Tema broja

„EVROPEIZACIJA“ KOLEKTIVNOG SEĆANJA, MIGRANTSKA KRIZA I EVROINTEGRACIJE

,,EVROPEIZACIJA” KOLEKTIVNOG SEĆANJA: SEĆANJE NA DRUGI SVETSKI RAT U PROŠIRENOJ EVROPSKOJ UNIJI

Sažetak

Iako se proces izgradnje kolektivnih sećanja najčešće smešta u okvire domaćih ,,arena sećanja”, najdinamičnija prepakivanja istorijskih narativa u protekloj deceniji se nisu odvijala unutar državnih granica, već na nivou politike sećanja Evropske unije (EU). Daleko najvažniju, pa i paradigmatsku promenu u politici sećanja EU predstavlja rastuća institucionalizacija i promocija tzv. politike antitoalitarizma, zasnovane na povlačenju svojevrsnog znaka jednakosti između nacističkih, fašističkih i komunističkih zločina. Cilj ovog rada je da ukaže na ovu promenu, te da istraži inicijalne posledice ovakve ,,evropeizacije” kolektivnih sećanja država članica vezanih za Drugi svetski rat i totalitarizme koji su obeležili ratni i posleratni period. Osnovna teza ovog rada je da težnja ka izgradnji panevropskog istorijskog narativa o Drugom svetskom ratu nije samo neodrživa, već i potencijalno opasna. Da bi postala univerzalna i bila usvojena, norma antitotalitarizma je morala da bude ,,denacionalizovana” i očišćena od partikularnih istorijskih konteksta. Sa druge strane, da bi bila primenjena u svakom pojedinačnom društvu, ona mora da bude iznova rekontekstualizovana. Upravo vakuum koji nastaje ovakvom dekontekstualizacijom i rekontekstualizacijom kolektivnih sećanja otvara prostor za zloupotrebu evropske politike antitotalitarizma od strane revizionistički raspoloženih nacionalnih političkih elita, i to neretko u svrhe dijametralno suprotne osnivačkim ciljevima Unije. Empirijsku potvrdu ove teze rad pruža kroz analizu slučaja Hrvatske, pokazujući kako hrvatske političke elite uspevaju da ovu politiku iskoriste ili kao legitimacijsku osnovu ili kao naknadno opravdanje domaćih revizionističkih tendencija koje idu u pravcu relativizacije hrvatske fašističke prošlosti.

Ključne reči:

Reference

  • Prutsch, Markus, European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives. European Parliament, Brussels, 2013.
  • European Parliament,European Conscience and Totalitarianism, Internet, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//EN, 20/09/2018.
  • European Comission, Europe for Citizens Programme 2014-2020. Programme Guide, Internet https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2018_en.pdf, 20/09/2018.
  • Littoz-Monnet,Annabelle, “The EU Politics of Remembrance: Can Europeans Remember Together?” West European Politics 35 (5), 2012,pp. 1182–1202;
  • Neumayer, Laure, “Integrating the Central European Past into a Common Narrative: The Mobilizations Around the ‘Crimes of Communism’ in the European Parliament”, Journal of Contemporary European Studies 23 (3), 2015, pp. 321–29.
  • Blanuša, Nebojša,“Trauma and Taboo: Forbidden Political Questions in Croatia”, Politička misao 54 (1-2), 2017, p. 170-196.
  • Jović, Dejan, “‘Official Memories’ in Post-Authoritarianism: An Analytical Framework.” Journal of Southern Europe and the Balkans, 6 (2), 2004, p. 97-108.
  • Mueller, Jan-Werner, Memory and Power in Post-War Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
  • Jelin, Elizabeth, State Repression and the Labors of Memory, University of Minnesota, Minneapolis, 2004.
  • Assman, Јаn,“Collective Memory and Cultural Identity”, New German Critique, 1995/65, pp. 125–33.
  • Coromines i Guixe, Jordi, “Introduction”, in Past and Power. Public Policies on Memory. Debates, from Global to Local (edited by Jordi Coromines i Guixe), Ube, Barcelona, 2016.
  • Milošević, Ana, and Heleen Touquet, “Unintended Consequences: The EU Memory Framework and the Politics of Memory in Serbia and Croatia”, Southeast European and Black Sea Studies, 09 August 2018, p. 1-19.
  • Gunter, Morsch “‘…A Comprehensive Revaluation of European History?‘Developments, Tendencies and Problems of a Culture of Remembrance in Europe”, in: If Not Now, WheN…? International Conference. The Future of the Site of the Old Fairground Staro Sajmište in Belgrade (edited by Maria Glišić, Milan Bogdanović, Wolfgang Klotz, and James May), pp. 118–38.
  • Calligaro, Oriane, “Legitimation Through Remembrance? The Changing Regimes of Historicity of European Integration”, Journal of Contemporary European Studies, 23 (3), 2015, pp. 330–43.
  • Sierp,Aline, “Drawing Lessons from the Past: Mapping Change in Central and South-Eastern Europe.” East European Politics and Societies, 30 (1), 2016, pp. 3–9.
  • Mink, Georges and Laure Neumayer, History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games, Palgrave Macmillan, New York, 2013.
  • Deloye, Yves,“Introduction: Elements for a Socio-Historical Approach to European Construction. A First State of the Art”, Politique Europeenne, 18 (1), 2006, p.5-15.
  • The European Council Declaration on European Identity, Copenhagen Summit of 14 and 15 October 1973, Bulletin of the European Communities, no. 1, December 1973, p. 118-122.
  • Schuman, Robert, Declaration de Robert Schuman (Paris, 9 Mai 1950), Internet, https://www.cvce.eu/obj/declaration_de_robert_schuman_paris_9_mai_1950-fr-fa872cf5-67fa-4848-ae00-fbc4d4715e96.html., 20/09/2018.
  • Larat, Fabrice, “Presenting the Past: Political Narratives on European History and the Justification of EU Integration” German Law Journal, 6 (1–2), 2005, p. 273-290.
  • Judt, Tony, Postwar. A History of Europe since 1945, Penguin Books, New York, 2005.
  • Waehrens,Anne, Shared Memories? Politics and Memory of Holocaust Rememberance in the European Parliament 1989–2009, Danish Institute of International Studies, Copenhagen, 2001.
  • European Parliament Resolution on a Day to Commemorate the Holocaust,Official Journal of the European Communities, C166, May 1995.
  • Kansteiner, Wulf, “Losing the War, Winning the Memory Battle: The Legacy of Nazism, World War II, and the Holocaust in the Federal Republic of Germany.” In: The Politics of Memory in Postwar Europe (edited by Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner and Claudio Fogu) Duke University, Durham, 2006, pp. 102–46.
  • Kucia, Marek, “The Europeanization of Holocaust Memory and Eastern Europe” East European Politics and Societies, 30 (1), 2016, pp. 97-119.
  • IHRA, Stockholm Declaration, Internet, https://www.holocaustremembrance.com/stockholm-declaration, 20/09.2018.
  • Mälksoo,Maria, “The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe”, European Journal of International Relations, 15 (4), 2009, pp. 653–80.
  • European Parliament, Declaration of the European Parliament on the Proclamation of 23 August as European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism, Internet, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0439+0+DOC+XML+V0//EN, 20/09/2018.
  • Kuljić, Todor, “Smrt kod Levice i Desnice: Prilog kritici antitotalitarne tanatologije”, Filozofija i društvo, 4, 2011, pp. 111–26.
  • Hrsvijet, HDZ-ovi eurozastupnici reagirali ra stavove Martina Schulza: Ignorirate Hrvatsku i pišete hvalospjeve o Bivšoj Jugoslaviji, Internet, http://www.hrsvijet.net/index.php/vijesti/137-arhiva-stari-hrsvijet-net-1/31716-hdz-ovi-eurozastupnici-reagirali-na-stavove-martina-schulza-ignorirate-hrvatsku-i-piete-hvalospjeve-o-bivoj-jugoslaviji, 20/09/2018.
  • N1, Za hrvatsku predsednicu komunizam i nacizam su isto, Internet, http://rs.n1info.com/a87178/Svet/Region/Zlocini-komunizma-i-fasizma.html, 20/09/2018.
  • N1, Grabar Kitarović: Manipuliše se brojem zrtava Jasenovca, Internet, http://rs.n1info.com/a406855/Svet/Region/Kolinda-Grabar-Kitarovic-u-Jasenovcu.html., 20/09/2018.
  • Vesti, Opet se blamira: Kolinda ne zna istoriju, ali zna da pripoveda, Internet, https://www.vesti.rs/Vesti/Opet-se-blamira-Kolinda-ne-zna-istoriju-al-voli-da-pripoveda.html, 20/09/2018.
  • Večernji, Hasanbegović: Ovakvi filmovi su korisni jer govore o brojnim tabu temama, Internet, https://www.vecernji.hr/vijesti/premijera-filma-jakova-sedlara-jasenovac-istina-1073702, 20/09.2018.
  • Novosti, Država financira negatore ustaških genocida, Internet, https://www.portalnovosti.com/drzava-financira-negatore-ustaskih-genocida, 20/09/2018.
  • Novosti, Ministarstvo plaća ustašku propaganda, Internet, https://www.portalnovosti.com/najnovije-novosti-od-petka-na-kioscima-u-boj-u-boj-za-narod-svoj, 20/09/2018.
  • Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, Dokument dijaloga: Temeljna polazišta i preporuke o posebnom normativnom uređenju simbola, znakovlja i drugih obilježja totalitarnih režima i pokreta, Internet, https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2018/02%20velja%C4%8Da/28%20velja%C4%8De/Dokument%20dijaloga.pdf, 20/09/2018.
  • Gordy, Eric, Making an Expert Muddle out of Croatia’s Undemocratic Past, Internet, http://www.balkaninsight.com/en/article/making-an-expert-muddle-out-of-croatia-s-undemocratic-past-03-01-2018, 20/09/2018.
PERIODIKA Politička revija 4/2018 4/2018 УДК 94(100)"1939/1945":930.1(4-672EU) 47-67
ç