Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РЕФОРМА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КАДРОВИМА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

Сажетак

Република Србија, последње две деценије, као свој главни спољнополитички циљ истиче чланство у Европској унији. На свом путу евроинтеграција Србија мора да спроведе многобројне реформе како би била спремна, у функционалном и организационом смислу, да преузме све обавезе које из чланства у Унији произилазе. Те неопходне реформе пре свега подразумевају изградњу одговарајућих административних капацитета, који су предуслов за испуњавање свих осталих критеријума – политичких, економских и правних. Као главни носиоци административних реформи издвајају се кадрови државне управе, односно службенички систем, што представља и тему овог рада.  Кадрови су најзначајнији део сваког организионог облика јер од њихове професионалности, етичности и одговорности зависи испуњавање свих циљева и задатака зарад којих је организација основана, а у државној управи, њихов значај је још већи јер обављају послове од јавног интереса и значаја. То је и разлог из ког ЕУ посматра реформу кадрова, у складу са својим управним пренципима обједињеним Европским управним простором, као један од услова за приступање.

кључне речи:

Референце

  • Boromisa, A. M. “The readiness of the public administration for European Union accession“, Croatian accession to the European Union. Vol. 2, Institutional challenges Zagreb: Institute of Public Finance, Zagreb, 2004.  pp. 167-200.
  • Hegel, G. W. F. Osnovne crte filozofije prava – s Hegelovim vlastoručnim marginama u njegovu priručnom primjerku filozofije prava, Veselin Masleša, Svjetlost, Sarajevo, 1964.
  • Marčetić, G. Javni službenici i tranzicija, Društveno veleučilište u zagrebu i Konard Adenauer Stiftung, Zagreb, 2005.
  • Marčetić, G. Musa. A. „Evropeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa evropskim standardima“, Zbornik radova pravnog fakulteta u Splitu, Pravni fakultet Split, god. 50, 3/2013,  str. 725-756.
  • Marktler, T. “The power of the Copenhagen criteria“, Croatian yearbook of European law & policy, CYELP 2 [2006], pp. 343-363.
  • Sigma paper no. 57, Toolkit for the preparation, implementation, monitoring, reporting and evaluation of public administration reform and sector strategies – guidance for Sigma partners, доступно на: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/toolkit-for-the-preparation-implementation-monitoring-reporting-and-evaluation-of-public-administration-reform-and-sector-strategies_37e212e6-en
  • Sigma paper no.27, European Principles for Public Administration, доступно на: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf
  • Авиани, Д. Појам и извори управног права Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Мостару, бр.  XV, 2002, стр. 233. Наведено према: Лилић, С. Голубовић, К. Европско управно право са освртом на управно право Србије у контексту европских интеграција, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2011.
  • Агенда 2000, доступно на: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-history/agenda-2000/com97-2000_en.pdf
  • Вукашиновић Радојчић, З. Европски службенички системи, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013.
  • Кавран, Д. Вукашиновић, З. „Европски управни простор и реформа јавне управе“, НБП наука.безбедност.полиција, Полицијска академија, Београд, 2004. стр. 9-33.
  • Кавран, Д. Европски управни простор, реформа и образовање државне управе, Правни живот, бр. 9, 2004., наведено према: Кавран, Д. Вукашиновић, З. Европски управни простор и реформа јавне управе, НБП наука.безбедност.полиција, Београд, 2004. стр. 9-33.
  • Лилић, С. „Примена концепта Европског управног простора у процесу приступања Европској унији“, Правни капацитет Србије за Европске интеграције (ур. Стеван Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008. стр. 26-36.
  • Лилић, С. Голубовић, К. Европско управно право са освртом на управно право Србије у контексту европских интеграција, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2011.
  • Миленковић, Д. Јавна управа – одабране теме, Универзитет у Београду Факултет политичких науке, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  • Мишчевић, Т. „Maдридски критеријум: административни капацитети као услов чланства у ЕУ“, Изазови европских интеграција – Часопис за право и економију европских интеграција, Службени гласник, Београд, 2008, бр. 1, стр. 99. Наведено према: Тодоровић, Ј. „Јачање административних капацитета као услов чланства у Европској унији“, Политичка ревија,  Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2009, vol. 20. стр. 261-276.
  • Мониторинг извештај Сигме за Републику Србију, 2017. доступно на: http://www.sigmaweb.org/publications/public-governance-monitoring-reports.htm
  • Мониторинг извештај Сигме за Републику Србију, 2019. доступно на: http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2019-Serbia.pdf
  • Орлић, Р. Кадровски менаџмент, Зоран Дамњановић и синови, Београд, 2005.
  • Пурић, Н. Миловановић, И. „Политика проширења Европске уније и фундаментални значај владавине права“, Европска унија и европске интеграције Републике Србије, Кровна организација младих Србије – КОМС, Београд, 2019. стр. 25-40.
  • Пусић, Е. Наука о управи, Vl издање, Школска књига, Загреб, 1978.
  • Рапић, С. Дабић, Д. „Спољнотрговински аспект приступања Републике Србије Европској унији“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, вол. LXV бр. 3/2013. стр. 341-364.
  • Секулић, Љ. Основи управног права, друго измењено и допуњено издање, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2004.
  • Трбовић, А. Ђукановић, Д. Кнежевић, Б. Јавна управа и европске интеграције Србије, Факултет за економију, финансије и администрацију Универзитета Сингидунум, Беогард, 2010.
  • ПРАВНИ ИЗВОРИ:
  • Акциони план за спровођење стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, доступно на: http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/AP-RJU-narativni-deo-2018-2020.pdf
  • Закон о државним службеницима, „Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18.
  • Закон о изменама и допунама закона о државним службеницима, „Службени гласник РС“ бр. 95/2018.
  • Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, „Службени гласник РС“ бр. 68/15, 81/16 – одлика УС и 95/18.
  • Закон о платама државних службеника и намештеника, „Службени гласник РС“ бр. 62/06, 63/06 – испр., 115/06 – испр., 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18.
  • Закон о раду, „Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17.
  • Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, „Службени гласник РС“ бр. 9/14, 42/14 – испр.
  • http://www.sigmaweb.org/about/
периодика Администрација и јавне политике 3/2019 3/2019 УДК 327.36:35.08(497.11) 23-45