Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ДЕМОКРАТСКИХ МОДЕЛА

ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ: О ТЕОРИЈСКИМ И ЕМПИРИЈСКИМ УСЛОВИМА РАЗВОЈА ИДЕЈЕ, КОНТРОВЕРЗНОСТИ ТЕРМИНА И КОНТЕКСТУАЛНОМ ОКВИРУ ПРАКСЕ

Сажетак

Ауторка у раду разматра теоријске и емпиријске услове који су морали да се стекну да би се могла развити модерна идеја грађанске непослушности у облику у којем је ми данас познајемо. Такође се истражује контекстуални оквир који је нужан да би практиковање грађанске непослушности, као специфичног сред­ства политичке борбе, било могуће. Ту се не прихвата теза данас доминантне тзв. Ролс-Хабермасове концепције да тај нужан оквир представља искључиво стабилан демократски систем, односно да је грађанска непослушност могућа једино у већ развијеним демократијама. Сматра се, наиме, да тај институционални оквир свакако јесте пожељан, али не и нужан услов. Но, оно што се жели истаћи као заиста нужан контекстуални оквир јесте цивилна политичка култура. Указује се и на контроверзност термина, који није у духу ове цивилне политичке културе, нити је у складу са савременим принципима демократије, као ни с природом самог демократског система власти.

кључне речи:

Референце

  1. Albrecht, Alfred, „Правна држава”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  2. Арент, Хана, „О насиљу”, прев. са енглеског Јасна и Илија Вујачић, у: Чедомир Чупић, Политичка антропологија: хрестоматија, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  3. Баста, Лидија Р., текст приложен у анкети с питањем „Шта је правна држа­ва?”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  4. Чавошки, Коста, Право као умеће слободе, Драганић, Београд, 1994.
  5. Habermas, Jürgen, „Грађанска непослушност тест за демократску правну државу”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  6. Хобз, Томас, Левијатан: или материја, облик и власт државе црквене и грађанске, у редакцији и с Предговором Михаила Ђурића, Култура, Београд, 1961.
  7. Јеловац, Дејан, „Како је могућа грађанска непослушност у савременом демократском поретку?”; Интернет: www.radiostudent.si/projekti/demokracija/ teksti/28nepokorscinash.html.
  8. Keane, John, „The Politics of Retreat“, The Political Quarterly, 61, бр. 3, јул-септембар 1990.
  9. Келзен, Ханс, Шта је правда, са поговором Данила Басте: „Келзеново разарање правде”, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  10. Кин, Џон, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  11. Locke, John, Две расправе о влади, којима претходи Patriarcha сер Р. Филмера, а следи Локово Писмо о толеранцији, приредио и Предговор написао Коста Чавошки, Младост, Београд, 1978.
  12. Матић, Милан, Човек и политика, у: Милан Матић, Одабрана дела, књига IV, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  13. Матић, Милан, „Грађанин”, одредница у: Матић, Милан (гл. ур.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  14. Мировић, Александра, „Савремена схватања цивилног друштва с посебним освртом на концепцију Џона Кина (John Keane)“, Политичка ревија, бр. 03/2005, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  15. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  16. Монтескје, Шарл де, О духу закона, I-II, „Филип Вишњић“, Београд, 1989.
  17. Ненадић, Данијела, „Друштвени покрети као носиоци промена: Процеси мобилизације”, Српска полтичка мисао, бр. 1-4/2003, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  18. Павловић, Душан, „Филозофски основи права” (Приказ књиге: Коста Чавошки, Увод у право I: Основни појмови и државни облици), Српска политичка мисао, бр. 1/1995, Институт за политичке студије, Београд, 1995.
  19. Павловић, Вукашин, Друштвени покрети и промене, Факултет политичких наука, Удружење за политичке науке Југославије, Београд, 2003.
  20. Подунавац, Милан, Принцип грађанства и поредак политике, „Принцип” и ФПН, Београд, 1998.
  21. Power, Paul, „On Civil Disobedience in Recent American Democratic Thought”, The American Political Science Review, 64, br. 1, 1973.
  22. Расл, Бертранд, Историја западне филозофије, Београд, Космос, 1962.
  23. Ролс, Џон, Теорија правде, Службени лист, Београд, ЦИД, Подгорица, 1998.
  24. Русо, Жан-Жак, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  25. Scott, James C., Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, New Haven, 1985.
  26. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004.
  27. Становчић, Војислав, „О основама и карактеру политичке облигације грађана”, Анали Правног факултета, бр. 1-4/2001, Београд.
  28. Становчић, Војислав, „Правни позитивизам, релативизам и вредносни неутрализам: поистовећивање легалитета и легитимитета”, Правни живот, бр. 10/1986.
  29. Становчић, Војислав, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 2003.
  30. Становчић, Војислав, „Чему се покоравати државној власти? Увод у разматрање о условности и двостраности политичке обавезе грађана”, Наше теме, бр. 9/1986.
  31. Становчић, Војислав, Власт и слобода, Удружење за политичке науке, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  32. Strauss, Leo, Природно право и историја, с Поговором Љубомира Тадића: „Развитак и криза природног права у делу Lea Straussa”, ПЛАТО, Београд, 1997.
  33. Шарчевић, Един, „Појам правне државе”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12/1989.
  34. Тадић, Љубомир, „Жан-Жак Русо – једна филозофија кризе и револта”, предговор у: Ж. Ж. Русо, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993.
  35. Вујачић, Илија, Политичка теорија: Студије, портрети, расправе, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  36. Walker, Howe Daniel, Henry David Thoreau on the Duty of Civil Disobedience, Clarendon Press, Oxford, 1990.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 323.25 35-52