Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ФОРМА ПУНОМОЋЈА DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA

Сажетак

Након увођења јавног бележништва и афирмације строжих форми (солемнизација и јавнобележнички запис) за уговоре о отуђењу непокретности, у српском правном поретку појавила су се различита схватања о томе које нотарске послове могу вршити дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије за српске држављане у иностранству и да ли је за пуноважност пуномоћја које се даје ради закључењa уговора о отуђењу непокретности довољно да потпис властодавца буде оверен пред дипломатско-конзуларним представништвом. У првом делу рада аутор анализира различита становишта и на основу те анализе закључује: 1º да дипломатско-конзуларна представништва могу за потребе српских држављана који бораве у иностранству вршити све нотарске послове које познаје српски правни поредак, што укључује и сачињавање јавнобележничких записа и потврђивање (солемнизацију) приватних исправа и 2º да није пуноважно пуномоћје за закључење уговора о отуђењу непокретности ако је на њему само оверен потпис властодавца. У другом делу рада аутор разматра принцип паралелизма форми који је предвиђен чланом 90. Закона о облигационим односима и долази до закључка да је тај принцип оправдан само код блажих форми уговора (обична писмена исправа и овера потписа). Из тог разлога аутор предлаже да се промени законска регулатива и предвиди да је за пуноважност пуномоћја за закључење уговора, за који је законом прописана форма јавнобележничког записа, односно форма јавно потврђене (солемнизоване) исправе, довољно да потпис властодавца буде оверен.

кључне речи:

Референце

  1. Аранђеловић Драгољуб, О формалним изјавама воље с нарочитим обзиром на наш Грађански законик, Штампарија Доситије Обрадовић, Београд, 1911.
  2. Водинелић Владимир, Грађанско право – Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, Правни факултет Унион/Службени гласник, Београд, 2014.
  3. Ђорђевић Стеван, Митић Миодраг, Дипломатско и конзуларно право, Службени лист СРЈ, Београд, 2000.
  4. Ђурђевић Дејан, Јавнобележничка делатност, Досије, Београд, 2014.
  5. Караникић Мирић Марија, „Историја пооштравања законске форме уговора о отуђењу непокретности у српском праву“, Теме, бр. 4/2015, стр, 1295-1317.
  6. Караникић Мирић Марија, „Уговорена форма уговора о отуђењу непокретностиˮ, Српска политичка мисао, бр. 2/2015, стр. 313-339.
  7. Крећа Миленко, Међународно право представљања, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  8. Перовић Слободан, Облигационо право, Привредна штампа, Београд, 1980.
  9. Перовић Слободан, Формални уговори у грађанском праву, Савез удружења правника Југославије, Београд, 1964.
  10. Перовић Слободан (приредио), Коментар Закона о облигационим односима, Савремена администрација, Београд, 1995.
  11. Познић Боривоје, Коментар Закона о парничном поступку, Службени гласник, Београд, 2009.
  12. Станковић Гордана, „Поступак за потврђивање садржине уговора о доживотном издржавању“, у зборнику: Зборник радова: Уговор о доживотном издржавању (приредила: Гордана Станковић), Правни факултет у Нишу, Ниш, 1997, стр. 58–67.
  13. Трифуновић Предраг, „Три спорна питања (конвалидација, солемнизација, објективни рок застарелости потраживања по члану 376. став 2 ЗОО)“, Билтен Врховног касационог суда, 3/2016, стр. 113-124.
  14. Хибер Драгор, Живковић Милош, Обезбеђење и учвршћење потраживања, Правни факултет у Београду, Београд, 2015.
  15. Agallopoulou Penelope, Basic Concepts of Greek Civil Law, Sakkoulas/Staempfli/Bruylant, Athens/Berne/Brussels, 2005.
  16. Bassenge Peter et. al., Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, C. H. Beck, München, 1995.
  17. Boecken Wienfried, BGB – Allgemeiner Teil, Kohlhammer, Stuttgart, 2012.
  18. Boemke Burkhard, Ulrici Bernhard, BGB Allgemeiner Teil, Springer, Berlin/Heidelberg, 2014.
  19. Bork Reinhard, Allgemeiner Teil des Bürgelichen Gesetzbuch, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006.
  20. Brehm Wolfgang, Allgemeiner Teil des BGB, Boorberg, Stuttgart/München, 2008.
  21. Bucher Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1988.
  22. Bydlinski Peter, Bürgerliches Recht, Band I – Allgemeiner Teil, Springer, Wien/New York, 2007.
  23. Eccher Bernhard, Schurr Francesco, Chistandl Gregor, Handbuch Italienisches Zivilrecht, Linde Verlag, Wien, 2009.
  24. Emmerich Volker al., Grundlagen des Vertrags- und Schuldrechts, Verlag Franz Vahlen, München, 1974.
  25. Flume Werner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. II – Das Rechtsgeschäft, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 1979.
  26. Frank Susanne, „Frankreich“, Handbuch Immobilienrecht in Europa (Hrsg: Susanne Frank, Thomas Wachter), C. F. Müller, Heidelberg, 2015, стр. 281-380.
  27. Gauch Peter, Schluep Walter, Schmid Jörg, Rey Heinz, Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil ohne ausvertragliches Haftpflichtrecht, Schulthess Juristische Medien, Zürich/Basel/Genf, 2003.
  28. Guhl Theo, Merz Hans, Kummer Max, Das Schweizerische Obligationenrecht, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1972.
  29. Habermann Norbert (Hrsg.), von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 1: Allgemeiner Teil, §§ 164–240 (Allgemeiner Teil 5), De Gruyter, Berlin, 2014.
  30. Heinrich Irmgard, „Rechtsgeschäftliche Vertretung – Representación voluntaria – Vergleichender Überblick zum deutschen und spanischen Recht“, у зборнику: Festschrift für Peter Ulmer zum 70. Geburtstag (Hrsg: Mathias Habersack), De Gruyter, Berlin, 2003, стр. 1109–1233.
  31. Honsell Heinrich, Vogt Nedim Peter, Wiegand Wolfgang. (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht – Obligationenrecht I (Art. 1–529 OR), Helbing&Lichtenhahn, Basel/Frankfurt am Main, 1996.
  32. Hübner Heinz, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuch, De Gruyter, Berlin/New York, 1996.
  33. Jauernig Оthmar, Zivilprozeβrecht, C. H. Beck, München, 1993.
  34. Köhler Helmut, BGB – Allgemeiner Teil, C. H. Beck, München, 1991.
  35. Koziol Helmut, Welser Rudolf, Kletečka Andreas, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Manz, Wien, 2006.
  36. Kramer Ernst, Obligationenrecht – Allgemeiner Teil, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2009.
  37. Larenz Karl, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, C. H. Beck, München, 1977.
  38. Leipold Dieter, BGB I – Einführung und Allgemeiner Teil, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002.
  39. Mankowski Peter, „Formzweckeˮ, Juristen Zeitung, 13/2010, стр. 662-668.
  40. Маrschall v. Bieberstein Wolfgang Frhr., „Prozessuale Schranken der Formfreiheit im internationalen Schuldrecht“, Festschrift für Günther Beitzke für 70. Geburtstag (Hrsg. Otto Sandrock), De Gruyter, Berlin/New York, 1979, стр. 625-640.
  41. Medicus Dieter, Allgemeiner Teil des BGB, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2002.
  42. Meyer-Pritzl Rudolf, „§§ 125–129. Form der Rechtsgeschäfteˮ, Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band I – Allgemeiner Teil, (Hrsg. M. Schmoeckel et al.), Mohr Siebeck, Tübingen 2003, стр. 498-531.
  43. Musielak Hans-Joachim, Grundkurs BGB, C. H. Beck, München, 1999.
  44. Pawlowski Hans-Martin, Allgemeiner Teil des BGB, C. F. Müller, Heidelberg, 1983.
  45. Prütting Hanns, Wegen Gerhard, Weinrich Gerd (Hrsg.), BGB Kommentar Luchterhand, Köln, 2009.
  46. Rummel Peter, (Hrsg.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, 1. Band (§§ 1 bis 1174 ABGB), Manz, Wien, 2000.
  47. Säcker, Franz Jürgen (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band I – Allgemeiner Teil, C. H. Beck, München, 2012.
  48. Schack Haimo, BGB – Allgemeiner Teil, F. Müller, Heidelberg, 2002.
  49. Schneider Benno, „Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsrecht im Grundstückrecht“, Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren (Hrsg: Jürg Schmid), Schulthes Verlag, Zürich/Basel/Genf, 2007, стр. 119-145.
  50. Schwab Dieter, Löhning Martin, Einführung in das Zivilrecht, C. F. Müller, Heidelberg. 2007.
  51. Vogel Hans-Heinrich, „Gutglaubenserwerb, Fälschung, Staatshaftung und Identitätsfeststellung im schwedischen Grundstücksrecht“, Aufbruch nach Europa: 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht (Hrsg. Jürgen Basedow et. al.) Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, стр. 1065–1074.
  52. Von Caemmerer Ernst, „Die Vollmacht für schuldrechtliche Geschäfte im deutschen IPR“, Gesammelte Schriften, Band I – Rechtsvergleichung und Schuldrecht (Hrsg. Hans G. Leser), Mohr Siebeck, Tübingen, 1968, стр. 58–76.
  53. Von Thur Andreas, Siegwart Alfred, Peter Hans, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1979.
  54. Wagner Kurt, Knechtel Gerhard, Notariatsordnung mit Kommentar, Manz, Wien, 2000.
  55. Waldner Wolfram, Beurkundungsrecht, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2005.
  56. Wolf Christian, „§ 17 BeurkG, magna charta der notariellen Tätigkeit – § 278 ZPO, paupera charta der richterlichen Vergleichstätigkeit“, Festschrift für Walter H. Rechberger zum 60. Geburtstag (Hrsg: Ludwig Bittner et al), Springer, Wien/New York, 2005, стр. 719–731.
  57. Wolf Manfred, Neuner Jörg, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, C. H. Beck, München, 2012.
  58. Wolf Manfred (Hrsg.), Soergel Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Band 2 – Allgemeiner Teil 2, §§ 104–240, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1999.

  ПРОПИСИ И ПРАКСА

  1. Аустријски Закон о јавном бележништву (Notariatsordnung).
  2. Аустријски Општи грађански законик (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – АBGB).
  3. Грађански законик НР Мађарске из 1959. године.
  4. Грађански законик НР Пољске из 1964. године.
  5. Грађански законик ДР Немачке из 1975. године.
  6. Допис МП, бр. 011-00-457/2015-05 од 21.12.2015. године (извор: Архива МП).
  7. Допис МСП, бр. 41-19338-КС 211/2014-2, од 17.10.2014. године (извор: Архива МСП).
  8. Допис МСП, бр. 41-19338-КС 211/2014-30 од 05.11.2015. године (извор: Архива МСП).
  9. Допис МСП, бр. 41-19338-КС 211/2014-36, од 08.04.2016. године (извор: Архива МСП).
  10. Допис МСП, бр. 41-19338-КС 211/2014-4, од 12.11.2014. године (извор: Архива МСП).
  11. Закон о ванпарничном поступку – ЗВП, Службени гласник СРС, бр. 25/82 и 48/88, Службени гласник РС, бр. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 и 106/15.
  12. Закон о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14.
  13. Закон о јавном бележништву – ЗЈБ, Службени гласник РС, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15.
  14. Закон о министарствима, Службени гласник РС, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15.
  15. Закон о наслеђивању, Службени гласник РС, бр. 46/95, 101/03 и 6/15.
  16. Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и Службени лист СРЈ, бр. 31/93.
  17. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа – ЗОПР, Службени гласник РС, бр. 93/14 и 22/15.
  18. Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15.
  19. Закон о промету непокретности – ЗПН, Службени гласник РС, бр. 93/14.
  20. Закон о промету непокретности, Службени гласник РС, бр. 42/98, 111/09.
  21. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља – ЗРСЗ, Службени лист СФРЈ, бр. 43/82 и 72/82, и Службени лист СРЈ, бр. 46/96.
  22. Закон о спољним пословима – ЗСП, Службени гласник РС, бр. 116/07, 126/07 и 41/09.
  23. Закон о хипотеци, Службени гласник РС, бр. 15/2005, 60/15, 63/15 и 83/15.
  24. Италијански Грађански законик (Codice civile).
  25. Јавнобележничка тарифа, Службени гласник РС, 91/14, 103/14 и 138/14.
  26. Мишљење МП, бр. 011-00-164/2014-05, од 24.10.2014. године (извор: Архива МП).
  27. Мишљење МП, бр. 011-00-164/2014-05, од 25.11.2014. године (извор: Архива МП).
  28. Мишљење Стручног савета ЈКС од 20.10.2015. године, Избор судске праксе, бр. 3/2016, стр. 22.
  29. Немачки Закон о друштвима са ограниченом одговорношћу (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG).
  30. Немачки Грађански законик (Bürgerliches GesetzbuchBGB).
  31. Образложење Амандмана II који је Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине 21. јануара 2015. године поднео на Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, бр. 01–011–77/15 (извор: Архива Народне скупштине).
  32. Одлука аустријског Врховног суда (Oberster Gerichtshof): OGH 1Ob 569/94, Internet, https:// ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_ 19940714_OGH0002_0010OB00569_9400000_000, 30/11/2016.
  33. Одлука аустријског Врховног суда (Oberster Gerichtshof): OGH 5Ob 569/10i, Internet, https://www.jusline.at/index.php?cpid=77cc2619465c939 cd4189c33216b2d0c&feed=525638, 30/11/2016.
  34. Одлука Извршног одбора ЈКС, бр. I-1-377/2015, од 09.02.2015. (извор: Архива ЈКС).
  35. Одлука немачког Савезног врховног суда (Bundesgerichtshof), BGH – V ZR 63/93, 25.02.1994, Neue Juristische Wochenschrift, 20/1994.
  36. Oдлукa немачког Савезног врховног суда (Bundesgerichtshof), BGH, V ZR 171/77, 23.02.1979, Neue Juristische Wochenschrift, 45/1979.
  37. Одлука немачког Савезног врховног суда (Bundesgerichtshof), BGH, V ZR 80/52, 11.07.1952, Neue Juristische Wochenschrift, 31/1952.
  38. Одлука швајцарског Савезног суда (Bundesgericht), BGE 112 II 330, Internet, http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=atf://112-II-330:de, 30/11/2016.
  39. Одлука швајцарског Савезног суда (Bundesgericht), BGE 99 II 159, Internet, http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=atf: //99-II-159:de, 30/11/2016.
  40. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/05, 72/11 и 6/15.
  41. Решење Вишег суда у Новом Саду, Гж.ЈБ 1/2016, од 26.07.2016. (извор: Архива ЈКС).
  42. Решење Другог основног суда у Београду, Р-јб 1/16, од 21.03.2016. (извор: Архива ЈКС).
  43. Решење јавног бележника Д. Дивац (Београд – Вождовац), ОПУ 281/2016, од 10.03.2016. (извор: Архива ЈКС).
  44. Решење јавног бележника Н. Антића (Крушевац), ОПУ 138/2015, од 18.05.2015. (извор: Архива ЈКС).
  45. Решење јавног бележника С. Сора (Нови Сад), ОПУ 802/2016, од 01. 6. 2016. (извор: Архива ЈКС);
  46. Решење Основног суда у Крушевцу, Р-јб 1/15, од 29.05.2015. (извор: Архива ЈКС).
  47. Решење Основног суда у Новом Саду, РЈБ 5/16, од 03.06.2016. (извор: Архива ЈКС).
  48. Уредба о јавном бележништву (Notariatsverordnung) Кантона Цирих.
  49. Уредба о ратификацији Бечке конвенције о конзуларним односима, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми, бр. 5/66.
  50. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  51. Швајцарски Законик о облигацијама (Bundesgesetz über das ObligationenrechtOR).

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 347.440.44:342.8 267-313