Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

HARMONIZACIJA NACIONALNIH PROPISA SA EVROPSKIM REGULATORNIM OKVIROM U OBLASTI RADIO-DIFUZIJE U SRBIJI

Sažetak

U radu je predstavljen evropski regulatorni okvir za oblaet radio-difuzije koji uključuje niz međunarodnih dokumenata, u kojima je ostvaren konsenzus država članica Saveta Evrope i Evropske unije. Standardi koji su poznati kao evropska praksa ili evropski standardi izraženi su u formi direktiva ili preporuka i predstavljaju jedinstven i obavezan regulatorni okvir razvoja medijske sfere u svim državama integrisane Evrope. Cilj rada je da preispita stepen usklađenosti između zahteva evropskog regulatornog okvira i dostignuća dela domaće medijske regulative i njenog sprovođenja. Primenom komparativnog, deskriptivnog metoda i teorijske analize pravnih dokumenata koji predstavljaju izvornu građu za ovo istraživanje, zaključujemo da je usaglašavanje domaće regulative sa evropskim standardima u ovoj oblasti u značajnoj meri primenjeno u zakonskim aktima koji su u periodu 2000-2012. godine doneti u Republici Srbiji. Zahvaljujući pozitivnim primerima harmonizacije ostvareni su preduslovi za demokratsku transformaciju medijskog sistema Srbije u celini. Međutim, sa stanovišta implementacije propisanih odredbi u praksi, posmatrani period karakteriše kršenje zakona, Ustava Republike Srbije kao i obavezujućih međunarodnih dokumenata, čime je iskazan nedostatak političke volje da se reforma medijskog sistema Srbije sprovede dosledno i celovito. Najnoviji izazovi razvoja radio-difuzije zahtevaju odlučnije, konsekventnije i temeljnije usaglašavanje domaće regulatorne prakse sa evropskim regulatornim okvirom za oblast medija.

Ključne reči:

Reference

  1. Вељановски, Р., (2005) Јавни РТВ сервис у служби грађана, Клио, Београд
  2. Вељановски, Р., (2009) „Медији и држава у транзицији“, Годишњак, Факултет политичких наука, Београд
  3. Декларација о слободи изражавања и информисања, 1982.
  4. Директива о аудио-визуелним медијским сервисима, 1989, 1997, 2007.
  5. Европска конвенција о прекограничној телевизији, 1989, 1993, 1998.
  6. Закон о електронским комуникацијама, „Службени гласник РС“, бр. 44/2010.
  7. Закон о јавном информисању, „Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 61/2005. и 71/2009.
  8. Закон о оглашавању, „Сл. гласник РС“ бр. 79/2005.
  9. Закон о радио-дифузији, „Сл. гласник РС“ бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006. и 41/2009.
  10. Зечевић, С., (2011) „Еволуција надлежности Европског парламента“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, год. XVIII, св. 34, Институт за политичке студије, Београд
  11. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода, 1950.
  12. Медијска студија на српском језику, COWI Consortium, 2010.
  13. Миливојевић, С. (2006) „Телевизија у транзицији: од државне контроле до дивљег тржишта“, Пет година транзиције у Србији II, Социјалдемократски клуб Friedrich Ebert Stiftung, Београд
  14. Милутиновић, И., (2012) „Тајност електронских комуникација као изазов демократској јавности“, Зборник радова са научног скупа „радио-дифузија у Србији садашњост и будућност“, Факултет политичких наука, Београд
  15. Николић, М. (2007) „Јавни радиодифузни сервис у Србији трансформације у транзицији“, Анатомија радија (ур. Н. Маричић), РДУ РТС-Радио Београд, Београд
  16. Препорука бр. Р (2000)7 о независности и функцијама регулаторних органа у области радио-дифузије
  17. Препорука бр. Р (96) 10 о гарантовању независности јавног сервиса радиодифузије
  18. Стратегија преласка с аналогног на дигитално емитовање програма, „Слу­жбени гласник РС“ бр. 52/09.
  19. Стратегија развоја система информисања до године, „Службени гла­сник Републике Србије“ бр. 75/2011.
  20. Сурчулија, Ј., (2008) „Улога медијских регулаторних тела: слобода и надзор“, Српска правна ревија, година 4, бр. 7, Правни форум, Београд
  21. Универзална декларација о правима човека, УН, 1948.
  22. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24114_en.htm (30. 4. 2010)
  23. http://www.epra.org/articles/about-regulatory-authorities, (30. 4. 2010)
  24. http://www.mtid.gov.rs/digitalizacija/digitalizacija/proces_donosenja_strategije_za_prelazak_sa_ analognog_na_digitalno_emitovanjе_radio_i_ televizijskog_programa_u_republici_srbiji.587.html (26. 4. 2010)
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2012 УДК 659.3/.4:340.137(497.11) 381-402
ç