Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Предмет овог рада јесте евроскептицизам, термин који се последњих година доста користи како у националном тако и у европском политичком дискурсу. Циљ рада је да покуша да на темељу неколико различитих дефиниција појасни значење овог појма и одреди га у односу на друге сродне појмове (еврофобија, европрагматизам, еврореализам). Користећи компаративно-дескриптивну методу заједно са анализом садржаја, аутор покушава да одговори на следећа питања:

 1. који су узроци евроскептицизма у земљама ЕУ,
 2. ко су већи евроскептици, политичке партије или грађани,
 3. каква је повезаност евроскептицизма са политичким, економским и културним контекстом анализиране државе
 4. да ли је будућност европских интеграција неизвесна услед пораста евроскептицизма у европским земљама.

кључне речи:

Референце

  1. Busch, Claus, Knelangen, Wilhelm, „German Euroscepticism“, У: Euroscepti­cism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  2. Gilland, Karin, „Irish Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Ro­dopi, Amsterdam, New York, 2004.
  3. Кнежевић, Милош, Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008.
  4. Hainsworth, Paul, O’Brien, Carolyn , Mitchell, Paul, „Defending the nation: The politics of Euroscepticism on the french right“, У: Euroscepticism: Party poli­tics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  5. Harmsen, Robert, Spiering, Menno, Euroscepticism: Party politics, national iden­tity and european integration, Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  6. Harmsen, Robert, Spiering, Menno, „Euroscepticism and the evolution of euro­pean political debate“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Am­sterdam, New York, 2004.
  7. Hix, Simon, „Euroscepticism as Anticentralization: A rational choice institutiona­list perspectitive“, European Union Politics, 8, No. 1, 2007.
  8. Kopecky, Petr, Cas Mudd, „The two sides of euroscepticism: Party positions on european integration in East Central Europe“, European Union Politics, Vol. 3, No. 3, 2002.
  9. Lubbers, Marcel, Scheepers, Peer, „Political versus instrumental Euroscepticism: Mapping scepticism in european countries and regions“, European Union Po­litics, 6, No. 2, 2005.
  10. Neumayer, Laure, „Euroscepticism as a political label: The use of European union issues in political competition in the new Member States“, European Journal of Political Research, 47, No. 2, 2008.
  11. Spiering, Menno, „British Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, na­tional identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  12. Sunnus, Milena, „Swedish Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spi­ering), Amsterdam, New York, 2004.
  13. Szczerbiak, Alex, Taggart, Paul, Opposing Europe? The comparative party politics of Euroscepticism,1, Oxford University Press, 2008.
  14. Taggart, Paul, „A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems“, European Journal of Political Research, Vol.1, No. 33, 1998.
  15. Taraktas, Basak, „A comparative approach to Euroscepticism in Turkey and East­ern European countries“, Journal of Contemporary European Studies,16, No. 2, 2008.
  16. Flood, Chris, „Dimensions of Euroscepticism“, Journal of Common Market Studi­es, 48, No. 4, 2009.
  17. http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm. 12.07.2010.
  18. http://seio.gov.rs/upload/documents/prezentacije/decembar_09_final_srpski.pdf. 07.2010.
  19. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_en.htm. 12.07.2010.
  20. http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultatselections/rf2005/000/000.html.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 316.644:32(4-672EU) 231-250