Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ГЕНОЦИДНА НАМЕРА – ЕСЕНЦИЈА ЗЛОЧИНА ГЕНОЦИДА – проблем интерпретације елемената геноцидне намере у поступку утврђивања злочина геноцида –

Сажетак

Предмет овог рада је геноцидна намера – конститутивни елемент и дистинктивно обележје злочина геноцида. Прегледом и анализом правног режима геноцида и кључних ставова доктрине о датој проблематици, у раду се указује на специфичност садржинских елемената геноцидне намере, њихову концептуалну међузависност и тешкоће у дефинисању и примени јасних, општеприхватљивих стандарда и критеријума у поступку утврђивања постојања различитих појавних облика геноцидне намере и самог злочина геноцида. Нека традиционална решења сучељена су са новим концепцијским приступима и доступном судском праксом, пре свега праксом два ad hoc трибунала, као и ставовима и мишљењима судија Међународног суда правде, датих поводом три предмета геноцида који су изнети пред њим. Из тог „интелектуалног квазиконфликта” аутори су извели општи критички коментар – закључак о постојању раскорака, неконзистентности и неке врсте конфузије у односу нормативног, доктринарног и практично применљивог у материји геноцида, што води дезавуисању, тривијализацији и политичкој злоупотреби концепта превенције и кажњавања овог злочина, како су они замишљени у, мање више оправдано критикованој, Конвенцији из 1948. године. У раду се не обрађује „национална, верска, расна и етничка група” као елемент геноцидне намере, из разлога што је један од аутора већ објавио рад на ту тему.

кључне речи:

Референце

  • Avramov, Smilja. 1992. Genocid u Jugoslaviji u svetlosti međunarodnog javnog prava. Beograd: Politika.
  • Čejović, Bora. 2006. Međunarodno krivično pravo.  Beograd: Dosije.
  • Drost, Pieter. 1959. The Crime of State, Vol. II (Genocide, United Nations Legislation on International Criminal Law) Leyden: A. W. Sythoff.
  • Graven, Jean. 1950. Les crimes contre l’humanité, 76 Recueil de Cours:  433–607, Académie de Droit International de la Haye.
  • International Court of Justice [ICJ], Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26. February 2007, Separate Opinion of Judge Kreća, I.C.J. Reports 2007, p.43.
  • International Criminal Court [ICC], Draft statute for the International Criminal Court, Part 2, UN Doc. A/AC. 249/1998/CRP. 8, .
  • International Criminal Tribunal for Rwanda [ICTR], Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. IT-96-4-T, Judgement of 2 September 1998.
  • International Criminal Tribunal for Rwanda [ICTR], Prosecutor v. Laurent Semanza, Case No. IT-97-20-T, Judgement and Sentence of 15. May 2003
  • International Criminal Tribunal for Rwanda [ICTR], Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed Ruzindana, Case No. IT-95-1-Т, Judgement of 21 May 1999.
  • International Law Commission [ILC], A/CN.4/SER.A/1998/Add.l, Yearbook of the International Law Commission. Vol. II, Part Two. New York and Geneva .
  • International Law Commission [ILC], Report of the International Law Commission on the            Work of its Forty-Eight Session, 6 May–26 July 1996. Yearbook of the International Law Commission, Vol. II Part Two, New York and Geneva, 1998.  
  • Kambovski, Vladimir. 2003. „Primena supranacionalnih normi međunarodnog kaznenog prava”, u Zborniku: Relevantna pitanja međunarodnog krivičnog prava,  9–33. Tara: Udruženje za međunarodno krivično pravo.
  • Kaseze, Antonio. 2005. Međunarodno krivično pravo. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.
  • Kreća, Milenko, i Tijana Šurlan. 2011. Praktikum za međunarodno pravo, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
  • Lemkin, Raphael. 1944. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress, Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
  • Lemkin, Raphael. 1976. The Letter proclaimed in Executive Sessions of the U. S. Senate Foreign Relations Committee, Historical Series 781–805.
  • Međunarodni tribunal za progon osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. [MKTJ], Tužilac protiv Gorana Jelisića, Predmet br. IT-95-10-T, Prvostepena presuda, 14. decembar 1999.
  • Međunarodni tribunal za progon osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. [MKTJ], Tužilac protiv Gorana Jelisića, Predmet br. IT-95-10-A, Žalbeno veće, Presuda, 5. jul 2001.
  • Međunarodni tribunal za progon osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. [MKTJ], Tužilac protiv Radislava Krstića, Predmet br. IT-98-33-I, Pretpretresni podnesak tužioca u skladu sa Pravilom 65 (E) (i), 25. februar 2000.
  • Međunarodni tribunal za progon osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. [MKTJ], Tužilac protiv Radislava Krstića, Predmet br. IT-98-33-T, Prvostepena presuda, 2. avgust 2001.
  • Međunarodni tribunal za progon osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. [MKTJ], Tužilac protiv Kupreškića i ostalih, Predmet br. IT-95-16-T, Prvostepena Presuda, 14. januar 2000.
  • Međunarodni tribunal za progon osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. [MKTJ], Tužilac protiv Milomira Stakića, Predmet br: IT-97-24-T, Prvostepena Presuda, 31. jul 2003. Rimski statut međunarodnog krivičnog suda, „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 5/2001.
  • Robinson, Nehemiah. 1949. The Genocide Convention: Its Origins and Interpretation. New York: Institute of Jewish Affairs.
  • Schabas, William. 2000. Genocide in International Law-The Crimes of Crimes. Cambridge.
  • Stojanović, Radoslav, ur. 2007. Edicija Diplomatske sveske: Srbija pred Međunarodnim sudom pravde, Knjiga II, Beograd: Filip Višnjić.
  • Stojanović, Zoran. 2004. Međunarodno krivično pravo.  Beograd: Justinijan.
  • Straus, Scott. 2001. “Contested meanings and conflicting imperatives: a conceptual analysis of genocide”, Journal of Genocide Research, 3/ (3): 349-375. doi: 10.1080/14623520120097189.
  • United Nations Economic and Social Council [UNECOSOC], E/447 (1947), Draft Convention for the Prevention and Punishment of Genocide prepared by the Secretary-General in pursuance of Economic and Social Council resolution dated 28 March 1947. 26. June 1947.
  • United Nations Economic and Social Council [UNECOSOC], E/CN .4/Sub .2/1985/ 6 (1985), . Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide / prepared by B. Whitaker.:  46, Geneva: UN, 2 July 1985, p. 46.
  • United Nations General Assembly [UNGA], A/RES/96-I (1946), Resolution 96-I (1946) Adopted by the  General Assembly at its 55th plenary meeting, on 11. December 1946.
  • United Nations Security Council [UNSC], S/1994/674, Report of the Commission of Experts Established Pursuant to United Nations Security Council Resolution 780 (1992), 27 May 1994.
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 341.485 205-225