Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNO, VERSKO I GRAĐANSKO U OBRAZOVANJU

GRAĐANSKO I NACIONALNO VASPITANJE U PROSVETNOJ POLITICI SRBIJE NAKON PROMENA 2000. GODINE

Sažetak

Predmet ovog pada jeste analiza društvenih aspekata nacionalnog i građanskog vaspitanja u prosvetnoj politici Srbije nakon velikih društvenih promena od 2000. godine do danas. U ovom periodu neprestano traju reforme osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koje se u suštini odnose na prilagođavanje našeg obrazovanja neoliberalnom koncep­tu društvenih reformi i obrazovnim sistemima zemalja Evropske unije. U toj funkciji je i redefinisanje nacional­nog i građanskog vaspitanja, gde se sve više u ciljevima i sadržaju obrazovanja ističu vrednosti evointegracijskih procesa i liberalne demokratije. Pri tome se insistira na razvoju svesti o evropskom identitetu i zajedničkim osnovnim vrednostima, kao i na etničkim karakteristikama srpskog naroda i drugih etničkih zajednica koje žive u Srbiji. Zato su u fokusu ove analize obrazovni ciljevi i sadržaji koji su relevantni sa stanovišta nacionalnog i građanskog vaspitanja, pri čemu ce posebna pažnja posvećyje njihovoj zastupljenosti u nastavnim planovima i programima, kao i u relevantnim nastavnim predmetima.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић Зоран: Држава и образовање
  2. Antonić Slobodan: Nacija u strujama prošlosti: ogledi o održivosti demokratije u Srbiji, Čigoja, Beograd, 2003.
  3. Bazić Jovan: ,‘Građansko vaspitanje i građansko društvo“, Pedagogija, Beograd, 3/2009.
  4. Базић Јован: “Дијалектика односа између политике и образовања‘‘, Зборник радова Учитељског факултета у Презрену – Лепосавићу, књ. 4, Лепосавић 2010.
  5. Vasović Mirjana: U predvorju politike, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  6. Dewey John: Vaspitanje i demokratija: uvod u filozofiju vaspitanja, Obod, Cetinje, 1970.
  7. Кант Имануел: Васпитавање деце, С. Јаворина и други Ушће, Београд, 2002.
  8. Милошевић Јасна: „Значај националног идентитета”, Српска политичка мисао, Београд, 1-4/2003.
  9. Недељковић Милан: Друштво у променама и образовање, Едука, Београд, 2010.
  10. Smit Antoni D: Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Zemun; Čigoja štampa, Beograd, 1998.
  11. Stojanović Đorđe: Građansko društvo, Medijska knjižara KRUG, Beograd, 2006.
  12. Stojković Branimir: Evropski kulturni identitet, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  13. Сузић Ненад: “Наша школа у односу на компетенције за XXI вијек”, Педагошка стварност, Нови Сад, 3-4/2004.
  14. Such Jan: „Nacionalni identitet naspram europskog identiteta”, Politička misao, Zagreb, 4/2000.
  15. Ferguson Adam: Esej o istoriji građanskog društva, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2011 УДК 37.014.3(497.11)“20“ 219-239
ç