Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATIJA I JAVNOST

GRAĐANSKA NEPOSLUŠNOST, PRAVO NA OTPOR TIRANIJI I „POMOĆ UGROŽENOJ DRŽAVI” KAO MEHANIZMI ZAŠTITE I (PONOVNOG) USPOSTAVLJANJA DEMOKRATSKOG USTAVNOG PORETKA

Sažetak

U članku se analiziraju određeni specifični mehanizmi koji ljudima stoje na raspolaganju za zaštitu njihovih prava i sloboda i principa demokratije, kao i za ponovno uspostavljanje demokratskog poretka, u slučaju da je ovaj narušen, ili pak za njegovo konstituisanje, ako ranije on nije ni postojao. Reč je, dakle, o svojevrsnim društvenim i političkim pretpostavkama izgradnje i očuvanja demokratskih institucija i prakse. U protektivne mehanizme svrstavaju se građanska neposlušnost i institut pružanja tzv. pomoći ugroženoj državi, koji predstavljaju dva različita stepena ili nivoa zaštite demokratske ustavne države; pri čemu bi građanska neposlušnost bila prvi protektivni nivo, koji je vezan za redovno funkcionisanje ustavnog poretka, dok bi „pomoć ugroženoj državi” bilo sredstvo u drugom stepenu za­štite, koje je vezano za vanredno stanje, kada je ugroženo funkcionisanje ovog poretka od strane protiv-ustavnih tj. protiranskih snaga, te postoji opasnost od uspostave tiranske vlasti. S druge strane, pravo na otpor tiraniji se tretira kao krajnje sredstvo kome se može pribeći u slučaju definitivnog formiranja ili postojanja tiranske vlasti, kako bi se (ponovo) uspostavio demokratski ustavni poredak. Iako je pružanje „pomoći ugroženoj državi” još uvek specifično nemački pravni institut, ovde se polazi od Molnarovog koncepta demokratske ustavne države, prema kome je vanredno stanje (u širem smislu), za koje je vezana primena ovog instituta, jedno međustanje, odn. stanje koje se generalno smešta između redovnog funkcionisanja demokratskog ustavnog poretka i uspostavljanja tiranije. Pored određenja i pojmovnog razgraničenja ovih različitih sredstava političke borbe, autorka je posebnu pažnju posvetila istoriji ideje i prakse prava na otpor tiraniji, kao i njegovom aktuelnom statusu, kako zbog pogrešnog uverenja da je ono ukinuto i danas beznačajno pitanje, tako i zbog njegovog velikog doprinosa razvoju društvene i političke svesti građana, odn. njihove samosvesti, o potrebi da se, otkazivanjem po­slušnosti, suprotstave nelegitimnoj vlasti, to jest njenim nelegitimnim odlukama, posebno kada su time ugroženi sloboda ljudi i njihova osnovna prava.

Ključne reči:

Reference

  1. Albrecht, Alfred, „Правна држава”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  2. Баста, Лидија Р., текст приложен у анкети с питањем „Шта je правна држа­ва?”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  3. Brown, K. (ed.), Hobbes Studies, Basil Blackwell, Oxford, 1965.
  4. Caplan, Bryan, “Nonviolent resistance: Theory and history”, Humane Studies Re­view, vol. 9, бр. 1, лето 1994; интернет: http://www.HSR.disobedience.htm.
  5. Carter, Alan, “In defence of radical disobedience”, Journal of Applied Philosophy, 15, No. 1, 1998.
  6. „Друштвени уговор”, одредница у: Мијатовић, Бошко, Вујачић, Илија, Маринковић, Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
  7. „Друштвени уговор”, одредница у: Срдић, Милутин, Адамовић, Љубиша С. et al., Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  8. Dyzenhaus, David, “The legitimacy of legality”, Archiv für Rechts und Sozialphil­osophie, год. 82, бр. 3, 1996.
  9. Filmer, Robert, Patriarcha, у: John Locke, Две расправе о влади, књ. I, Младост, Београд, 1978.
  10. „Грађанска непослушност”, одредница у: Мијатовић, Бошко, Вујачић, Илија, Маринковић, Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2008.
  11. Habermas, Jürgen, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и влада­вина права”, бр. 10-12, 1989.
  12. Хобс, Томас, Левијатан: Или материја, облик и власт државе црквене и грађанске, у редакцији и с Предговором Михаила Ђурића, Култура, Беог­рад, 1961.
  13. Лабоеси, Етјен де, Расправа о добровољном ропству, са предговором Ивана Вејводе: „Лабоеси, слобода и господарање” и поговором Клода Лефора: „Име једног”, „Филип Вишњић”, Београд, 2001.
  14. Locke, John, Две расправе о влади /којима претходи Patriarcha сер Р. Филмера, а следи Локово Писмо о толеранцији), приредио и предговор написао Коста Чавошки, Младост, Београд, 1978.
  15. Матић, Милан, Човек и политика, у: Милан Матић, Одабрана дела, књига IV, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  16. Матић, Милан, „Грађанин”, одредница у: Милан Матић, Војислав Становчић (урс.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  17. Матић, Милан, Подунавац, Милан, Политички систем: Теорије и принципи, Факултет политичких наука, Београд, 1997.
  18. Мировић, Александра, „Грађанска непослушност и приговор савести: Концептуални развој и појмовно разграничење”, Политичка равија, бр. 4/09, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  19. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  20. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 1: Право на отпор тиранији, Самиздат Б92, Београд, 2001.
  21. Николић, Павле, „Декларација о правима човека и грађанина од 1789. године као акт цивилизације”, Анали Правног факултета, бр. 6, Београд, 1989.
  22. Neumann, Franz, „Montesquieu”, у: Franz Neumann, Demokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i pravnoj teoriji, Naprijed, Zagreb, 1974.
  23. Neumann, Franz, „O granicama opravdane neposlušnosti”, у: Franz Neumann, De­mokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i pravnoj teoriji, Naprijed, Zagreb, 1974.
  24. Орловић, Славиша, „Власт и слобода” (приказ књиге: Војислав Становчић, Власт и Слобода), Нова српска политичка мисао; интетрнет: politikolog.com/nspm.pdf.
  25. Parekh, Bhikhu, “A misconceived discourse on political obligation”, Political Stu­dies, 41,1993.
  26. Parekh, Bhikhu, “Political theory: Traditions in political philosophy”, у: Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Sci­ence, Oxford University Press, 1996; интернет: fpn.bg.ac.yu/pages/p_id3/data/Bhikhu%20Parekh%20prevod.doc.
  27. Павловић, Душан, Хобсово схватање суверенитета, дипл. рад, ФПН, Београд, октобар 1994; интернет: www.policy.hu/pavlovic/Bibliografija/Diplomski_ Hobs.pdf.
  28. Petrović, Gajo, Engleska empiristička filozofija, Matica Hrvatska, Zagreb, 1955.
  29. Платон, Држава (са предговором Вељка Кораћа: „Платонов идеал јединства филозофије и политике”), Култура, Београд, 1966.
  30. Pobrić, dr Nurko, „Razvoj ideje ljudskih prava: Povodom 50 godina Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka“, Most: časopis za obrazovanje, nauku i kul­turu, br. 106-107 (17-18), septembar-oktobar 1998, Mostar, BiH; интернет: http://www.most.ba/arhiva.aspx.
  31. Подунавац, Милан, „Појам грађанина” (извод из: М. Подунавац, Принцип грађанства и поредак политике, „Принцип”, ФПН, Београд, 1998), Репу­блика, бр. 192-193, 1998; интернет: http/www.yurope.com/zines/republika/arhiva/98/192/INDEX.htm.
  32. Power, Paul, “On civil disobedience in recent american democratic thought”, The American Political Science Review, 64, br. 1, 1973.
  33. Радбрух, Густав, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980.
  34. Расл, Бертранд, Историја западне филозофије, Београд, Космос,1962.
  35. Русо, Жан-Жак, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993.
  36. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004.
  37. Становчић, Војислав, „Чему се покоравати државној власти? Увод у разматрање о условности и двостраности политичке обавезе грађана”, Наше теме, бр. 9, 1986.
  38. Становчић, Војислав, „Декларације о правима и слободама у Америчкој и Француској револицији”, Анали Правног факултета, бр. 6, Београд, 1989.
  39. Становчић, Војислав, „О основама и карактеру политичке облигације грађана”, Анали Правног факултета, бр. 1-4/01, Београд, 2001.
  40. Становчић, Војислав, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992.
  41. Становчић, Војислав, Власт и слобода, Удружење за политичке науке, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  42. Strauss, Leo, Природно право и историја, ПЛАТО, Београд, 1997.
  43. Шарчевић, Един, „Појам правне државе”, Гледишта, бр. 10-12, 1989.
  44. Тадић, Љубомир, „Развитак и криза природног права у делу Lea Straussa“, поговор у: Leo Strauss, Природно право и историја, ПЛАТО, Београд, 1997.
  45. Тадић, Љубомир, „Жан-Жак Русо једна филозофија кризе и револта”, предговор у: Ж. Ж. Русо, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993.
  46. Тасић, Ђорђе, Проблем оправдања државе, Државна штампарија Краљевине СХС, Београд, 1920.
  47. Васовић, Вучина, Павловић Вукашин (урс.), Услови и стратегије демократизације, ЈУПН, ФПН, Београд, 2004.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 323.25:321.7 11-44
ç