Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

FINANSIJSKI ASPEKTI AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLЈE 23 – METODOLOŠKI PRISTUP

Sažetak

Republika Srbija je dobila status kandidata za prijem u članstvo Evropske unije („EU“) i time preuzela na sebe niz obaveza koje mora da ispuni kako bi ostvarila punopravno članstvo u EU. Jedna od važnih obaveza Srbije na tom putu je pisanje akcionih planova za pregovaračka poglavlja. Svaki akcioni plan kao strateški dokument mora imati iskazanu finansijsku procenu vrednosti aktivnosti koje sadrži. Imajući to u vidu, u ovom radu je prikazana metodologija po kojoj se iskazuju finansijske procene vrednosti aktivnosti iz akcionih planova kao i kako se određuju potencijalni izvori finansiranja. Posebna pažnja posvećena je načinu iskazivanja kvanititativnih i kvalitativnih elementa i njihovom finansijskom obračunu koji su prikazani i u okviru primera. Takođe, rad se bavi analizom kako se u okviru akcionih planova postupalo u slučajevima kada su određene aktivnosti finansirane iz evropskih fondova ili drugih donatorskih sredstava. Tačnije, prikazane su četiri situacije procene troškova u zavisnosti od faze u kojoj se projekat nalazi.

Ključne reči:

Reference

  1. Акциони план за преговарање Поглавља 23 усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. гoдинe, (онлајн), (http://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-plan-za-pregovaranje-poglavlјa-23-usvojen-na-sednici-vlade-srbije-27-aprila-2016.php), приступљено: 05.07.2016;
  2. Aкциoни плaн зa Пoглaвљe 24 – Прaвдa, слoбoдa и бeзбeднoст, (онлајн), (http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/36e98096-9938-4aaf-b36c-e413bfbcac57/Treca_verzija_AP_27_03_2015.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTXD4Ry), приступљено: 05.07.2016;
  3. Финансијски аспект Акционог плана за Поглавље 23, Београд, маj 2015. године, (онлајн), (http://www.mpravde.gov.rs/files/FINANSIJSKI%20ASPEKT%20AP%20Pogl%2023%20%20tabele%2013.05.2015.pdf), приступљено: 05.07.2016;
  4. Јездимировић, Миленка, „Правне тековине Поглавља 32 – Финансијски надзор и  примена финансијске унутрашње контроле у процесу програмског буџетирања“, Чaсoпис зa буџeтски систeм, бр. 27/2015, Зaвoд зa унaпрeђeњe пoслoвaњa, Бeoгрaд;
  5. Придруживaњe Србиje Eврoпскoj униjи, (онлајн), (file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Pridruzivanje-Srbije-EU.pdf ), приступљено:07.2016;
  6. Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 32/15);
  7. Рекапитулација процене трошкова активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23, (онлајн), (http://www.mpravde.gov.rs/tekst/7715/drugi-nacrt-akcionog-plana-za-poglavlјe-23.php), приступљено: 05.07.2016;
  8. Стандардна методологија исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана, (онлајн),(http://www.mpravde.gov.rs/tekst/7715/drugi-nacrt-akcionog-plana-za-poglavlјe-23.php), приступљено: 05.07.2016;
  9. Упутство за попуњавање Обрасца ПФЕ – Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта, (онлајн),   (http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11297&#txt11297), приступљено: 05.07.2016;
  10. Вoдич зa нoвинaрe: Прeгoвaрaчкa пoглaвљa 23 и 24 – O чeму прeгoвaрaмo, (онлајн), (http://www.mpravde.gov.rs/files/GIZ_Vodic%20za%20novinare_za%20web%20(1).pdf), приступљено: 10.07.2016;
  11. Закон о буџету Рeпубликe Србиje за 2014 годину (“Службeни глaсник РС”, бр. 142/2014);
  12. Закон о буџету Рeпубликe Србиje за 2015 годину (“Службeни глaсник РС”, бр. 142/2014 и 94/2015);
  13. Закон о буџету Рeпубликe Србиje за 2016 годину (“Службeни глaсник РС”, бр. 103/2015);
  14. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14).

   

PERIODIKA Administracija i javne politike 1-2/2016 УДК 340.137(4-672EU:497.11):336.12 49-61
ç