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  24. Vujčić Vladimir, „Političko obrazovanje i modeli demokracije“, Politička misao, Zagreb, XLII 2/2005, 55-75.
  25. Zanden Vander, The Social Experience: An Introduction to Sociology, McGraw-Hill, New York, 1990.
PERIODIKA Politička revija 2/2017 УДК 371.214:373.3(497.11)]:316.75 65-85
ç