Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

FUKUJAMIN KONCEPT DRŽAVE, DRUŠTVA I MEĐUNARODNIH ODNOSA

Sažetak

Fukujamina teza o „kraju istorije“ nije čisto njegov izum, već pozajmljen od Hegela i interpretatora njegovih misli Alek­sandra Koževa. Na njegovo teoretsko stvaralaštvo su uticali i Aron, Veber, Marks i Tokvil. Bazirajući se na Hegelu, Fukujama je zaključio da je istorijski razvoj vodio oslobođenju čovečanstva, a ekonomski i politički razvoj su omogućili stvaranje univerzalnog društva zasnovanog na principima liberalne demokratije, što je omogućilo čovečanstvu da dosegne „kraj istorije“. Taj kraj se inkarnira u univerzalnoj i homogenoj državi, koja je dobila svoje priznanje jer je odnos gospodara i sluge podigla na univerzalni nivo. Ova optimistička vizija je ublažena Ničeovim pojmom „poslednjeg čoveka“, jer i sam pojam „kraj istorije“ ne znači kraj u doslovnom smislu, već se uzima kao kamen-međaš između hladnoratovskog i poslehladnoratovskog perioda ljudske istorije. Fukujama je svestan činjenice da demokratija može imati i teže posledice po čoveka, jer je savremeni čovek sputan da pokaže svoju vrednost u političko-pravnom sistemu koji je stvorio. Marksovi stavovi su mu pomogli da shvati značaj ekonomskog razvitka i njegov uticaj na društvene odnose, a Veber i Aron su mu pomogli da shvati značaj racionalnih postupaka i ideologije u međunarodnim odnosima. Odnos između gospodara i sluge zajedno sa ekonomskom racionalizaciяm sveta utiče i na preobražaj odnosa između država. Najzad, Fukujamina teorija je podložna kritici zbog svoje kontroverznosti, ali i površnog tumačenja od strane samih kritičara. U kritici se posebno istakao Hantington svojom teorijom o sukobu civilizacija.

Ključne reči:

Reference

  1. Aron Raymond, Paix et guerre entre les nations, Calman Lévy, Paris, 1962.
  2. Bums Timothy, After History?, Francis Fukuyama and His Critics, Lanham, Rauman & Littfield, 1994.
  3. Fukuyama Francis, La fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992.
  4. Fukuyama Ftancis, „On the Possibility of Writing a Universal History“ in: History and the Idea of Progress, Arthur Melzer, Jerry Weinberger, Corell University Press, Ithaca, 1995.
  5. Fukuyama Francis, America at the Crossroads, New heaven, Yale University Press, 2006.
  6. Huntington Samuel, „Will Countries Become Democratic“?, Political Sciences Quaterly, 1999, No 2 (Summer).
  7. Kojève Alexandre, Introduction to the Reading of Hegel, Augora Paperback Edi­tion, Cornell University Press, London, 1980.
  8. Lévesque Pierre-Luc, L ’influence de la phénoménologie Wébérienne de Raymond Aron sur la pensée de Francis Fukuyama, Université de Québec à montreal, 2011.
  9. Smith Adam, The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis, Liberty Classics,
  10. Tocqueville Alexis, The Old Regime and the French Revolution, Doubleday An­chor, new York, 1955.
  11. Walth Kenneth, „Kant, Liberalism, and War“, American Political Science Review, 56 (June), 1962.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 930.1+321.01 Fu kuyama F. 331-346
ç