Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА: ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА, МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

Сажетак

Питање односа између чланства у Европској унији (ЕУ) и националних специфичности  и интереса, односно могућности и потреба за уважавање националних интереса општи је оквир анализе. Као индикатори таквих могућности могу се узимати различити критеријуми, као што су: 1) карактер и садржај прописа ЕУ (до које мере омогућавају уважавање националних специфичности), 2) услови за чланство у ЕУ (да ли се критеријумима за чланство у ЕУ питање уважавања националних интереса поставља као услов, право или обавеза), 3) пракса уговарања прелазних рокова при закључивању уговора о придруживању (до које мере се она разликује од државе до државе у зависности од нивоа економске развијености и стања у одређеној области, итд). У посебном делу рада анализира се питање на који начин и до које мере постојећи процес креирања политика и усвајања прописа у Републици Србији (РС) препознаје категорију „национални интерес“. Као конститутивни елемент појма „национални интерес“, узимају се специфичности стања у РС и, сходно томе, постојање обавезе њиховог уважавања у процесу креирања и спровођења националних политика, односно припреме и усвајања прописа. Анализирају се прописи РС којима се регулише поступак припреме и усвајања стратешких докумената, односно прописи који регулишу поступак припреме и усвајања прописа. Посебно се анализира део те процедуре који се односи на усаглашавање националних прописа са прописима ЕУ (анализа ефеката прописа, учешће јавности, итд). Аутор закључује да процес придруживања ЕУ омогућава само до извесне мере уважавање неких националних специфичности држава које приступају овој организацији. Међутим, истовремено се констатује да у случају РС процес усклађивања прописа са прописима ЕУ не обезбеђује услове за уважавање специфичних околности и препознавање „националних интереса“.

кључне речи:

Референце

  1. Documents concerning the accession to the European communities of the Kingdom of Denmark, Ireland, the kingdom of Norway and the united kingdom of Great Britain and Northern Ireland, OJ L 73, 27.3.1972, p. 20-46.
  2. Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију, Влада Републике Србије Београд, 2011.
  3. Општа позиција ЕУ, Састанак на нивоу министара на ком се отвара међувладина конференција о приступању Србије Европској унији, 2014. http://www.seio.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracki_okvir.pdf. (9.2.2014).
  4. Предлог Стратегије развоја енергетике Републике Србије до Године са пројекцијама до 2030. године, 15.1.2014.
  5. Regulatory Impact Analysis for the Proposed Revisions to the National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter, US EPA-452/R-12-003. June 2012, http://www.epa.gov/ttnecas1/regdata/RIAs/PMRIACombinedFile_Bookmarked.pdf. (7.3.2014).
  6. Regulatory Impact Analysis on Proposed Legislation to Increase Levies on Plastic Shopping Bags and Certain Waste Facilities, AP EnvEcon Limited, Dublin, http://www.environ.ie/en/Legislation/Environment/Waste/WasteManagement/FileDownLoad,21599,en.pdf. (7.3.2014).
  7. Резолуција о придруживању Европској унији коју је Народна скупштина Републике Србије усвојила октобра 2004, године. http://www.seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/RS48-04.pdf. (4.7.2014).
  8. Уредба о организацији и начину рада државне управе (“Службени лист ЦГ“, бр. 5/2012, 25/2012, 61/2012, 20/2013, 17/2014).
  9. Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010),
  10. Закон о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14)
  11. Закон о Народној скупштини („Службени гласник РС”, бр. 9/10)
  12. Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 38/09)
  13. Пословник Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14)
  14. Пословник Народне скупштине РС („Службени гласник РС”, бр. 52/10)
  15. Јединствена методолошка правила за израду прописа („Службени гласник РС”, бр. 21/10),
  16. Bobić Maja, Todić Dragoljub, „National“ and „Supranational“ in the EU accession process and harmonisation of national regulations with EU regulations (Example of regulations in the field of environment), in Thematic Proceeding: Petrović, P., Radaković, M., (Eds) National and European Identity in the Process of European Integration (International Conference,Belgrade, 28-29 June 2012), Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2013. pp. 97-110.
  17. McCabe David, The idea of the national interest, The Philosophical Forum, Volume XXX, No. 2, June 1999, pp. 91, 92.
  18. Oppenheim, Felix. Foreign Policy, Rationality and Morality, Ratio Juris. Vol. 15 No. 1 March 2002, 1–15.
  19. Радојчић Мирјана, Србија и Европска унија – етика једног међународно-политичког односа, Српска политичка мисао, 4/2011, стр. 153-168;
  20. Степић Миломир, Геополитичност ширења Европске уније и положај Србије, Српска политичка мисао, бр. 1/2010. стр. 17-42;
  21. Суботић Момчило, Србија и Европска унија, Српска политичка мисао, бр. 1/2010. стр. 43-66.
  22. Careu Sean, Undivided Loyalties Is National Identity an Obstacle to European Integration? European Union Politics [1465-1165(200212)3:4] Vol. 3 (4), pp. 387–413.
  23. Тодић Драгољуб, Грбић Владимир, Антевски Мирослав, Придруживање Европској унији и одрживи развој, Београд, Институт за међународну политику и привреду, 2014.
  24. Тодић Драгољуб, „Међународни уговори и (могуће) слабости процеса потврђивања”, Међународна политика, бр. 4/2013, стр.5-19.
  25. Welds Jutta, Constructing National Interests, European Journal of International Relations, 1996, Vol. 2(3), pp. 275-318.
периодика Политичка ревија 2/2015 УДК 327.39(4-672EU):323.1(497.11) 1-18