Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ

ФРАНЦУСКА БУРЖОАСКА РЕВОЛУЦИЈА ИЗ ПЕРА СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Сажетак

Предмет овога рада јесте Француска буржоаска револуција у научној визури Слободана Јовановића. Историјски контекст у коме се одиграла, личности које су њоме управљале и политички домети револуције пробудили су научну радозналост већег броја аутора. У српском поднебљу је важну улогу у приказу Француске буржоаске револуције имао Слободан Јовановић. Његову научну мисао и интелектуалне домете можемо препознати у већем броју наслова из правне и политиколошке теорије. Важан наслов у научном опусу овог аутора припада вођима Француске револуције. Они су приказани на средокраћи мита и реалности, уз приметну дозу субјективности која прожима ово дело. Циљ рада се огледа у оригиналном приказу и анализи ставова и мишљења Слободана Јовановића о Француској буржоаској револуцији. У чланку ће бити обухваћена и шира Јовановићева теоријска мисао, исказана у његовом обимном научном опусу. У раду ће бити коришћен шири методолошки оквир, ког чини више метода: аналитички, синтетички, индуктивни, дедуктивни, историјски. Интегралним приступом биће усклађени резултати коришћења појединачних метода. Резултати рада се састоје у научном приступу политичкој мисли Слободан Јовановића у контексту његовог бављења Француском буржоаском револуцијом. Важан сегмент у раду припада критичком осврту аутора на покушаје идеализовања и пренаглашавања улоге њених вођа.

кључне речи:

Референце

  • Baccarini, Elvio, Енес Куленовић, Курсар Тончи, Невен Петровић. 2013. Модерна политичка теорија. Загреб: Библиотека Политичка мисао.
  • Берк, Едмунд. 2001. Размишљања о револуцији у Француској. Београд: Филип Вишњић.
  • Јовановић, Слободан. 1932. Вођи Француске револуције. Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геце Кона.
  • Јовановић, Слободан. 1935. Из историје политичких доктрина (књига прва). Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геце Кона.
  • Јовановић, Слободан. [1934] 1991. Једна критика Француске револуције. Београд: БИГЗ СД XII.
  • Крстић, Предраг. 2015. „Рана конзервативна критика просветитељства“, Годишњак Факултета политичких наука, 9 (13): 205-224.
  • Маркузе, Херберт. 1954. Ум и револуција. Њујорк: The Humanities Press.
  • Милојевић, Момир. 1991. „Француска револуција и људска права“, Анали Правног факултета у Београду, 39 (4): 369-390.
  • Милосављевић, Борис. 2013. „Марксистичка критика студије Слободана Јовановића о Марксу: пракса и дијалектика“, Theoria, 56 (3): 15-40, DOI: 10.2298/THEO1303015M
  • Молнар, Александар. 2005. „Француска револуција у раним делима Ернста Морица Арнта“, Анали Правног факултета у Београду, 53 (1): 28-45.
  • Поповић, Михаило. 2002. „Улога људске грешке у историји“, Социолошки преглед, 36 (3-4): 299-322.
  • Русо, Жан Жак. 1993. Друштвени уговор. Београд: Филип Вишњић.
  • Стојановић, Богдан. 2013. „Проблем конверзије моћи у политици: од ресурсног до релационог карактера“, Национални интерес, 16 (1): 221-245.
  • Taine, Hippolyte. 1989. „Три велика: Марат, Дантон, Робеспјер“, Политичка мисао, 26 (3): 79-97.
  • Терзић, Предраг. 2013. „Схватање спољне слободе у делу Владимира Јовановића“, Српска политичка мисао, 40 (2): 61-73.
  • Терзић, Предраг. 2020. „Идеја слободе у правно-политичким делима Слободана Јовановића“, Српска политичка мисао, 68 (2): 79-98, DOI: https://doi.org/10.22182/spm.6822020.3
  • Хегел, Г.В.Ф. 2006. Филозофија историје. Београд: Федон.
  • Цветићанин, Невен. 2008. „Превазилажење контекста француске револуције у постмодерном добу – потирање поделе политичкога поља на левицу и десницу,“ Социолошки преглед, 42 (1): 101-119.
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 94(44)“1789/1799“+32 Jovanović S. 311-326