Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ХИБРИДНА ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Сажетак

У овоме раду се расправља интензитет, форма и степен освешћености постмодернизације социјалног рада. У том смислу, под постмодернизацијом социјалног рада се подразумева његово дискурзивно/метанаративно смештање у контекст глобално постмодернизованих друштва, како на нивоу спољне институционалне мреже значења, тако и на нивоу унутрашњег реконфигурисања, реформулисања, редефинисања и реорганизовања по новим, постмодерним, начелима, агендама и захтевима. Међутим, то не значи апсорбовање неким другим метанаративом, већ формулисање аутентичног метанаратива социјалног рада. Објашњење посмодерности и постмодернизације не мора нужно бити део „интелектуалнo-спекулативнеˮ сфере постмодернизма, модернистичке теорије могу бити интегрисане са постмодернистичким дискурзивним протоколима у сврху хибридног објашњења неког односног феномена. Такав став/позиција се афирмише преко пропитивања/деконструкције ТИМЕ/TIME модела и односа неолибералног метанаратива и метанаратива социјалног рада.

кључне речи:

Референце

  • Banks, Sarah 1995. Ethics and values in social work. New York: Palgrave Macmillan.
  • Banks, Sarah 2015. “Social work ethics.ˮ In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, ed. James D. Wright, 782–788, Amsterdam: Elsevier.
  • Blakemore, Kenneth and Griggs, Edwin. 2007. Social Policy: An Introduction. Maidenhead: Open University Press.
  • Duffy, Simon. 2015. “Social work is losing its identity – how can it be saved?ˮ Тhe Guardian https://www.theguardian.com/social-care-network/2015/sep/07/social-work-heart-identity-crisis.
  • Fawcett, Barbara, Brid Featherstone, Jan Fook and Amy Rossiter, eds. 2000. Practice and Research in Social Work: Postmodern Feminist Perspectives. London: Routledge.
  • Fook, Jan. 2000. “Deconstructing and Reconstructing Professional Expertise.ˮ In Practice and Research in Social Work: Postmodern Feminist Perspectives, eds. Barbara Fawcett, Brid Featherstone, Jan Fook and Amy Rossiter, 105‒121, London: Routledge.
  • Giddens, Anthony 1994. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press.
  • Jani, Jayshree and Reisch, Michael. 2011. “Common Human Needs, Uncommon Solutions: Applying a Critical Framework to Perspectives on Human Behavior.ˮ Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services 92(1): 13‒20. doi: 10.1606/1044-3894.4065.
  • Lewis, Harold. 2003. For the Common Good: Essays of Harold Lewis. New York: Brunner-Routledge.
  • Lyotard, Jean-Francois. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minneapolis Press.
  • Marchart, Oliver 2007. Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Popple, Philip. 2018. Social Work Practice and Social Welfare Policy in the United States: A History. New York: Oxford University Press.
  • Powell, Fred. 2001. The Politics of Social Work. London: Sage.
  • Powell, Jason and Jon Hendricks, еds. 2010. The welfare state in post-industrial society: A global perspective. New York: Springer.
  • Reisch, Michael and Jani, Jayshree. 2012. “The New Politics of Social Work Practice: Understanding Context to Promote Change.ˮ The British Journal of Social Work 42 (6): 1132–1150. doi: 10.1093/bjsw/bcs072.
  • Reisch, Michael. 2010. “United States: Social Welfare Policy and Privatization in Post-industrial Society.ˮ In The welfare state in post-industrial society: A global perspective, eds. Jason Powell and Jon Hendricks, 253‒271, New York: Springer.
  • Reisch, Michael. 2013. “What is the future of social work?ˮ Critical and Radical Social Work 1 (1): 67‒85. doi: 10.1332/204986013665974.
  • Rosenau, Pauline Marie. 1992. Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions. Princeton: Princeton University Press.
  • Somers, Margaret and Gibson, Gloria. 1993. “Reclaiming the Epistemological ‘Other’: Narrative and the Social Constitution of Identity.ˮ CSST Working Paper #94 and CRSO Working Paper #499, Ann Arbor: The University of Michigan.
  • Soss, Joe, Fording, Richard and Schram, Sanford. 2011. Disciplining the Poor: Neoliberal Paternalism and the Persistent Power of Race. Chicago: The University of Chicago Press.
  • Stojanovic, Djordje. 2015. The Symbolic Construction of the Enemy: Тhe Case of Serbia and Japan. Nagoya: Center for Asian Legal Exchange – Nagoya University.
  • Stojanović, Đorđe i Despotović, Ljubiša. 2014. „Diskurzivno transformisanje koncepta blagostanja.ˮ Srpska politička misao 46 (4): 11‒34.
  • Stojanović, Đorđe. 2016. „Postmodernizam u društvenim naukama: stanje paradigme.” U „Postmodernizacija srpske nauke: politika postmoderne/politika posle postmoderne”, ur. Đorđe Stojanović i Miško Šuvaković, posebno izdanje, Srpska politička misao 5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.
  • Stojanović, Đorđe i Ilić, Vladimir. 2020. Postmodernizacija socijalnog rada. Beograd: Visoka škola socijalnog rada.
  • Weinberg, Merlinda 2010. “The Social Construction of Social Work Ethics: Politicizing and Broadening the Lens.ˮ Journal of Progressive Human Services 21 (1): 32‒44. doi: 10.1080/10428231003781774.
Српска политичка мисао 3/2021 3/2021 УДК 364-1 103-124