Изабери језик:
Тема броја

ЦРНА ГОРА И СРПСТВО – ПИТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА

ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЦРНОГОРАЦА И СРПСТВО

Сажетак

Тема овога научног рада је идентитет националних Црногораца. Предмет истраживања ће посебну пажњу посветити односу црногорског националног идентитета према српском националном питању и његовом идентитету. Истраживање је сконцентрисано на Црну Гору као просторни оквир у неограниченом временском опсегу. Најновија дешавања око имовине Српске православне цркве у Црној Гори побудила су потребу за преиспитивањем узрока проблемске ситуације. И поред актуелности разматране друштвене и политичке појаве, и њене присутности у медијима, чини се, да овој теми, у стручним и научним круговима,није посвећена довољна пажња. Отуда се циљ, научне потребе и друштвени значај теме преклапају: јавља се потреба да се српски национални идентитет у Црној Гори сагледаи из угла оних који заговарају концепт изградње националног идентитета Црногораца, како би се стекао потпуни увид у српски национални идентитет којем је посвећен пројекат овог часописа.Шта је садржина идентитета националних Црногораца и какав је његов однос према српству? – основно је проблемско питање овог истраживања. Истраживање полази од Основне предпоставке да је идентитет националних Црногораца недовршен и да још увек траје процес његове изградње. При томенамеће се тенденцијака уобличавањујединственог идентитета једне нове „црногорске нације“, која би обухватила не само декларисане Црногорце, већ и „све друге православне“ (и Србе), али и све оне који живе у правном оквиру савремене Црне Горе.Аутор покушава да проникне у развојне фазе изградње национал-црногорског идентитета, те се поред развојног приступа у истраживању користе и другиметоди, попут: поређења, упоредног метода, аналитичког приступа, метода посматрања, статистичког метода…

кључне речи:

Референце

  • Adžić Novak, „Crnogorska pravoslavna crkva u dobadinastijePetrović-Njegoš (1667-1921)“, Vijesti, Podgorica, 03. 12. 2002.
  • Agić Jasmin, „IntervjuDarkoŠuković – StruktureizSrbijeumješanesu u zbivanja u Crnoj Gori“, AlJazeera Balkans, Sarajevo, 12. januar 2020.
  • AndrijaševićŽivko, „O nekimosobenostimacrnogorskogdruštva 1914. godine“, у: ZbornikradovaCrna Gora u Prvomsvjetskomratu, 9-44, Maticacrnogorska, Cetinje, 2014.
  • AndrijaševićŽivko, „PolitičkaupotrebatradicijeCrnojevića u XVIII i XIX vijeku“, Maticacrnogorska, N° 1/2010: 563-586, Cetinje, 2010.
  • BrkovićJevrem, „Balkanskiglasrazuma – JevremiBalšaBrković – NjegošnijeBalkanac“, SlobodnaDalmacija, Split, 31.01.2009.
  • Coon Carleton Stevens, The Races of Europe, Greenwood Press, 1972.
  • Ćosović Miroslav, „PorijekloCrnogoraca – 1 dio“, https://www.selo-velika.me/?p=615, приступ: 08.01.2020.
  • Deniker Joseph, „Les races et les peuples de la Terre“, L’Année sociologique, Presses Universitaires de France, Paris, 1896.
  • DraškovićČedomir, „Zeta/Crna Gora u dobaBalšića (1360-1421)“, Zbornikradova: Balšići, Maticacrnogorska, Cetinje, 2012.
  • Đukanović Dragan, „Identitetskapitanjailinijeunutrašnjihpodela u Crnoj Gori“, Međunarodniproblemi, N° 3-4/ 2014: 395-422, Institutzameđunarodnupolitikuiprivredu, Beograd, 2014.
  • Ehrich Robert William, „Some Comments on the Racial History of Montenegro – in the Light of Archaeological, Historical, Ethnographic and Anthropometric Data“, Estrattodagliatti del: VI Congressointernazionale dele scienzepreistoriche e protostoriche, Volume II – comunicazioni, sezione I-IV, Roma, 1965.
  • Hall Stuart, „Kometrebaidentitet“?,Politikateorije, zbornikraspravaizkulturalnihstudija, (prir. Dean Duda), Zagreb, 2006.
  • http://www.rtcg.me/vijesti/politika/262979/posljednji-pokusaj-ucjene-crne-gore.html, од 20. 12. 2019.
  • https://www.blic.rs/vesti/politika/djukanovic-najveci-protivnik-nezavisnosti-crne-gore-je-srpska-pravoslavna-crkva/dcz44bs, од 21. 05. 2016.
  • https://www.in4s.net/ludilo-me-dinastija-petrovic-njegos-posrbila-crnu-goru-drzala-ropstvu-200-godina/
  • https://www.monstat.org/userfiles/file/popis03/saopstenje44.pdf
  • IčevićDušan, Crnogorskanacija, Forum zaetničkeodnose, Beograd, 2015.
  • JankovićSrđan, „Šta je crnogorskiustavnipatriotizam?“, Radio SlobodnaEvropa, 22. 10. 2018, https://www.slobodnaevropa.org/a/ustavni-patriotizam-(ne)ugro%C5%BEava-naciju/29557430.html
  • Jovanović Vladimir, „CrnogorciiraseEvrope“, Montenegrina – kulturnakapijaCrne Gore, Budva, 17. 08. 2011, https://montenegrina.net/fokus/crnogorci-i-rase-evrope/
  • Jovićević Andrija, Zeta iLješkopolje, CID, Podgorica, 1999.
  • KulišićŠpiro, O etnogeneziCrnogoraca, Cetinje, 1994.
  • Mandić Svetlana, „Đukanović: SPC pokušava da čuvainfrastrukturuVelikeSrbije“, Vijesti, Podgorica, 8. jun 2019.
  • MarkovićSavićŠtedimlija, Osnovicrnogorskognacionalizma, Putovi, Zagreb, 1937.
  • Nikčević Vojislav, предговоркњизи: ŠpiroKulišić, „O etnogeneziCrnogoraca“, Cetinje, 1994.
  • Radonjić Radovan, „BorbazačastCrne Gore je tek počela, ne smije se stati“, Pobjeda, Podgorica, 05.01.2020.
  • Radonjić Radovan, „Kontroverze o guvernadurima u crnogorskojistoriografiji“, Maticacrnogorska, 299-324, jesen 2009.
  • Vlahović Petar, „Dinarski tip i njegovivarijeteti u Crnoj Gori“, GlasnikAntropološkogdruštvaSrbije, Vol. 43: 7-14, Prirodno-matematičkifakultet u Nišu, Niš, 2008.
  • VučinićStevo, PriloziproučavanjuljetopisapopaDukljanina i ranosrednjovjekovneDuklje, Fakultetzacrnogorskijezik i književnost, Cetinje, 2017.
  • Vuković-ĆalasanDanijela, Đečević Mehmed: „Izazoviizgradnjegrađanskogidentiteta u Crnoj Gori: postreferendumskepodjele i sporovipolitičkipartija“, Migracijske i etničketeme, N° 1/2015: 7-37, Institut zamigracije i narodnosti, Zagreb, 2015.
  • АндријашевићЖивко, ИсторијаЦрнеГоре, ВукотићМедиа – АтласФондација, Београд, 2015.
  • Вукић Предраг, „Мржња према Србима уједињавала чланство ЛСЦГ“, Српске новине, Подгорица, 19. фебруар 2010.
  • Драгићевић Ристо, „Црногорски гувернадури“, [у]: Цетиње и Црна гора, Рајковић и Ђуковић, Београд, 1927.
  • Ђурковић Миша, „Председнички избори у Црној Гори и разарање српске националне свести“, Социолошки преглед, Vol. XLII, N° 1/2008: 69-84, Институтдруштвенихнаука, Београд, 2008.
  • Ердељановић Јован, Стара Црна Гора, Слово љубве, Београд, 1978.
  • Кнежевић Милош, Изневерена држава– Србија и Црна Гора у времену разлаза, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  • Милосављевић Зоран, „Босна и Херцеговина и Црна Гора (не)одрживе мултинационалне творевине“, Српска политичка мисао, Vol. 28, N° 4/2012: 301-318, Институт за политичке студије, Београд, 2018.
  • Новаковић Реља, Где се налазила Србија од VII до XII века?, Историјски институт/Народна књига, Београд, 1981.
  • Осмајлић Милутин, „О црногорском националном питању Милована Ђиласа“, Часопис за књижевност, историју и културу: Глас Холмије, Српско историјско-културно друштво „Никола Васојевић“, Беране, 2012.
  • Станковић Владан, „Грађански концепт црногорске нације – технологија асимилације Срба invivo“, Политичка ревија, Vol. 30, N° 4/2011: 69-88, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  • Станковић Владан, „Идентитет, нација, религија – теоријске и корелационе поставке“, ур. Живојин Ђурић, Зборник радова: Национални идентитет и религија, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  • Станковић Владан, „Српски идентитет и црногорство – тренутни односи снага“, Политичка ревија, Vol. 56, N° 2/2018: 71-95, Институт за политичке студије, Београд, 2018.
  • Суботић Момчило, „Избори у Црној Гори 2016. и положај Срба“, Политичка ревија, Vol. 51, N° 1/2017: 99-135, Институт за политичке студије, Београд, 2017.
  • Џомић Велибор, Цр­ква и др­жа­ва у Цр­ној Го­ри, Цетиње, Подгорица, Београд, 2013
периодика Политичка ревија 1/2020 1/2020 УДК 323.1(=163.41)(497.16) 49-70