Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА И ЈАВНОСТ

ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ, ПРАВО НА ОТПОР ТИРАНИЈИ И „ПОМОЋ УГРОЖЕНОЈ ДРЖАВИ” КАО МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ И (ПОНОВНОГ) УСПОСТАВЉАЊА ДЕМОКРАТСКОГ УСТАВНОГ ПОРЕТКА

Сажетак

У чланку се анализирају одређени специфични механизми који људима стоје на располагању за заштиту њихових права и слобода и принципа демократије, као и за поновно успостављање демократског поретка, у случају да је овај нарушен, или пак за његово конституисање, ако раније он није ни постојао. Реч је, дакле, о својеврсним друштвеним и политичким претпоставкама изградње и очувања демократских институција и праксе. У протективне механизме сврставају се грађанска непослушност и институт пружања тзв. помоћи угроженој држави, који представљају два различита степена или нивоа заштите демократске уставне државе; при чему би грађанска непослушност била први протективни ниво, који је везан за редовно функционисање уставног поретка, док би „помоћ угроженој држави” било средство у другом степену за­штите, које је везано за ванредно стање, када је угрожено функционисање овог поретка од стране против-уставних тј. протиранских снага, те постоји опасност од успоставе тиранске власти. С друге стране, право на отпор тиранији се третира као крајње средство коме се може прибећи у случају дефинитивног формирања или постојања тиранске власти, како би се (поново) успоставио демократски уставни поредак. Иако је пружање „помоћи угроженој држави” још увек специфично немачки правни институт, овде се полази од Молнаровог концепта демократске уставне државе, према коме је ванредно стање (у ширем смислу), за које je везана примена овог института, једно међустање, одн. стање које се генерално смешта између редовног функционисања демократског уставног поретка и успостављања тираније. Поред одређења и појмовног разграничења ових различитих средстава политичке борбе, ауторка је посебну пажњу посветила историји идеје и праксе права на отпор тиранији, као и његовом актуелном статусу, како због погрешног уверења да је оно укинуто и данас безначајно питање, тако и због његовог великог доприноса развоју друштвене и политичке свести грађана, одн. њихове самосвести, о потреби да се, отказивањем по­слушности, супротставе нелегитимној власти, то јест њеним нелегитимним одлукама, посебно када су тиме угрожени слобода људи и њихова основна права.

кључне речи:

Референце

  1. Albrecht, Alfred, „Правна држава”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  2. Баста, Лидија Р., текст приложен у анкети с питањем „Шта je правна држа­ва?”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  3. Brown, K. (ed.), Hobbes Studies, Basil Blackwell, Oxford, 1965.
  4. Caplan, Bryan, “Nonviolent resistance: Theory and history”, Humane Studies Re­view, vol. 9, бр. 1, лето 1994; интернет: http://www.HSR.disobedience.htm.
  5. Carter, Alan, “In defence of radical disobedience”, Journal of Applied Philosophy, 15, No. 1, 1998.
  6. „Друштвени уговор”, одредница у: Мијатовић, Бошко, Вујачић, Илија, Маринковић, Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
  7. „Друштвени уговор”, одредница у: Срдић, Милутин, Адамовић, Љубиша С. et al., Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  8. Dyzenhaus, David, “The legitimacy of legality”, Archiv für Rechts und Sozialphil­osophie, год. 82, бр. 3, 1996.
  9. Filmer, Robert, Patriarcha, у: John Locke, Две расправе о влади, књ. I, Младост, Београд, 1978.
  10. „Грађанска непослушност”, одредница у: Мијатовић, Бошко, Вујачић, Илија, Маринковић, Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
  11. Habermas, Jürgen, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и влада­вина права”, бр. 10-12, 1989.
  12. Хобс, Томас, Левијатан: Или материја, облик и власт државе црквене и грађанске, у редакцији и с Предговором Михаила Ђурића, Култура, Беог­рад, 1961.
  13. Лабоеси, Етјен де, Расправа о добровољном ропству, са предговором Ивана Вејводе: „Лабоеси, слобода и господарање” и поговором Клода Лефора: „Име једног”, „Филип Вишњић”, Београд, 2001.
  14. Locke, John, Две расправе о влади /којима претходи Patriarcha сер Р. Филмера, а следи Локово Писмо о толеранцији), приредио и предговор написао Коста Чавошки, Младост, Београд, 1978.
  15. Матић, Милан, Човек и политика, у: Милан Матић, Одабрана дела, књига IV, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  16. Матић, Милан, „Грађанин”, одредница у: Милан Матић, Војислав Становчић (урс.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  17. Матић, Милан, Подунавац, Милан, Политички систем: Теорије и принципи, Факултет политичких наука, Београд, 1997.
  18. Мировић, Александра, „Грађанска непослушност и приговор савести: Концептуални развој и појмовно разграничење”, Политичка равија, бр. 4/09, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  19. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  20. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 1: Право на отпор тиранији, Самиздат Б92, Београд, 2001.
  21. Николић, Павле, „Декларација о правима човека и грађанина од 1789. године као акт цивилизације”, Анали Правног факултета, бр. 6, Београд, 1989.
  22. Neumann, Franz, „Montesquieu”, у: Franz Neumann, Demokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i pravnoj teoriji, Naprijed, Zagreb, 1974.
  23. Neumann, Franz, „O granicama opravdane neposlušnosti”, у: Franz Neumann, De­mokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i pravnoj teoriji, Naprijed, Zagreb, 1974.
  24. Орловић, Славиша, „Власт и слобода” (приказ књиге: Војислав Становчић, Власт и Слобода), Нова српска политичка мисао; интетрнет: politikolog.com/nspm.pdf.
  25. Parekh, Bhikhu, “A misconceived discourse on political obligation”, Political Stu­dies, 41,1993.
  26. Parekh, Bhikhu, “Political theory: Traditions in political philosophy”, у: Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Sci­ence, Oxford University Press, 1996; интернет: fpn.bg.ac.yu/pages/p_id3/data/Bhikhu%20Parekh%20prevod.doc.
  27. Павловић, Душан, Хобсово схватање суверенитета, дипл. рад, ФПН, Београд, октобар 1994; интернет: www.policy.hu/pavlovic/Bibliografija/Diplomski_ Hobs.pdf.
  28. Petrović, Gajo, Engleska empiristička filozofija, Matica Hrvatska, Zagreb, 1955.
  29. Платон, Држава (са предговором Вељка Кораћа: „Платонов идеал јединства филозофије и политике”), Култура, Београд, 1966.
  30. Pobrić, dr Nurko, „Razvoj ideje ljudskih prava: Povodom 50 godina Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka“, Most: časopis za obrazovanje, nauku i kul­turu, br. 106-107 (17-18), septembar-oktobar 1998, Mostar, BiH; интернет: http://www.most.ba/arhiva.aspx.
  31. Подунавац, Милан, „Појам грађанина” (извод из: М. Подунавац, Принцип грађанства и поредак политике, „Принцип”, ФПН, Београд, 1998), Репу­блика, бр. 192-193, 1998; интернет: http/www.yurope.com/zines/republika/arhiva/98/192/INDEX.htm.
  32. Power, Paul, “On civil disobedience in recent american democratic thought”, The American Political Science Review, 64, br. 1, 1973.
  33. Радбрух, Густав, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980.
  34. Расл, Бертранд, Историја западне филозофије, Београд, Космос,1962.
  35. Русо, Жан-Жак, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993.
  36. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004.
  37. Становчић, Војислав, „Чему се покоравати државној власти? Увод у разматрање о условности и двостраности политичке обавезе грађана”, Наше теме, бр. 9, 1986.
  38. Становчић, Војислав, „Декларације о правима и слободама у Америчкој и Француској револицији”, Анали Правног факултета, бр. 6, Београд, 1989.
  39. Становчић, Војислав, „О основама и карактеру политичке облигације грађана”, Анали Правног факултета, бр. 1-4/01, Београд, 2001.
  40. Становчић, Војислав, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992.
  41. Становчић, Војислав, Власт и слобода, Удружење за политичке науке, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  42. Strauss, Leo, Природно право и историја, ПЛАТО, Београд, 1997.
  43. Шарчевић, Един, „Појам правне државе”, Гледишта, бр. 10-12, 1989.
  44. Тадић, Љубомир, „Развитак и криза природног права у делу Lea Straussa“, поговор у: Leo Strauss, Природно право и историја, ПЛАТО, Београд, 1997.
  45. Тадић, Љубомир, „Жан-Жак Русо једна филозофија кризе и револта”, предговор у: Ж. Ж. Русо, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993.
  46. Тасић, Ђорђе, Проблем оправдања државе, Државна штампарија Краљевине СХС, Београд, 1920.
  47. Васовић, Вучина, Павловић Вукашин (урс.), Услови и стратегије демократизације, ЈУПН, ФПН, Београд, 2004.
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 323.25:321.7 11-44