Izaberi jezik:
Tema broja

IZBORNI PROCESI

FINANSIRANJE PREDSEDNIČKE KAMPANJE 2017: JEDANAEST KANDIDATA I SAMO JEDNA KAMPANJA

Sažetak

Predmet rada je analiza finansiranja predsedničke kampanje u Srbiji 2017. godine. Cilj rada je ispitivanje efekata javnog finansiranja uvedenog 2011. godine koje je dovelo do velike zavisnosti političkih subjekata od javnih izvora i ogromnog disbalansa u finansijskim kapacitetima vladajuće stranke u odnosu na opoziciju. Kao teorijski okvir korišćen je pristup u literaturi koji govori o stvaranju kartelizovanog stranačkog sistema (ili kartelizovanih stranaka). Radi se o debatama koje govore o tome da je jedna od važnih posledica javnog finansiranja nastanak statusa kvo u kome najveći akteri rade zajedno i koriste državne resurse da osiguraju sopstveno kolektivno preživljavanje. Poseban fokus u radu je stavljen na uticaj javnih izvora finansiranja na nestanak političkih subjekata i mogućnosti za stvaranje novih. Najvažniji rezultati do kojih smo došli u radu su: 1) postojanje velike zavisnosti političkih subjekata od javnih izvora finansiranja u izbornim kampanjama, 2) produbljivanje jaza između finansijskih mogućnosti vladajućeg subjekta u odnosu na opozicione, 3) opstanak najvećeg broja političkih subjekata uprkos sve manjim finansijskim kapacitetima i 4) proliferacija labavijih organizacija, poput političkih pokreta koji su bazirani na onlajn kampanjama. Kao jedna od preporuka nameće se nastavak praćenja ovih trendova i promena regulative ukoliko se takvi negativni trendovi i nastave.

Ključne reči:

Reference

  • Агенција за борбу против корупције, Контролa финансирања политичких субјеката – годишњи финансијски извештаји за 2012. годину, Агенција за борбу против корупције, Београд, 2013.
  • Агенција за борбу против корупције, Први извештај о контроли трошкова политичких субјеката – изборне кампање након избора одржаних 2012. године, http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/05/Prvi_izvetaj_o_kontroli_finansiranja_politikih_subjekata_izborne_kampanje_2012_sa_prilozima.pdf.
  • Агенција за борбу против корупције, Претрага извештаја о трошковима кампање, Internet, http://www.acas.rs/acasPublic/pretragaTroskoviKampanje.htm.
  • Biezen Ingrid Van, Rashkova, Ekaterina, “Breaking the Cartel: the Effect of State Regulation on New Party Entry”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, 2011, No. 12.
  • Biezen Ingrid Van, “Campaign and Party Finance” in: Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, 3rd ed (eds. Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi and Pippa Norris), London: Sage, Internet, https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Chapter%205%20Van%20Biezen%20Campaign%20and%20party%20finance.pdf.
  • Casal Bertoa, Fernando, Molenaar, Fransje, Piccio, Daniela R., Rashkova, Ekaterina, “The World Upside Down: De-Legitimizing Political Finance Regulation”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, No. 30, 2013.
  • Casal Bértoa Fernando, Spirova Maria, “Get a Subsidy or Perish! Public Funding and Party Survival in Eastern Europe”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, 2013, No. 29.
  • Katz Richard S., Mair Peter, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party“, Party Politics 1, стр. 5–28.
  • Kaye Kate, Data-Driven Targeting Creates Huge 2016 Political Ad Shift: Broadcast TV Down 20%, Cable and Digital Way Up, Internet, http://adage.com/article/media/2016-political-broadcast-tv-spend-20-cable-52/307346/.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2018 4/2018 УДК 324:342.511(497.11)”2017” 193-210
ç