Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ И СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА

Сажетак

У овом раду аутори покушавају да сагледају проблем примене и функционисања социјалних права у условима глобализације и оштре међународне конкуренције. У првом делу рада анализира се утицај глобализације на концепт социјалне државе и наглашава се да је неопходно да се реформише социјална држава, тако што ће се учинити способном да одговори новим изазовима, а нарочито онима који су настали променама у глобалном контексту и структури друштва. У другом делу рада, предмет истраживања је остваривање социјалних права у условима глобализације и све веће флексибилизације и дерегулације радног права. Наиме, поставља се питање како радно право и друштво уопште, могу ефикасно да одговоре на све присутни тренд смањивања нивоа социјалне заштите? Овај напад на социјална права, и настојање да радни односи све више поново постану сасвим слободно, тржишно регулисани односи, представља и напад на посебност и самосталност радних односа у целини. Такође, у овом делу рада аутори ће укратко анализирати и тренутну ситуацију у погледу остваривања и заштите социјалних права у Републици Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Ascoli U., Ranci C., Dilemmas of Welfare Mix The New Structure of Welfare in Era of Privatization, New York, 2002.
  2. Conte M., „The Workers in the Globalized Economy: The European Way to the Fo­undation and Enforcement of the Social Rights“, Richmond Journal of Global Law and Business, бр. 2/2001, Virginia, 2001, стр.
  3. Davies Р., Freedland M., „Labor Markets, Welfare and the Personal Scope of Em­ployment Law“, Comparative Labour Law and Policy Journal бр. 21/1999, Illinois 1999, стр. 78.
  4. Flanagan R., Labour standards and international economic adventage, Palo Alto, 2002.
  5. Gahan G. P., „European Unemployment: The Role of Labour Market Regulation“? Comparative Labour Law and Policy Journal бр. 19/1998, Illinois 1998, стр. 35-53.
  6. Haralambos M., Holborn М., Социологија: теме и перспективе, Загреб, 2002.
  7. Хобс Т., Левијатан I-II, Ниш, 1991.
  8. International Labour Organization, Reducing the decent work deficit: A global challenge, Report of the Director General, Geneva, 2001.
  9. International Labor Organization, Universal Challenge: Social Security for the World, World of Work, бр. 49, Geneva, 2003.
  10. Јашаревић С., Социјално право, Нови Сад, 2010.
  11. Јовановић П., „Остваривање и заштита социјалних права“, Часопис за радно и социјално право, Београд, 2010, стр. 47-56.
  12. Јовановић С., Уставно право, Београд, 1924.
  13. Лубарда Б., „Концепт социјалног грађанства у праву Европске Уније“, Часо­пис за радно и социјално право, Београд, 2011, стр. 16.
  14. Маринковић, Д., „Социјална права између индустријских конфликата и социјалног партнерства“, Часопис за радно и социјално право, Београд, 2009, стр. 188.
  15. Миличић В., „Социјална држава, држава благостања“, Ревија за социјалну политику, бр. 3-4, Загреб, 1996, стр. 261.
  16. McFate K., Introduction: Western States in the New World Order, New York, 1995, стр.
  17. Перовић С., „Право и достојанство човека“, Правни живот, бр. 3-4/2006, Бе­оград, 2006, стр. 11.
  18. Петровић А., „Социјална сигурност и људско достојанство“, Часопис за рад­но и социјално право, бр. 1/2008, Београд 2008, стр. 472.
  19. Пусић Е., „Увјети институционалне стабилизације социјалне државе“, Ревија за социјалну политику, бр. 3-4, Загреб, 1996, стр. 199.
  20. Supiot A., Beyond Employment: Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe, Oxford 2001.
  21. Тинтић Н., „Социјално право и социјална сигурност“, Годишњак Правног факултета у Бања Луци, 1977, стр. 34.
  22. Шундерић Б., „Различита значења израза социјално право“, Часопис за радно и социјално право, бр. 1-8/2008, Београд, 2008, стр. 433-454.
  23. Шундерић Б., „Социјално право основне идеје и вредности“, Часопис за радно и социјално право, Београд, 2009, стр. 453.
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 316.324.8:304 169-186