Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА

ФИНАНСИЈСКА ДЕЛАТНОСТ ДРЖАВЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ – ОСВРТ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Сажетак

Полазећи од виталних вредности једног друштва можемо уочити елементе политике националне безбедности. Из аспекта државе елементе политике националне безбедности чине спољна политика, економска политика, политика одбране, политика унутрашње безбедности, политика заштите људских и мањинских права, социјална политика и политике у другим областима друштвеног живота. Ради остваривања своје функције национална безбедност користи одређене подсистеме. Један од елемената политике националне безбедности јесте и економска безбедност. Остварити циљеве економске безбедности могуће је ако економски систем земље остварује своју функцију у потпуности, уз одсуство било ког облика угрожавања економског потенцијала националне економије. У том смислу значајна је улога државе. Држава својом финансијском делатношћу остварује неопходна средства из којих може да финансира своју улогу у оквиру друштвено-економског система, па тиме и активности у оквиру система безбедности. Без те финансијске активности државе економска безбедност земље би била угрожена, што повратно има за последицу угрожавање целокупног економског система, а тиме и државе у целини. Тиме економска безбедност постаје централни фактор опстанка, раста и развоја државе. У раду се анализирају основни економски фактори и услови који утичу или могу утицати на економску безбедност. Рад се бави и теоријском анализом проблемских економско-политичких аспеката економске безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић С. Милева, „Унапређење пореске дисциплине у савременим кризним условима“, Српска политичка мисао, број 4/2015, Београд, 2015.
  2. Беговић Борис, „Тешкоће израчунавања цене безбедности: теоријски приступ“, у зборнику: Економија и безбедност (приредили: Мирослав Хаџић, Јелена Радоман), Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2009.
  3. Горчић Јован, Финансије и финансијско право, Правни факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 1994.
  4. Живковић Мирослав, Зекавица Радомир, Увод у право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009.
  5. Закон о Буџету РС за 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 и 2010 годину.
  6. Јелчић Божидар, Наука о финанцијама и финанцијско право, Информатое, Загреб, 1983.
  7. Јовановић Миодраг, Финансије у теорији и пракси, Економски факултет, Ниш, 1996.
  8. Милетић Слободан, Полицијско право, Полицијска академија, Београд, 1997.
  9. Милошевић Горан, Теорија и пракса финансијског права, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2011.
  10. Милошевић Горан, Јавне и монетарне финансије, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2010.
  11. Милошевић Горан, Кулић Мирко, Пореско право, Правни факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
  12. Милошевић Зоран, „Економска безбедност државе“, Војно дело, пролеће/2012, Београд, 2012.
  13. Поповић Дејан, Наука о порезима и пореско право, Open Society Institut/Constitutional and Legislative Policy Institute, Budapest и Савремена администрација, Београд, 1997.
  14. Раичевић Божидар, Јавне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, 2008.
  15. Стајић Љубомир, Лазић Радојица, Увод у националну безбедност, ЈП Службени гласник, Београд, 2015.
  16. Самјуелсон Пол, Економска читанка, НЗМХ-Загреб, Загреб, 1975.
  17. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, број 88 од 28. октобра 2009.
  18. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 338.2:355.02(497.11) 175-195