Tema broja

PROBLEMI I IZAZOVI MIGRATORNIH KRETANЈA

IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA TRGOVINE LЈUDIMA U KONTEKSTU MIGRACIJA

Sažetak

Predmet rada je prikaz fenomena trgovine ljudima i identifikacije žrtava trgovine ljudima među migrantskom populacijom. U tekstu se ukazuje na specifične okolnosti migrantske krize i faktora rizika u kojima se nalaze migranti kao i specifičnosti identifikacije žrtava trgovine ljudima u takvim okolnostima. Opšte karakteristike aktuelnih migracija, pre svega masovnost i činjenica da se migranti ne zadržavaju duže od 72 sata, već samo prolaze kroz Srbiju, predstavljaju otežavajuće okolnosti za identifikaciju žrtava trgovine ljudima. S druge strane, pogrešno je uverenje da trgovina ljudima uvek podrazumeva tranzit žrtava, ali je nesporan pojačan rizik u situacijama masovnih kretanja. Često se među stručnjacima, ali i u široj populaciji spekuliše o tome koji to faktori predstavljaju rizik za ulazak u situaciju trgovine ljudima. Najčešće ne postoji samo jedan faktor, već se obično radi o uticaju više različitih. Razumevanje pojma ranjivosti u kontekstu kretanja migranata je od ključnog značaja zaprocenu rizika od trgovine ljudima. U tekstu se razmatraju adekvatni načini tretiranja faktora ranjivosti, posebno kada se radi o aktivnostima zemalja destinacije, u kojima je važno planirati i organozovati niz preventivnih i zaštitnih programa, kojima bi se umanjio rizik od trgovine ljudima.

Ključne reči:

Reference

  1. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 19/2009 од 19. марта 2009. године.
  2. Кривични законик, Службени гласник бр. 85/2005, 88/2005. – испр., 107/2005. – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013. и 108/2014.
  3. Центар за заштиту жртава трговине људима, Internet, http://www.centarzztlj.rs/index.php/statistika, 30/09/2016
  4. Councile of Europe (CoE). (2005). Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (CETS No. 197), Internet, http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/basic-texts, 30/09/2016.
  5. Councile of Europe (CoE), http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-reports, 30/09/2016, 30/09/2016
  6. UNHCR, Internet, http://www.unhcr.rs/, 28/09/2016
  7. US State Deapartament, Trafficking in Persons report, http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf, 05/09/2016
PERIODIKA Socijalna politika 2/2016 УДК 343.431-058.6:343.982.323]:314.74 25-41
ç