Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА – АНАЛОГИЈА С ПРОШЛИМ ВРЕМЕНИМА

Сажетак

У свом раду аутор истражује развој феномена глобализације успостављајући при томе аналогије с прошлим временима: Старом Грчком, Римском империјом итд. Разлози пропасти ових империја су умногоме слични са одређеним појавама у савременом светском друштву па се могу вршити различите компаративне анализе. Међутим, империје из сличних разлога улазе у кризу и на крају пропадају. Реч је о геополитичким заједницама чија појава и век имају своје законитости. Јединствени економски простор, јединствена валута, непостојање царина, унифицирана трговина и финансије, унутрашња зависност између територија, умногоме подсећају на одлике савремене глобализације. Управо многе контроверзе произилазе из различитих интереса империја и њихових колонија. Основни методи којима се аутор користи у свом раду су историјски, компаративни, дијалектички и метод анализе садржаја.

кључне речи:

Референце

  1. Бауман, Зигмунт: Индивидуализированное общество. Логос, Москва, 2002.
  2. Вернадски, Владимир: Биосфера и ноосфера, Либер; Службени гласник, Београд, 2012.
  3. Глухарев Иванович, Леонид: Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура, УРСС, Москва, 1998.
  4. Данилевский Яковлевич, Николай: Россия и Европа, РХГИ, СПб, 1995.
  5. Дефарж Моро, Филип: Основные понятия международной политики, Москва: Изд. группа „ССАТ“, 1995.
  6. Корецкий Александрович, Валерий: Глобализация: вопросы теории и методологии, Издательство Московского университета, Москва,
  7. Марковић Живојина, Данило: Глобална економија (прилог социолошком проучавању глобализације), Економски факултет, Ниш, 2008.
  8. Минклер, Хенфрид: Империје (логика владавине светом – од Старог Рима до Сједињених држава), ИП „Албатрос плус“; ЈП „Службени Гласник“, Београд, 2009.
  9. Чумаков Николаевич, Александр: Глобализация. Контуры целостного мира, Проспект, Москва, 2009.
  10. Clark, Ian, „Beyond the Great Divide: Globalization and the Theory of International Relations“, Review of International Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 1998,  24 no 4.
  11. Friedman, Thomas, „The revolt of the Wannabes“, New York Times, 7 February, New York, 1996.
  12. Fukujama, Francis: The End of History and the Last Man, Hamish Hamilton, London, 1992.
  13. Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes, Gestalt und Wirklichkeit, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1918.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 316.32:323.1(091) 227-238