Изабери језик:
Тема броја

ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ МИГРАТОРНИХ КРЕТАЊА

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У КОНТЕКСТУ МИГРАЦИЈА

Сажетак

Предмет рада је приказ феномена трговине људима и идентификације жртава трговине људима међу мигрантском популацијом. У тексту се указује на специфичне околности мигрантске кризе и фактора ризика у којима се налазе мигранти као и специфичности идентификације жртава трговине људима у таквим околностима. Опште карактеристике актуелних миграција, пре свега масовност и чињеница да се мигранти не задржавају дуже од 72 сата, већ само пролазе кроз Србију, представљају отежавајуће околности за идентификацију жртава трговине људима. С друге стране, погрешно је уверење да трговина људима увек подразумева транзит жртава, али је неспоран појачан ризик у ситуацијама масовних кретања. Често се међу стручњацима, али и у широј популацији спекулише о томе који то фактори представљају ризик за улазак у ситуацију трговине људима. Најчешће не постоји само један фактор, већ се обично ради о утицају више различитих. Разумевање појма рањивости у контексту кретања миграната је од кључног значаја запроцену ризика од трговине људима. У тексту се разматрају адекватни начини третирања фактора рањивости, посебно када се ради о активностима земаља дестинације, у којима је важно планирати и органозовати низ превентивних и заштитних програма, којима би се умањио ризик од трговине људима.

кључне речи:

Референце

  1. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 19/2009 од 19. марта 2009. године.
  2. Кривични законик, Службени гласник бр. 85/2005, 88/2005. – испр., 107/2005. – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013. и 108/2014.
  3. Центар за заштиту жртава трговине људима, Internet, http://www.centarzztlj.rs/index.php/statistika, 30/09/2016
  4. Councile of Europe (CoE). (2005). Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (CETS No. 197), Internet, http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/basic-texts, 30/09/2016.
  5. Councile of Europe (CoE), http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-reports, 30/09/2016, 30/09/2016
  6. UNHCR, Internet, http://www.unhcr.rs/, 28/09/2016
  7. US State Deapartament, Trafficking in Persons report, http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf, 05/09/2016
периодика Социјална политика 2/2016 УДК 343.431-058.6:343.982.323]:314.74 25-41