Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ЕТНИЧКЕ МАЊИНЕ И ДОМОРОДАЧКИ НАРОДИ – СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Сажетак

Положај етничких мањина и домородачких народа могао би се описати као мањински. Обе категорије имају одређене етничке, културолошке и друге особености и жељу да их очувају, и једни и други су стварно или потенцијално угрожени у смислу да им прети насилна или макар природна асимилација; итд. Па ипак, с правом истичући да су староседеоци којима су дошљаци отели земљу и наметнули им своју друштвену организацију и културу, домородачки народи успели су да се њихов правни и стварни положај разматра и решава одвојено. У првом делу чланка указано је на одређене сличности које постоје између етничких мањина и староседелачких народа. Други део рада бави се фактичким односно стварним разликама између етничких мањина и домородачких народа, а онда и разликама у њиховом правном положају. Закључак је да су и поред многих сличности у питању различите категорије, које с правом очекују и заслужују различити третман и посебну међународноправну и другу заштиту.

кључне речи:

Референце

  1. Коренные народы, Википедия, Internet, https://ru.wikipedia.org/wiki/Коренные_народы, 12/03/2018.
  2. Кривокапић Борис, Заштита мањина: Историјски развој, основна питања и заштита у оквиру УН, Министарство СЦГ за људска и мањинска права, Институт за упоредно право, Службени лист СЦГ, Грађевинска књига, Београд, 2004.
  3. Кривокапић Борис, Заштита мањина у регионалним оквирима и путем билатералних споразума, Министарство СЦГ за људска и мањинска права, Институт за упоредно право, Службени лист СЦГ, Грађевинска књига, Београд, 2004.
  4. Кривокапић Борис, „Мањинска права: индивидуална и/или колективна права“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 1/2006, стр. 165-184.
  5. Кривокапић Борис, „Домородачки народи и основни елементи њихове међународноправне заштите“, у зборнику: Уставне и међународноправне гаранције људских права (приредио: Зоран Радивојевић), Правни факултет у Нишу, Ниш, 2008, стр. 19-44.
  6. Пауновић Милан, Кривокапић Борис, Крстић Ивана, Међународна људска права, Правни факултет у Београду, Београд, 2017.
  7. Benedikter Thomas (ed.), Europe’s Ethnic Mosaic, EURAC, Bozen, 2008.
  8. Broch Hansen Katrine, Jepsen Käthe, Leiva Jacquelin Pamela (eds.), The Indigenous World 2017, International Working Group for Indigenous Affairs, Copenhagen 2017, Internet, www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0760_THE_INDIGENOUS_ORLD_2017_eb.pdf, 01/07/2017.
  9. Capotorti Francesco, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, United Nation, New York, 1991.
  10. Clarke Gerard, “From ethnocide to ethnodevelopment? Ethnic minoritiеs and indigenous peoples in Southeast Asia”, Third World Quarterly, Routledge, 3/2001, стр. 413-436.
  11. Council of Europe, States partiues to the Convention, Internet, www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie, 01/07/2017.
  12. Dove Michael R., “Indigenous People and Environmental Politics”, Annual Review of Anthropology, Annual Reviews, Palo Alto, California, vol. 35, 2006, стр. 191-208.
  13. Ethnic groups in Europe, Wikipedia, Internet, https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Europe, 12/03/2018.
  14. Eversole Robyn, Mcneish John-Andrew, Cimadamore Alberto D. (eds.), Indigenous peoples and poverty – an international perspective, Zed Books, London/New York, 2005.
  15. Hall Gillette, Patrinos Harry (eds.), Indigenous Peoples, Poverty and Development, Cambridge University Press, 2012.
  16. Indigenous Peoples, World Bank, Internet, http://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples, 12/03/2018.
  17. Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System, Fact Sheet No. 9/Rev.2, United Nations, New York, 2013, Internet, www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2.pdf, 01/07/2017.
  18. International Day of the World’s Indigenous Peoples 2017, UNESCO, Internet, http://www.unesco.org/new/en/indigenous-peoples-day, 12/03/2018.
  19. International Day of the World’s Indigenous Peoples 9 August, United Nations, Internet, http://www.un.org/en/events/indigenousday/, 12/03/2018.
  20. International Labour Organization, Ratifications of C107 – Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), Internet, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312252, 01/07/2017.
  21. International Labour Organization, Ratifications of C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), Internet, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314, 01/07/2017.
  22. Iyall Smith Keri E., “Notes From the Field: ’Breathing Life into the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, Societies Without Borders, Sociologists Without Borders, Madrid,  1/2011, стр. 102-115.
  23. Keuleers Partick, “Celebrating the world’s indigenus peoples, declaring their rights”,  UNDP, 8 Aug 2015, Internet, http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/8/8/Celebrating-the-worlds-indigenous-peoples-declaring-their-rights.html, 12/03/2018.
  24. Krivokapić Boris, “The Problem of Distinction and Different Treatment of “Old” (Autochthonous) and “New” (Allochthonous) Minorities”, Polish Yearbook of International Law, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,  vol. XXVI, 2002-2003, стр. 85-98.
  25. List of Indigenous peoples, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_indigenous_peoples, Internet, 12/03/2018.
  26. Madden Richard et. al., “Statistics on indigenous peoples: International effort needed”, Statistical Journal of the IAOS, International Association for Official Statistics, Amsterdam, vol. 32, 2016, стр. 37-41.
  27. Pan Christopher, “Stato di realizzazione di un diritto Europeo delle minoranze nazionali”, Razprave in gradivo, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 29-30/1994-1995.
  28. State of the World’s Indigenous Peoples, United Nations, New York, 2009, Internet, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf, 01/07/2017.
  29. State of the World’s Indigenous Peoples – Press Release, United Nations, 14 January 2010, стр. 1, Internet, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/sowip-press-package-en.pdf, 12/03/2018.
  30. State of the World’s Indigenous Peoples – Education, 3rd Volume, United Nations, New York 2017, 3, Internet, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf, 12/03/2018.
  31. Study Guide: The Rights of Indigenous Peoples, University of Minnesota Human Rights Center 2003, Internet, http://hrlibrary.umn.edu/edumat/studyguides/indigenous.html, 12/03/2018.
  32. Who are Indigenous Peoples?, United Nations Permenent Forum on Indigenous Issues, Internet, https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf, 12/03/2018.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 341.234+342.724 93-111