Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI EVROPEIZACIJE

EVOLUCIJA NADLEŽNOSTI EVROPSKOG PARLAMENTA

Sažetak

Imajući u vidu načelo demokratske legitimnosti vlasti, tvorci ugovora o osnivanju Evropskih zajednica, smatrali su da u institucionalnom sistemu Zajednica treba da postoji skupštinski organ koji bi vršio nadzor nad izvršnom vlašću. Stoga se Evropski parlament kao demokratski organ u ugovoru o Evropskoj ekonomskoj zajednici našao na prvom mestu na spisku njenih institucija. Iz prethodno iznetog bi mogao da se stekne utisak da je Evropski parlament poput nacionalnih skupština u klasičnim državama nosilac budžetske, zakonodavne vlasti i nadležnosti da imenuje i smenjuje vlade. Evropski parlement je međutim, sve do kraja 70-tih godina prošlog veka imao simboličnu tj. savetodavnu ulogu u postupku donošenja budžeta i zakonodavnih akata Zajednice, da bi zatim postepeno uz stalnu političku borbu postao kozakonodavac i nezaobilazni učesnik u postupku usvajanja budžeta i imenovanja Komisije. Politički cilj Evropskog parlamenta je zapravo bio da stekne nadležnosti koje ima skupština u federalnom državnom uređenju te i da samim tim federalizuje ustavni sistem Evropske unije.

Ključne reči:

Reference

  1. Ј. Boulouis, Droit institutionnel de L’ Union europeenne, Montchrestien, 5 edition, Paris, 1995.
  2. L. Cartou, L’ Union europeenne, Precis-Dalloz, 2 edition, Paris 1996.
  3. L. Cartou, J. L. Clergerie, A. Gruber, P Rambaud, L’ Union europeenne, Dallozprecis, 6 edition, Paris, 2006.
  4. Ph. Moreau Defarges, Les institutions européennes, Armand Colin, 3 edition, Pa­ris, 1998.
  5. С. Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  6. Ph. Manin, Les Communautés européennes, L’ Union européenne, Pedone, 4 edi­tion, Paris, 1998.
  7. Ph. Manin, L’ Union europeenne, Pedone, Paris, 2005.
  8. Ј. Rideau, Droit institutionnel de l’ Union et de communautés européennes, LGJD, Paris, 1994.
  9. С. Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице, Институт за европске студије, Едиција Анализе, Београд, 1998.
  10. J-L. Sauron, Comprendre le traite de Lisbonne, Gaulino editeur, Paris, 2008.
  11. D. Simon, Le système juridique communautaire, PUF, Paris, 1997.
  12. D. Simon, Le systeme juridique communautaire, PUF, 3 edition, Paris, 2001.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 342.53(4-672EU) 169-195
ç