Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

ИДЕОЛОГИЈЕ: ОД СОЦИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ДО ПОЛИТИЧКЕ ПРАКСЕ

Сажетак

Аутор je у овом раду проблему идеологије пришао на мултидисциплинаран начин. Полазећи од дефинисања појма идеологије, прелазећи на улогу, место и значај идеологија унутар друштвеног система (социолошка анализа), аутор се коначно позабавио и типологијом политичких идеологија, али и њиховим контекстуирањем у политичком поретку савремене Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković, Stanko: Riječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  2. Boudon Raymond, Bourricaurd, François: «Idéologie», Dictionnaire critique de la sociologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1986.
  3. Vratuša-Žunjić, Vera: «Ideologija», Sociološki rečnik (приредили Bogdanović и A. Mimica), Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
  4. Vujović, Sreten: «Konzervativna teorija elite Pareto, Moska, Mihels», Sociologi­ja, 2/72, Beograd, 1972.
  5. Јовановић, Слободан: Уставобранитељи и њихова влада, Геца Кон, Београд, 1933.
  6. Јовановић, Слободан: Влада Милана Обреновића IV, Геца Кон, Београд, 1934.
  7. Colletti, Lucio: Ideologija i društvo, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
  8. Loewenstein Karl: “The Failure od the Agrarian Reform”, The Governance of Ro­me, Published by Springer, 1973.
  9. Lukić, Radomir: “Ideologija”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Be­ograd, 1982.
  10. Manhajm, Karl: Ideologija i utopija, Nolit, Beograd, 1968.
  11. Marx, Karl: Rani radovi, Naprijed, Zagreb, 1961.
  12. Matić, Milan: Liberalizam, populizam i demokratija, Institut za političke studije, Beograd, 1992.
  13. Машкин А. Николај: Историја старог Рима, Научна књига, Београд, 1982.
  14. Milić, Vojin: “Paretovo mesto u sociologiji saznanja”, Sociologija, 1/67, Beo­grad, 1967.
  15. Milić, Vojin: “Dirkemova sociološka teorija saznanja”, Filozofija, Beograd, 1965.
  16. Milić, Vojin: “Predgovor”, (Emil Dirkem) Pravila sociološke metode, Savremena škola, Beograd, 1963.
  17. Oliga C John: “Power-Ideology Matrix in Social System Control”, Systemic Prac­tice and Action Research, 3, № 1, Springer Netherlands, 1990.
  18. Parsons, Talcott: The Structure of Social Action. Free Press, New York, 1937.
  19. Parsons Talcott, Turner S Bryan.: The Social System, Published by Routledge, 1991.
  20. Petrović Dragan, Budžak Goran: Demokratska modernizacija u Srbiji, Institut za političke studije, Beograd, 2005.
  21. Pešić Vesna, Milić Anđelka: Sociologija društvene akcije Talkota Parsonsa, Insti­tut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Beograd, 1990.
  22. Sabia R. Daniel, Wallulis Jerald: Changing Social Science Critical Theory and Other Critical Perspectives, Published by SUNY Press, 1983.
  23. Станковић, Владан: “Друштвени слојеви као бирачка база политичких странака у Србији”, Политичка ревија, бр. 01/2007, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  24. Суботић, Драган: “Српски конзервативизам и нова десница”, Политичка ревија, бр. 01/2004, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  25. Sheehan Sean: “Global Anarchism The New Anarchism”, Anarchism, Published by Reaktion Books, 2003.
  26. Shull Tad: Ideology and Strategy in European Political Ecology, Published by SUNY Press, 1999.
  27. Fanuko, Nenad: “Elementi Parsonsove teorije ideologije”, http://www.hsd.hr/revija/pdf/3-4-2002/Fanuko.pdf
  28. Fish S.Jonathan: Defending the Durkheimian Tradition Religion, Emotion, and Morality, Ashgate Publishing, Ltd, 2005.
  29. http://sh.wikipedia.org/wiki/Ideologije_stranaka
  30. Чубриловић, Васа: Историја политичке мисли у Србији XIX века, Народна књига, Београд, 1982.
  31. Šantal, Muf: «Feminizam, princip građanstva i radikalna demokratska politika», Ženske studije, 01/95, Beograd, 1995.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2009 УДК: 316.75 99-116