Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА

ЕТНИЧКИ И/ИЛИ ГРАЂАНСКИ ИДЕНТИТЕТ, ТРАДИЦИЈА И/ИЛИ МОДЕРНОСТ

Сажетак

На основу детаљне анализе различитих схватања нације, националног идентитета и национализма у теорији, као и општих тенденција везаних за ове феномене у савременом свету, а пре свега имајући у виду стање и праксу у западним, тзв. старим демократијама, које су и родно место ових појава и идеја, и посебно анализе таквих тенденција у српском и осталим транзиционим друштвима, у овој расправи првенствено се жели указати на једну евидентну чињеницу која се мора уважавати да се и у данашњем времену хипер-динамичне и ултра-интензивне глобализације, односно све већег ширења либералне демо­кратке и све тешње регионалне интеграције (као димензија политичке глобализације), као и све агресивнијег наметања потрошачког униформизма (као димензије економске глобализације), већина људи не одриче свог националног идентитета, док етнички принцип и различити облици национализма и даље опстају на светској сцени. Указује се, такође, и на то да традиционални етничко-културни идентитети имају и низ својих позитивних страна, али и на велики и неоспорни значај либерално-демократских вредности, принципа и институција на којима се заснива модерни, грађански идентитет. Стога, ауторка сматра да су продуктивне, одрживе и развојне само оне концепције нације и националног идентитета које обухватају и либерално-грађанске и нелибералне, то јест етничко-културне елементе; те да су постојеће дилеме, типа етнички или грађански идентитет, традиција или модерност, лажне.

кључне речи:

Референце

  1. Андерсон, Бенедикт, Нација: замишљена заједница, Плато, Београд, 1998.
  2. Башић, Горан (ур.), Перспективе мултикултурализма у државама Западног Балкана, Центар за истраживање етницитета, Фридрицх Еберт Стифтунг, Београд, 2004.
  3. Башић, Горан, «Политичко-правни положај националних мањина у Србији и Црној Гори», у: Башић, Горан (ур.), Перспективе мултикул­турализма у државама Западног Балкана, Центар за истраживање етницитета, Fridrich Ebert Stiftung, Београд, 2004.
  4. Бенет, Џејмс К., «Умрежавање држава-нација: Долазећи инфонационални поредак», Национални интерес, Год. I, вол. 1, бр. 1/05, ИПС, Београд, 2005.
  5. Блажин, Смиљка (ур.), Ми и «они други»: приручник за истраживање мултиетничности у локалној средини, Група 484, Београд, 2005.
  6. Calhoun, Craig, «Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and Self-Determination», rad sa skupa: «The Future of the Nation-State», održanog u organizaciji The American Sociological Association, av­gusta 1992; Internet: http://www.ssrc.org/programs/calhoun/publications/ nationalism_and_civ_society.pdf
  7. Цветковић, Владимир Н., «Институције, држава, идентитет», у Зборнику: (Ре)конструкција институција – година дана транзиције у Србији, ИФДТ; Београд, 2002.
  8. Цветковић, Владимир Н., «Национални идентитет и (ре)конструкција институција у Србији (идеологије, образовање, медији)», Филозофија и друштво XIX-XX, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд; Интернет: http://147.91.230.48/ifdt/nauc_proj/P15/ radovi_html?stdlang=sr.
  9. Davis, Thomas C., “Revisiting Group Attachment: Ethnic and National Identity”, Political Psychology, Vol. 20, No. 1, 1999.
  10. Дивјак, Слободан, “Норме и нације”, Национални интерес, Год. I, вол. 1, бр. 1/05, ИПС, Београд, 2005.
  11. Дивјак, Слободан, “Померање идејно-вредносних оријентација наше интелектуалне елите: Од марксизма до капитализма и либерализма”, Уводно излагање на округлом столу Крушевачке филозофско-књижевне школе, 2-4. јуна 2005; објављено у Додатку: “Србија и либерално-демократски принципи и институције”, у: Слободан Дивјак, Проблем идентитета: Културно, етничко, национално и индивидуално, Службени гласник, Београд, 2006.
  12. Дивјак, Слободан, “Посткомунизам и нови екстремизам”, Борба, 16. јул 1991; текст је објављен и у оквиру Додатка: “Србија и либерално-демократски принципи и институције”, у: С. Дивјак, Проблем идентитета: Културно, етничко, национално и индивидуално, Службени гласник, Београд, 2006.
  13. Дивјак, Слободан, Нација, култура и грађанство, ЈП Службени лист СРЈ, Београд, 2002.
  14. Дивјак, Слободан, Проблем идентитета: Културно, етничко, национално и индивидуално, Службени гласник, Београд, 2006.
  15. Ђинђић, Зоран, “Крај форсираног примата”, Демократија, мај 1993, Београд; Интернет издање: www.rastko.org.yu/istorija/iii/zdjindjic/srbija/zdjindjic-primat.html.
  16. Ђинђић, Зоран, Србија ни на Истоку, ни на Западу (текстови 1989­1996), приредио Радован Чолевић, Цепелин, Нови Сад, 1996.
  17. Ђурковић, Миша, “Национални идентитет и либерална демократија”, предговор у: Јаел Тамир, Либерални национализам, “Филип Вишњић”, Београд, 2002.
  18. Фридрих, Карл Ј., “Традиција и ауторитет”, у: Чедомир Чупић, Политичка антропологија, хрестоматија, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  19. Фром, Ерих, Здраво друштво, “Рад”, Београд, 1963.
  20. Гаталица, Александар, “Идентитет као здрава припадност”, у Зборнику: Идентитет као основа транзиције, Европски покрет у Србији, Фридрих Еберт Штифтунг, Београд, 2004.
  21. Gellner, Ernest, “The Coming of Nationalism and its Inerpretation: The Myths of Nation and Class”, u: Gopal Balakrishnan (ed.), Mapping the Nation, Verso, London, 1996.
  22. Гелнер, Ернест, Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад, 1997.
  23. Голубовић, Загорка, “Традиционализам и ауторитарност као препреке за развој цивилног друштва у Србији”, у: Вукашин Павловић (ур.), Потиснуто цивилно друштво, Еко центар, Београд, 1995.
  24. Голубовић, Загорка, Ја и други: антрополошка истраживања индивидуалног и колективног идентитета, Република, Београд, 1999.
  25. Guibernau, Montserrat, «Anthony D. Smith on nations and national iden­tity: a critical assessment», Nations and Nationalism, 10 (1/2), 2004.
  26. Guibernau, Montserrat; Hutchinson, John, “History and national destiny”, Nations and Nationalism, 10 (1/2), 2004.
  27. Habermas, Jiergen, “Citizenship and National Identity”, u: Omar Dahbour, Micheline R. Ishlay (ed.), The Nationalism Reader, Humanites Press, New Jersey, 1995.
  28. Хобсбаум, Ерик, Нације и национализам од 1780: Програм, мит, стварност, “Филип Вишњић”, Београд, 1996.
  29. Хрњица, С., «О националном идентитету», Дијалог, бр. 1-2/96, тема броја: «Демократски процеси и етнички односи», Фонд Демократски центар, Београд, 1996.
  30. Hroch, Miroslav, «Nationalism and national movements: comparing the past and the present of Central and Eastern Europe», Nations and Natio­nalism, Vol. 2, No. 1, 1996.
  31. Huntington, Samuel, “Dead Souls: The Denationalization of the Ameri­can Elite”, The National Interest, Issue: 75, Spring 2004.
  32. Huntington, Samuel, “The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 4, 1993.
  33. Hutchinson, John, “Myth against Myth: The Nation as Ethnic Overlay”, Nations and Nationalism, Vol. 10, No. 1-2, 2004.
  34. Ичевић, Душан, Куда иде нација: Интеграл нације и синдром на­ционализма, НИО “Универзитетска ријеч”, Центар за марксистичко образовање “Милун Божовић”, Титоград, 1986.
  35. Илић, Владимир, Sociological Study of the Political Subsystem in Yugo­slavia, Open Society Institute, Budapest, 1999.
  36. Јањић, Душан, “Етноцентризам и неизвесност статуса етничких мањина”, Гледишта, 1-2/96, Универзитет у Београду, Београд, 1996.
  37. Јањић, Душан, Речник “националисте”, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд, 1988.
  38. Јовановић, С., «О културном обрасцу», из: Један прилог за проучавање српског националног карактера, Република, бр. 159, 1997.
  39. Kaldor, Mary, «Nations and Globalisation», Nations and Nationalism 10 (1/2), 2004.
  40. Kaplan, Danny, «What can the concept of friendship contribute to the study of national identity?», Nations and Nationalism, 13(2), 2007.
  41. Кедури, Ели, Национализам, ЦИД, Подгорица, 2000.
  42. Кимлика, Вил, “Етнички односи и западна политичка теорија”, Хабитус, бр.1/99, Центар за мултикултуралност, Нови Сад, 1999.
  43. Кин, Џон, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  44. Киш, Јанош, “Грађење нације и иза тога”, у: Може ли се извозити либерални плурализам, Београд, 2002.
  45. Комшић, Јован, “Историјско-етнички расцепи и политичка прегруписавања у Србији”, у: Јован Комшић, Драгомир Пантић, Зоран Ђ. Славујевић, Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Фриедрицх Еберт Стифтугн, Ин­ститут друштвених наука, Београд, 2003.
  46. Купер, Роберт, Распад нација, “Филип Вишњић”, Београд, 2007.
  47. Кузмановић, Бора, “Ретрадиционализација политичке културе”, у: Мирјана Васовић (ур.), Фрагменти политичке културе, Институт друштвених наука, Београд, 1998.
  48. Lægaard, Sune, “Liberal nationalism and the nationalisation of liberal va­lues”, Nations and Nationalism 13 (01), 2007.
  49. Липсет, С. М., Политички човек, Рад, Београд, 1969.
  50. Матић, Милан, “Политичка култура”, одредница у: Милан Матић, Војислав Становчић (урс.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  51. Матић, Милан, Мит и политика, “Радничка штампа”, Београд, 1984.
  52. Матић, Милан, Српска политичка традиција, ИПС, Београд, 1999.
  53. Матић, Петар, “Глобализација и национални идентитет”, Српска политичка мисао, бр. 1-2/06, год. 13, вол. 16, ИПС, Београд, 2006.
  54. Михајлов, Михајло, “Потрага за идентитетом као светски проблем”, у Зборнику: Идентитет као основа транзиције, Европски покрет у Србији, Фридрих Еберт Штифтунг, Београд, 2004.
  55. Милошевић, Тијана, “Етно-симболизам и класични модернизам у студијама национализма”, у: Сешка Станојловић (ур.), Одабрани есеји (млади аутори), Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2004.
  56. Милошевић-Ђорђевић, Јасна, “Схватање националног идентитета у Србији”, Национални интерес, год. И, вол. 1, бр. 1/05, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  57. Мировић, Александра; Матић, Петар, Изазови и парадокси глобализације, ИПС, Београд, 2007.
  58. Бобио, Норберто, “Ружан, прљав и зао”, Дуга, јануар 1986, Београд.
  59. Норис, Дејвид, Балкански мит: Питања идентитета и модерности, Геопоетика, Београд, 2002.
  60. Özkirimli, Umut, “The nation as an artichoke? A critique of ethnosymbolist interpretations of nationalism”, Nations and Nationalism, 9 (3), 2003.
  61. Parsons, Hovard L., «Неколико теза о националном, интернационалном и универзалном», Praxis, бр. 4/68, Загреб, 1968.
  62. Пашић, Најдан, «Нација и национализам», одредница у: Милан Матић (гл. ур.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  63. Павловић, Вукашин (ур.), Потиснуто цивилно друштво, Еко центар, Београд, 1995.
  64. Павловић, Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Удружење за политичке науке СЦГ, Чигоја штампа, Грађанске иницијативе, ФПН, Београд, 2004.
  65. Павковић, Александар, «Како изградити наднационални идентитет Европљања?»; Интернет: http://147.91.230.48/ifdt/izdanja/casopisi/ifdt/IX-X/D33/document.
  66. Подунавац, Милан, “Политичка култура и политичке установе”, у: Мирјана Васовић (ур.), Фрагменти политичке културе, Институт друштвених наука, Београд, 1998.
  67. Прелић, Младена, “Мали појмовник мултиетичности”, у: Смиљка Блажин (ур.), Ми и “они други”: приручник за истраживање мултиетничности у локалној средини, Група 484, Београд, 2005.
  68. Прелић, Младена, “Неки проблеми проучавања етницитета / етничког идентитета у културној антропологији”, у: Етнологија и антропологија: стање и перспективе; Интернет: http://www.etno-institut. co.yu/Zbornik/zbornik21/mladena.pdf.
  69. Радоњић, Радован, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004.
  70. Растодер, Шербо, “Однос националног и демократског кроз искуство југословенских народа”, у: Далиборка Уљаревић (ур.) и група аутора, 21 прича о демократији, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  71. Rawls, John, Politički liberalizam, KruZak, Zagreb, 2000.
  72. Schatz, Robert T., “Waving the Flag: National Symbolism, Social Iden­tity, and Political Engagement”, Political Psychology, Vol. 28, No. 3, 2007.
  73. Schildkraut, Deborah J., “Defining American Identity in the Twenty-First Century: How Much ‘There’ is There? “, The Journal of Politics, Vol. 69, No. 3, August 2007.
  74. Schmitter, Ph. C., “More liberal, preliberal or postliberal”, Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, January, 1995.
  75. Shils, Edward, “Nation, nationality, nationalism and civil society”, Nati­ons and Nationalism, 1 (1), 1995.
  76. Shulman, Stephen, “Challenging the civic/ethnic and West/East dichoto­mies in the study of nationalism”, Comparative Political Studies 35 (5), 2002
  77. Смит, Ентони, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
  78. Smith, Anthony, “Gastronomy or Geology? The Role of Nationalism in the Reconstruction of Nations”, Nations and Nationalism, Vol.1, No. 1, 1995.
  79. Smith, Anthony, “History and national destiny: responses and clarificati­ons”, Nations and Nationalism, Vol. 10, No. 1-2, 2004.
  80. Smith, Anthony, “Memory and modernity: reflctions on Ernest Gellner’s theory of nationalism”, The Ernest Gellner Memorial Lecture, London School of Economics and Political Science, European Institute, Mart, 1996; Internet: http://members.tripod.com/GelnerPage/SmithLec.html.
  81. Smith, Anthony, “Nations and their pasts”, The Warwick Debates, 24. ok­tobar 1995; Internet: http://www.lse.ac.hk/collections/gellner/Warwick.html.
  82. Smith, Anthony, “The poverty of anti-nationalist modernism”, Nations and Nationalism, Vol. 9, No. 3, 2003.
  83. Шнапер, Доминик, Заједница грађана: О модерној идеји нације, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1996.
  84. Становчић, Војислав, “Демократија и мањине у југоисточној Европи”, у: Башић, Горан (ур.), Перспективе мултикултурализма у државама Западног Балкана, Центар за истраживање етницитета, Фридрицх Еберт Стифтунг, Београд, 2004.
  85. Стојковић, Бранимир, Идентитет и комуникација, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  86. Суботић, Милан, На други поглед: Прилог студијама национализма, Институт за филозофију и друштвену теорију, “Филип Вишњић”, Бе­оград, 2007.
  87. Тамир, Јаел, Либерални национализам, «Филип Вишњић», Београд, 2002.
  88. Тејлор, Чарлс, Призивање грађанског друштва, Београдски круг, Београд, 2000.
  89. Уљаревић, Далиборка (ур.) и група аутора, 21 прича о демократији, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  90. Уљаревић, Далиборка, «Значај и улога толеранције у демократском друштву», у: Далиборка Уљаревић (ур.) и група аутора, 21 прича о демократији, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  91. Узелац, Гордана, «Кад настаје нација? Конститутивни елементи и процеси на примеру Хрватске», Реч, Но. 70, Београд, 2003.
  92. Вахтел, Ендру Барух, Стварање нације, разарање нације: књижевност и културна политика у Југославији, Стубови културе, Београд, 2001.
  93. Валентини, Францесцо, Модерна политичка мисао, Школска књига, Загреб, 1982.
  94. Васовић, Вучина, Савремене демократије И, Службени гласник, Бе­оград, 2006.
  95. Велер, Ханс-Урлих, Национализам: Историја – форме – последице, Светови, Нови Сад, 2002.
  96. Вироли, Маурицио, «Патриотизам без национализма», Република, бр. 153-154, 1.31. децембар, 1996.
  97. Вуд, Ненси, “Памћење и цивилно друштво”, у: Вукашин Павловић (ур.), Потиснуто цивилно друштво, Еко центар, Београд, 1995.
  98. Yack, Bernard, «The mith of civic nationalism», National Post, July 1, 2000; Internet dokument: http://www.vigile.net/00-7/nationalisme-yack. html.
  99. Зборник: Идентитет као основа транзиције, округли сто одржан 22. априла 2004, Београд, Европски покрет у Србији, Фридрих Еберт Штифтунг, Београд, 2004.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 323.1:316.422 1383-1428